KV de Oorsprong

Aanwezig Jan de Wolff, Sybrand van der Weij, Willem Leenes, Tiede Boorsma, Jan Buitenga, Theo van der Werf, Roelof Douma, Nico de Wolff, Erwin de Boer, Antsje Smeding, Watze Postma, Tonnie van der Wey, Trinus Ligthart, Harrie de Boer, Ivo Jan de Wolff en Jacob Huizenga,

 

Afwezig met kennisgeving Reintsje van der Schaaf, KNKB, Margriet de Winter, Henk Hogeling, Johannes de Lang Pieter Bouma en Ruurd Zijlstra

 

Agenda:

 

 

 

 1. Opening, 

Jan de Wolff opent de vergadering kort na achten, we hebben een mooi seizoen voor de boeg met onder meer een Nationaal Kampioenschap schoolmeisjes. Meneer pastoor heeft al toestemming gegeven de vlag op 8 juli op de toren te plaatsen. Dit jaar zal ook het aangekondigde schoolkaatsproject worden verzorgd door mensen van de KNKB. Een groot aantal kinderen zal hieraan deelnemen.

Mededelingen: Van Bondswege is bepaald dat ook de federatie moet beschikken over statuten. Voor de federatie Zuidwesthoek is dat nu geregeld. Het is belangrijk de ZWH in stand te houden, dit in verband met onze jeugdwedstrijden.

Harrie de Boer legt iets uit over zijn functie bij Mid Fryslan die is ontstaan rond het jeugdkaatsen. Onze man zou dan de belangen van de Zuidwesthoek moeten/kunnen behartigen. Omdat we echter geen jeugd meet hebben is besloten onze man uit het overleg terug te trekken. De stukken betreffende de jeugdpartijen komen nu bij de voorzitter van de federatie terecht.

 

 1. Vaststelling agenda.
  Leden kunnen punten die een besluit vereisen schriftelijk indienen.
  Dit is niet gebeurd, de lijst wordt gevolgd.

 

