KV de Oorsprong

 

JAARVERSLAG SECRETARIS 2013

 

Nadat de eerste vergadering van het jaar weer had plaatsgevonden stonden sommige kaatsers te trappelen om weer aan de slag te gaan.  Afgesproken was immers dat we er weer met volle moed tegen aan zouden gaan, te beginnen met de trainingen en kort daarna met een aanal leden- en federatiewedstrijden. Om alle leden zo goed mogelijk van informative te kunnen voorzien is een mailsysteem opgezet dat in ieder geval 95% van de leden goed bereikt. Maar of het helpt???

 

De eerste trainingen warden redelijk bezocht, het koude voorjaar zat echt niet mee, vaak met muts en jas getooid stonden de mannen “yn de krite”.

 

LEDENWEDSTRIJDEN

De eerste ledenpartij van het seizoen werd op een koude woensdagavond, 22 mei 2013, maar temperaturen alsof het maart was, elf man op het veld, verkaatst. 
In de a-klasse wonnen Jan Buitenga, Bouke Rinzema en Hans Jonkman hun eerste partij met 5-5 en 6-4. van Tiede Boorsma en Ferdinant vd Werf, in de tweede partij wonnen Jan en Tiede met 5-2 van Hans, Bouke en Ferdinant. In de andere klasse wonnen Jan de Wolff, Roelof Douma en Rudi Sikkes hun eerste partij met 5-4 en 6-4 van Willem Leenes, Tsjalling Legendal en Pieter Bouma, Roelof en Rudi deden dat samen te Willem Leenes nog eens met 5-3 en 6-4 tegen Jan, Pieter en Tsjalling. 

 

De tweede ledenpartij op 12 juni 2013 in Sint Nyk trok tien kaatsers. In verschillende samenstellingen werden twee partijen afgewerkt.  In hun eerste partij wonnen Tiede Boorsma en Joop Wortman met 5-3 van Ivo Jan de Wolff en Rudi Sikkes. Ferdinant van der Werf, Feike Oostenveld en Tsjalling Legendal wonnen met 5-3 van Willem Leens, Roelof Douma en Erwin de Boer.
In de tweede partij wonnen (na het uitvallen van Feike (rug) en Ivo Jan (schouder) kaatsten Ferdinant en Rudi tegen Tiede en Tsjalling. De uitslag was 4-5 en 6-6. In de andere wedstrijd kaatsten Joop en Willem tegen Roelof en Erwin. Hier was de uitslag 5-3 en 6-6.  

 

De Ledenpartijen op zaterdag  12 juli en op 17 augustus zijn wegens gebrek aan deelnemers, NIET doorgegaan. Respectievelijk vier en vijf deelnemers hadden zich opgegeven, te weinig om een partij voor te houden.

FEDERATIEWEDSTRIJD

Federatiepartij op 8 juni 2013:
Tiede Boorsma en Rudi Sikkes zijn de winnaars geworden van de federatiepartij op zaterdag 7 juni in Sint Nicolaasga.
Tiede was van in de a-klasse de beste van zes kaatsers, won alle drie partijen. Tweede werd  Willem Leenes, derde Jelmer Elsinga van Heerenveen.
Rudi won, samen met Rein Seerden uit Sneek zijn drie partijen en daarmee de federatiepartij. Tweede werden Anne Dijkstra van Leeuwarden en Anne Sijbesma van Akkrum. 
In totaal deden slechts 14 deelnemers mee aan de partij...... 

KNKB JONGENS

De uitslag van de KNKB jongens vrije formatiewedstrijd welke op 22 juni 2013 in St Nyk is verkaatst had de volgende uitslag:

Jongens v.f . (15 parturen): 1.: Jelmer Plantinga (Alde Leije), Dirjan Bouma (Grou) en Marco de Groot (Franeker), 2.: Pieter Sijtsma (Wommels), Jouke Vlasbloem (Idsegahuizum) en Jesse Rinia (Makkum), 3.:  André van Dellen (Berltsum), Sander Kingma (Dronryp), Bart Reijenga (Witmarsum) en Marten Bergsma (Minnertsga), Mart van der Molen (Witmarsum) en Wierd Baarda (Dronryp).
In de verliezersronde was de eerste prijs voor Wiebe Dijkstra (Anjum), Nick Leistra (Tzummarum) en Kevin Jordi Hiemstra (Stiens), 2.: Johannes Reiker (Scharnetgoutum, Rémon Tie Bouma (Easterein) en Lex Potma (Hommerts).

