KV de Oorsprong

 

Verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 op maandag 31 MAART 2014 om 20.00 uur in de kantine van de Sporthal in Sint Nicolaasga.

 

Aanwezig zijn Jan Buitenga secr, Jan de Wolff voorz, Tiede Boorsma Penn, Bouke Rinzema, Feike Oostenveld bestuur, Willem Leenes, Mirjam van der Veer, Ivo Jan de Wolff, Roelof Douma, Pieter Bouma, Erwin de Boer, Joop Wortman, Dik Wiglema, Harrie de Boer, Jouke Vennik

Met kennisgeving afwezig Ferdinant van der Werf, Hans Hommema, Trinus Ligthart.

1.  Opening,  Jan de Wolff opent de vergadering rond 20.00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom,oude jaarlijkse Alv, speciaal omdat het onze 50e vergadering is. Jan leest een stukje uit de  notulen van de eerste (oprichtings)vergadering voor, 29 mei 1964 bij café Kruiper. Er zijn dan 13 leden aanwezig . Het eerste bestuur bestaat uit Harrie de Wolff, Harrie Kies en Theo Leenstra. Van de leden destijds kaatst nog een oude strijder, te weten Anne Sijbesma uit Akkrum. Jan staat stil bij het overlijden van enkele (oud)leden. Er wordt een ogenblik stilte betracht.

2. Vaststellen agenda en ingekomen stukken. 

 Ingekomen stukken komen veelal via de mail binnen, enkele vergaderingen die door de voorzitter zijn bezocht. Uitnodiging voor overleg betreffende de 50+ partij. Het bestuur heeft de meeste zaken afgehandeld. Tijdens een van de vergaderingen is een voorstel van het HB om jeugdkaatsers te laten kiezen in welke categorie ze willen kaatsen wanneer elders een wedstrijd in hun eigen categorie worst gekaatst. Het HB zet zijn standpunt door. Jan heeft aangegeven dat er met name in de buitengebieden hierdoor problemen zullen ontstaan. HB heeft het standpunt dt dit niet bij voorbaat valt vast te stellen.

Vergadering met de wilde federatie achter Heerenveen. Jan heeft hieraan als voorzitter van de federatie deelgenomen. Er komt een gezamenlijke agenda van de federatie sudwesthoek, samen met de Wylde Walden. Wij brengen de Merkepartij als federatiewedstrijd op de lijst. Wel mogen ook anderen hieraan deelnemen, het blijft als vanouds de VVV partij.

3. Notulen van de vorige vergadering. 

stonden op Internet. Pieter Bouma vraagt naar de telegrafen. Deze worden, wanneer het nodig is alsnog naar Sint Nyk gehaald. Zolang we de sinterklaaspartij in Joure kaatsen blijven zes daar staan. Eea vraagt direct om inzet, wanneer de Stuit wordt afgebroken en een nieuwe sporthal wordt gebouwd zouden we vanaf het ontwerpstadium invloed moeten hebben op de indeling van de zaalvoetbal. Hierover zal een brief worden gestuurd aan de gemeente de Friese Meren. Er komen geen op of aanmerkingen op het verslag waarna het wordt goedgekeurd.

4. Jaarverslag van secretaris . 

stonden op Internet.  Er komen geen op of aanmerkingen op het verslag waarna het wordt goedgekeurd.

5. Jaarverslag van penningmeester.

Tiede deelt een overzicht uit van de inkomsten en uitgaven van de club en een begroting voor het komende jaar. Enkele punten worden alsnog toegelicht. Er is aandacht voor de 45 euro ledensponsors, dit aantal loopt hard terug. De crisis slaat ook bij ons toe.

Tiede geeft aan dat de gekochte tent niet echt aan de eisen voldoet. Hij is te licht, de buizen voldoen niet. Ivo Jan geeft  aan dat hij nog een set buizen heeft die mogelijk steviger zijn. Dit wordt bekeken. 

6. Begroting 2014 en vaststellen contributie ivm inflatiecorrectie. 

In de begroting is een bedrag van 400 euro opgenomen voor het jubileum.  Hierdoor wordt er volgend jaar (begroot) meer uitgegeven dan er in komt. Volgens ons moet dat kunnen.Het voorstel is om de contributie met 1 euro  te verhogen, om te voorkomen dat over enkele jaren de contributie misschien in een keer met een fors bedrag moet worden verhoogd. Uitslag van stemming: men is hier niet tegen, Mirjam vraagt waarom we het niet gelijktrekken met de Bondsafdrage. Een te grote verhoging zou echter leden kunnen afschrikken. Harrie de Boer ziet er van op dat er meer naar de Bond gaat dan onze leden aan contributie betalen.

 

7. Verslag van de kascommissie.

 Joop Wortman en Ton van der Wey hebben samen met de penningmeesters de boeken bekeken. Joop voert namens de kascommissie het woord. Hij en zijn kompaan zijn zeer tevreden over het gevoerde beleid en stellen voor de penningmeester decharche te verlenen. De vergadering bevestigt dit met applaus.

 

8. Kiezen nieuwe leden kascommissie. 

Joop Wortman wordt bedankt voor zijn inzet de laatste jaren, Pieter Bouma schuift door naast Ton van der Wey, als nieuw (reserve) lid stelt Erwin de Boer zich beschikbaar. 