 1. Notulen van de vorige vergadering.
  Jan Buitenga leest de notulen voor die op 21 maart 2005 tijdens de ALV werden gemaakt. Tonny vraagt naar aanleiding hiervan hoe een vereniging meer aan de KNKB kan afdragen dan het aan contributie binnenkrijgt…..
 2. Jaarverslag van de secretaris.
  Jan Buitenga leest “zijn” jaarverslag voor aan de vergadering. Er worden geen op en aanmerkingen gemaakt. Wel zijn er opmerkingen over het feit dat er in de Renadokantine is gekaart.
 3. Jaarverslag penningmeester en begroting 2006
  Tiede Boorsma deelt een overzicht uit van de financieen en de begroting voor komend jaar. Hij nodigt uit tot vragen. Er is een saldo van 1910 euro. Naar aanleiding van enkele vragen legt hij enkele zaken uit. De vergadering is zeer tevreden over het gevoerde beleid.
 4. Vaststelling Contributie .:
  Gezien de financiele toestand van de vereniging stelt het bestuur voor dit jaar GEEN contributieverhoging door te voeren. Wel is de afdracht aan de KNKB ook dit jaar weer verhoogd, vraag blijft hoe lang we dit niveau nog kunnen vasthouden. De leden zijn niet op het bestuursvoorstel tegen. Jacob vraagt nog wel of bij een eventuele later noodzakelijke verhoging, men geen naheffing krijgt. Dit wordt toegezegd.
 5. Verslag van de Kascommissie (Jacob Huizenga en Harrie de Boer, res. Erwin de Boer)
  Jacob Huizenga doet het woord. Hij is bijzonder tevreden met de uitleg maar ziet wel dat we, met onze lage contributie, erg afhankelijk zijn van onze sponsors, die we uiteindelijk wel dankbaar kunnen en mogen zijn. In de nieuwe kascommissie nemen Erwin de Boer en Jacob Huizenga zitting, Watze Postma meldt zich als reserve.
 6. Bestuursverkiezing
  (Aftredend zijn Jan de Wolff (voorzitter) en Willem Leenes (algemeen bestuurslid.) Beide hebben te kennen gegeven hun bestuursfuncties wel te willen voortzetten. Er kunnen tot aan het begin van de vergadering tegenkandidaten worden ingediend. Er zijn echter geen geschikte kandidaten aangemeld cq gevonden, beide bestuursleden worden met algemene stemmen herkozen.
 7. Samenwerking (evt fusie) kaatsverenigingen Sint Nicolaasga en Joure.
  Door verschillende oorzaken heeft De Hurde Han het zwaar, en twijfelt aan een voortbestaan. Op hetzelfde tijdstip als bij ons wordt vanavond ook in Joure gesproken over dit onderwerp. Jan de Wolff leest de notulen voor van een gezamenlijke vergadering tussen de besturen van de Hurde Han en de Oorsprong, waaraan de voorzitter en de secretaris hebben deelgenomen.
  Aan de leden in Jouree wordt een voorstel gedaan nauwer samen te werken. Zowel op de maandag (Joure) als op de woensdag (Sint Ny) kan er worden getraind en gekaatst. Ldenwedstrijden dit jaar nog in Joure en Sint Nyk, na de Merkepartij wordt geevalueerd.
  Nico de Wolff geeft aan dat het in het verleden altijd zo is geweest dat Joure hier kwam te kaatsten, nu was het al zo dat er meer Sint Nyksters naar Joure gingen dan omgekeerd. Ze zijn ook in de toekomst hier welkom. Zoals het nu staat zijn er voor het gebruik van het veld in Joure geen kosten. Ook het overnemen van enkele activiteiten in Joure zal worden besproken.
  Het bestuur vraagt de leden om een standpunt: streven naar opheffing van Joure en de leden bij ons verwelkomen, of een fusie van de beide clubs. De leden zijn in het algemeen voor de eerste optie, waarbij alsnog een wedstrijd in Joure kan worden georganiseerd. Men is er wel voor dat het zaalkaatsen worden gecontinueerd zoals dat nu gebeurt, waarbij mogelijk een van de Jouster partijen straks door de federatie wordt overgenomen.
 8. Programma volgend jaar:
  Voorstel bestuur  een 50+ wedstrijd van de KNKB, mogelijk met een tweede verplichte partij erbij.
 9. De Jeugdcommissie:
  Dit jaar wordt het schoolkaatsproject in Sint Nyk gehouden, geleid door de    KNKB. Hopelijk gaat hier een stimulans van uit en krijgen we weer wat jeugd op de velden. W krijgen in ieder geval 120 kinderen op de kaatslessen. Na afloop van de lessen moet de club de zaak zelf weer oppakken. Op woensdag 5 juli 2006 iser een afsluiting van het project, kort voor het NK schoolmeisjes. Jacob Huizenga stelt zich alvast beschikbaar, aanvulling wordt gezocht. De lessen worden op donderdagmiddag gehouden. Watze Postma vraagt of Langweer ook in aanmerking komt. Na contact met de consulente blijkt dit het geval te zijn. Watze neemt het met de school op.
 10. De NK schoolmeisjes op 8 juli 2006.
  Jan de Wolff legt uit hoe we aan deze partij zijn gekomen. Jan en Jan zijn enkele weken geleden al naar het Bondsbureau geweest en hebben een draaiboek gekregen. Koste van de partij drukken in principe op de club, zij het dat de KNKN ook nogal wat kosten voor zijn rekening neemt. Jan de Wolff is druk bezig de zaak naar zijn hand te zetten, er is al een verenigingssponsor (New Hampshire) de vlag komt op de toren, er komt een muziekkorps…. Kortom plannen genoeg. Watze Postma wil de prijswinnaars op een koets door het dorp…. Er wordt een beroep gedaan op alle leden, de lijnen moeten worden bemensd….
 11. Bespreking concept wedstrijdagenda 2006
  Voorstel bestuur: 24 mei politiekaatspartij (geen opgave) zaterdag 17 juni ledenwedstrijd, 24 juni Federatiepartij (Fryslan keatst), 8 juli NK schoolmeisjes, 15 juli eindwedstrijd Ledenpartijen, 9 september Merkekeatsen. In mei wordt nog een (woensdag) ledenwedstrijd gepland. Het definitieve programma wordt nagezonden. –
 12.  Begin veldseizoen en trainingen. Vanaf woensdag  5 april 2006 kan er weer getraind worden, “ijs en weder dienende” (Sybrand niet altijd beschikbaar, wie wil de training verzorgen) de competitie begint 3 mei 2006.
 13. Bondswedstrijden 5 juni 2006. Deelnemers worden door het bestuur aangewezen. (keurmeester  ????)
 14. Pelotewedstrijden (Sybrand) Sybrand wil zien of hij een zevental kaatsers bij elkaar krijgt om mee te doen aan de pelotewedstrijden in Oosterlittens. In verband hiermee zullen een aantal woensdagavondtrainingen worden vervangen door pelotetrainingen.
 15. Wat verder ter tafel komt: Geen nieuwe onderwerpen
 16. Rondvraag
  Jan Buitenga vraagt om Input voor de website kvdeoorsprong.nl
  Zaterdag 22 april is er onderhoud materiaal bij ons materiaalhok
  Harrie de Boer mist de verslagen in de Zakenman. Jan geeft aan dat er na een behoorlijke partij wel een verslag wordt ingestuurd, niet van ieder klein ledenpartijtje
  Perken bij het zaalkaatsen zijn verplicht 3 meter breed
  Voor de zaalkaatspartij zie kortgeleden werd gehouden is gewoon geloot. Dat er hier en daar te sterke parturen onstonden kwam omdat er geen informatie was over de betreffende kaatsers…
  Jan de Wolff vraagt nog om deelnemers voor een pauzenummer tijdens de NK schoolmeisjes op 8 juli a.s

  Voor de afsluiting nog een melding: De schoonzoon van Frits en Jetske Muller is tijdens een ernstig autoongeval omgekomen. Namens de keatsfreonen uit Sint Nyk is een de familie Muller een blijk van medeleven gestuurd.

 

 

 

 1. Sluiting

 

Jan de wolff sluit de vergadering om twintig na tienen, hij wenst een ieder een heel goed seizoen toe….

 

 

 

De secretaris Jan G.Buitenga

 

Telefoon 05138-432104

 

Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.