KNKB 50+

De vierde keer dat het Nederlands Kampioenschap kaatsen in de 50+ klasse gehouden werd gehouden was op zaterdag 6 juli 2013. Dit keer kwamen er 22 parturen naar Sint Nyk, al weer een verbetering van het aantal van vorig jaar en een teken dat men graag naar hier komt. In vijf rondes werd onderling gestreden om de Geert Hoekstra-wisselprijs, en natuurlijk het Nederlands Kampioenschap. In de eerste omloop kwam de ultieme stand vijf eersten gelijk en zes gelijk drie keer aan te telegraaf, Goutum won bij die stand van Wjelsryp, Ried, kampioen vorig jaar, won op het nippertje van de grote favoriet Franeker, en Bolsward kon nieuwkomer Grou er net onder houden. Het partuur van Sint Nyk, Willem Leenes, Ferdinand van der Werf en Jan Buitenga moest een bijna even grote inspanning doen om Tytjerk eronder te houden. Op de stand van vijf eersten gelijk en vier-twee achter sloeg Ferdinand vanaf de boven de bal retour in het perk, de volgende slagenwisseling werd beslist door Willem die een uitgeslagen bal van Tytjerkster Klaas Sobel fantastisch langs de lijn het perk weer in wist te werken en tenslotte kon met een heel verre bovenslag van Jan die de partij alsnog in het voordeel van Kv de Oorsprong beslissen.
In de tweede ronde waren de onderlinge uitslagen wat meer uitgesproken, Winsum moest zijn tegenstander Easterein nog wel vier tegenwerkten toestaan, maar de partij die Sint Nyk moest aangaan tegen Midlum was wel weer een kraker. Bijna ieder eerst werd beslist bij een zes-zes stand, en de eerste twee daarvan waren voor de gasten uit Midlum. Bij opnieuw zes-zes sloeg achterinse Simon de Groot de bal echter precies tegen de kwaadpaal, een hele prestatie op een afstand van 40 meter, maar wel een foutslag. Sint Nyk zette de achtervolging in en kwam zelfs met drie-twee voor. Om en om werden de eersten verdeeld, bij vijf-vier achter kon met een bovenslag van Ferdinand en twee keer goed keren voor de kaats nog een gelijke stand worden gehaald en was de derde ronde nog steeds in zicht.  Midlum begon het laatste eerst als beste, een bovenslag van Simon en de eerste  opslagmisser in de partij van Jan brachten hen een vier-nul voorsprong. Toen kort daarna bij zes-vier Ferdinand net de kaats niet kon behouden, de bal spatte kwaad uit de hand, was de partij gelopen. Midlum door naar de derde ronde waar even later verloren van de latere finalist Oosterlittens. Sint Nyk naar de douches, wetend dat ze de prestatie van vorige jaren, zonder eersten naar de kant, hadden verbeterd.
In de derde ronde won Berlikum vrij eenvoudig van Minnertsga, Ried, kampioen vorig jaar won simpel van Winsum, en Oosterlittens zoals vermeld van Midlum. In de vierde ronde had Easterlittens het voordeel van een staand nummer en kaatsten Berlikum en Ried tegen elkaar. De uitslag, 5-1 en 6-6 doet vermoeden dat het een eenzijdige partij was, maar niets was minder waar. Ieder eerst werd op hoog niveau bestreden met mooi opslagwerk van beide kanten en veel bovenslagen. Berlikum, onder aanvoering van Johannes Siegersma ging echter door naar de finale, waar Easterlittens hen wachtte. Na een korte pauze stonden  beide parturen, de scheidsrechters en de aanmerker voor de bestuurstent en werd het "Frysk bloed tsjoch op"  door twee trompetters en de aanwezigen zingend ten gehore gebracht waarna de finale kon worden gespeeld. Met verschillende keren het maximum aantal punten aan de hang kwam Berlikum steeds vaker als winnaar uit de bus, en toen Sape Nauta, die samen met Fedde van der Graaf en Siegersma het Berlikumer partuur  vormde de uitgeslagen bal met een katachtige beweging weer voor de kaats van Easterlittens sloeg was de partij gebeurd en Berlikum kampioen. KNKB bestuurslid Adri Weiland reikte de bijbehorende medailles, kransen en Makkumer aardewerk aan de prijswinnaars uit, maar heel bijzonder was dat Geert Hoekstra zelf deze middag de wisselprijs die hij en zijn vrouw Tjallie enkele jaren geleden ter beschikking hadden gesteld, zelf kon uitreiken.