 

9. Bestuursverkiezing,

aftreden  Tiede Boorsma en Feike Oostenveld, beide zijn herkiesbaar, zij het Feike voor maximaal 1 jaar. Er zal alvast moeten worden gekeken naar een nieuwe kandidaat die tzt de taken van Feike kan en wil overnemen.

Met het oog hierop worden de leden gevraagd alvast eens na te denken over invulling van deze vacature volgend jaar.

Tiede en Feike worden door de vergadering herbenoemd. Feike voor een jaar! 

 

10. Brainstormen over jubileum (50 jaar) in 2014. 

Joop Wortman, Ivo Jan de Wolff  en Jan Buitenga komen met een voorstel. Vanuit de leden zijn geen voorstellen ingediend zodat zij gedrieën een voorstel hebben gemaakt. 

Joop Wortman legt de plannen van de feestcommissie uit. Op  28 juni 2014 willen we op de zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur op het veld een al dan niet gekostumeerde kaatspartij houden met de ZACHTE bal. Hoofdzaak is niet het spel maar het spelplezier. Vanaf 17.30 wordt een Barbeque aangeboden. Voor de partij worden ook oudleden (via advertenties in JC en zakenman) uitgenodigd, oud bestuursleden via een persoonlijke brief. Gedurende de middag is koffie, thee en frisdrank gratis beschikbaar, tijdens de Barbeque is er ook bier en wijn. Deelnemers, leden en genodigden krijgen hiervoor bonnen uitgereikt. 

Ton van der Weij stelt voor ook de familieleden van de leden deel te laten nemen. Dit zou erg sfeerverhogend kunnen werken. Dit is een goed idee, mensen die zich als team opgeven kunnen bij elkaar blijven, anderen worden door elkaar geloot. Omdat er niet met een harde bal wordt gekaatst wordt de kaatswant in de tas gehouden. Een tuinwant of glacé is wel toegestaan. Er wordt nog even gesteggeld over het wel dan niet beschikbaar stellen van bier tijdens de wedstrijd voor de niet kaatsende bezoekers. Mits er een kantinebemensing is kan er bier worden geschonken/ verkocht. Pieter Bouma geeft aan dat er in Joure een kledinguitleen is waar mooie kostuums kunnen worden gehuurd. Dit wordt in de brieven en mails verwoord. De feestcommissie krijgt het verzoek door te gaan op de ingeslagen weg...

 

11. Wedstrijdprogramma 2014.

Ledenwedstrijden op (wo)14 mei 2014, (wo)11 juni 2014 en (vrij) 15 augustus 2014. Het kaatsen op vrijdagavond  wordt nog een jaar geprobeerd.

Op zaterdag 7 juni om 11.00 uur een KNKB Meisjes Afdelingspartij met opstappers,

28 juni JUBILEUMPARTIJ

op zaterdag 5 juli weer voor de vijfde keer het NK 50+ , en 

op 6 september om 11.00 uur de Merkepartij. De wedstrijden elders (federatie Wylde Walden) komen nog....

24 mei Zaterdag dorpenpartij (afdelingswedstrijd)Heerenveen 13:00 uur. Sjoerd Nauta – 681402 

31 mei Zaterdag Wylde Wâlden - Tjongerparty Jubbega 10.00 uur

15 juni zondag Wylde Wâlden 114 partij Tjalleberd opg. bij Leners

22 juni zondag Pearkekeatsen keatsen Mildam/Katlijk

28 juni Zaterdag FederTie A.de Koningpartij Balk, 13.00 uur, opg 0514603835

5 juli zaterdag Wylde Waâldenpartij Drachten

11 juli Vrijdag Masters Heren hoofklasse v.f. Heerenveen 15.30 uur n.v.t.

28 juli Maandag VVV recreatiepartij Balk 12.00 uur. Tot een uur voor de wedstrijd 0514-603835

23 augustus  Zaterdag Wylde Wâlden – Tusken de flatsen Jubbega / Hoornsterzwaag 

31 augustus  Zondag KNKB 30+ d.e.l. Heerenveen 11:00 uur Via KNKB.nl

6 september  Zaterdag Merkepartij St. Nicolaasga 10.00 uur Tot wo. 19.00 uur 0513-432104

6 september Zaterdag Wylde Wâlden – Evert Faber partij Oosterwolde

7 september Zondag Leafhawwersparty   Vrije deelname Balk 13.00 uur Tot do. 0514-604086

4 oktober  Zaterdag Wylde Wâlden - Nachtkeatsen Jubbega / Hoornsterzwaag 20:00 uur

 

12. Aanvang trainingen in Sint Nicolaasga 2 april 2014. 19.00 uur op het veld.

 

13. Rondvraag

Er worden geen punten in de rondvraag ingebracht. Het is nu half tien, kennelijk heeft het bestuur zijn werk goed gedaan.

 

14. Sluiting.

Jan de Wolff sluit de vergadering onder dankzegging voor de inzet. Hij wenst iedereen vanaf komende woensdag een geweldig seizoen toe. 

 

De secretaris, 

Jan Buitenga

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.