Met de organisatie van de vierde NK heeft Kv de Oorsprong weer een "boppeslach" geleverd. Dit dank zij de inzet van de vrijwilligers en vooral van onze lokale sponsors RS bouw, sanitair Rudy Sikkes , installatiebedrijf de Boer Joure en New Hampshire hotel Legemeer. Voor volgend jaar staat de partij voor de vijfde keer op het programma, op vijf juli 2014 komt men dus weer naar Sint Nyk 

de MERKEPARTIJ.: In de aanloop naar de Merkepartij werd het bestuur van Kv de Oorsprong geconfronteerd met de melding van de gemeente Skarsterlân het gebruik van de sportvelden in Sint Nyk had verboden. Op zoek naar een alternatief kwamen we op het trainingsveld van Renado terecht, een stoffige, maar mogelijke uitwijk. De nadelen die dit veld met zich meebrachten trof alle kaatsers in gelijke mate
De opgave voor de Merkepartij overtrof de niet zo hoog gestelde verwachtingen van het bestuur gelukkig, zodat met een a-klasse van vier sterke parturen en een B-klasse met zes parturen kon worden begonnen.
Bij de A's werd op hoog niveau gekaatst, met soms spannende partijen, soms qua uitslag wat minder spannend lijkend, maar de manier waarop de eersten moesten worden binnengehaald was soms bloedstollend. Het partuur 1, bestaande uit Freerk Terwisscha van Scheltinga uit Easterein, Jelmer ElInga van Heerenveen en Bauke Rinzema van Joure  wonnen alle drie partijen en daarmee de eerste prijs, de andere drie parturen wonnen ieder één partij, zodat de voor-eersten in de verloren wedstrijden bepaalde wie de tweede prijs mochten ophalen. Uiteindelijk we dat het partuur van Jarich Westra uit Jubbega, Ivo Jan de Wolff van Joure en Jouke Vennik uit Sint Nyk.
Door de Koningscommissie werd Freerk Terwisscha van Scheltinga van het winnende partuur als koning van de partij uitgeroepen.
De B-klasse kaatste in twee poules, van ieder drie parturen. Hierdoor kaatste iedereen in ieder geval twee keer, vier van de zes parturen drie keer. In de eerste poule wonnen Wiebren Dijkstra, Heerenveen, Ane Sijbesma van Akkrum en Thaeke Kuipers van de Rottevalle al hun partijen, in de tweede poule deden Willem Leenes, Sint Nyk, Pieter Bouma, Joure en Gerard van Etelen uit Jubbega hetzelfde, zodat zij tegen elkaar in een echte finale uitkwamen. Deze finale werd in het voordeel beslist door Wiebren  Dijkstra die Willem en zijn maten met 5-4 en 6-6 terugwezen naar de tweede prijs. Om de derde prijs werd ook nog gekaatst, deze strijd werd gewonnen door Rudi Sikkes, Sint Nyk, Elly van Seijen Heerenveen en Rients Smeding uit Sint Nyk. Ook hier werd uit het winnende partuur een koning gekozen, met één puntje meer (8 om 7 stemmen) werd Thaeke Kuipers koning van de Merke. Hij bekroonde hiermee zijn seizoen waarin hij al vanaf juni in training was voor deze partij en regelmatig de trainingen in Sint Nyk bezocht. Na afloop kon voorzitter Jan de Wolff de genoemde winnaars voorzien van respectievelijk kransen, Konings- en herrinneringsbekers en de door de VVV beschikbaar gestelde tassen met inhoud

ZAALKAATSEN

Hans Jonkman en Feike Oostenveld hebben namens Kv de Oorsprong in hun klasse de eerste zaalkaatspartij op 26 oktober 2013 In Sint Nyk gewonnen.

Na drie partijen was Hans in de a-klasse de grote winnaar met 21 punten, tweede werd Jappie Dijkstra uit Heerenveen, derde Jan Buitenga. In de B- klasse wonnen Feike Oostenveld en Siep Visseral hun partijen en dus ook die van tweedeprijswinnaars Erwin de Boer, Dik Wiglema en Albert Meijer.
de winnaars gingen met een krans en een tas met inhoud naar huis.

Drie man uit het bestuur van onze kaatsvereniging, Feike Oostenveld, Tiede Boorsma en Jan Buitenga hebben zaterdag 30 november in Joure de zaalkaatspartij gewonnen

Door het lot waren zij aan elkaar gekoppeld en moesten opboksen tegen drie andere sterke parturen. Opnieuw (gelukkig) veel kaatsers uit Heerenveen die, met uitzondering van Wiebren Dijkstra  geen potten konden breken. Wiebren kaatste met Hans Jonkman en Jouke de Roos. Zij verloren hun eerste partij tegen Feike, Tiede en Jan met 5-3, maar wonnen daarna hun andere partijen. Feike cs lieten ook in hun tweede en derde partij de kaas niet van het brood eten en wonnen de partij dus met 21 punten, gevolgd door Hans met zijn maten die 17 punten behaalden. De Est volgde met 14 en 13 punten

In de B-klasse was er geen partuur dat drie partijen wist te winnen,  maar Rudi Sikkes, Joop Wortman (beide lid van de Oorsprong) kaatsten met Janke Meijer van Heerenveen en wonnen twee partijen en haalden in de derde wedstrijd vijf punten, zodat zij met 19 eersten de eerste prijs pakten. Tweede werden Dik Wiglema, Tjalling Legendal en Hans Homminga, allen eigen leden, zij sloegen 17 punten bij elkaar.
De kransen stonden dit keer, versierd met kikkers, muizen en een chocoladeletter, in het teken van Sinterklaas, de bakker had er een lekker pakket bij gemaakt en voor de eerste prijswinnaars was er bovendien een door Feike beschikbaar gestelde legpenning beschikbaar. Leuk was dat de eerste prijs in de A-klasse moest worden uitgereikt door Jappie Dijkstra van Heerenveen, omdat alle aanwezige bestuursleden van de Oorsprong aan de andere kant van de tafel stonden.

Op verzoek van de (kaats)federatie Zuidwest Fryslân organiseerde Kv de Oorsprong op zaterdag 22 februari in de Doniahal een zaalkaatspartij. Van de 21 deelnemers kwam het merendeel uit Heerenveen, van de Oorsprong zelf namen vijf man deel aan de partij. In de A-klasse was er een tweede prijs voor Jan Buitenga, die met zijn Heerenveense partner Jelmer Elsinga net zoveel punten haalde dan de winnaars René Leenstra en Jouke de Roos, maar in de drie gespeelde partijen een eerst meer tegen hadden dan de laatsten

In de B-klasse won Rudi Sikkes uit Sint Nyk, met maten Joop Wortman uit Joure en Janke Meijer uit Heerenveen alle drie partijen en dus de kransen. Tweede werden Ane vd Werf uit Sneek, Gerry Saakstra uit Heerenveen en Tjalling Huizenga van Vegelinsoord

De door Wybren Dijkstra van Heerenveen beschikbaar gestelde fruitmanden vonden bij de prijswinnaars een warm onthaal. Deze partij sluit het zaalkaatsseizoen van de federatie af. Het wordt nu weer tijd voor de voorbereidingen naar het veldseizoen.

BOWLING

De familie Marja en Ferdinant van der Werf hebben de jaarlijkse bowlingavond beheerst.

In totaal twaalf mensen, van ieder kunne zes, hadden zich opgegeven voor de bowlingavond in It Haske in Joure. Na de koffie werd op twee banen een uur gebowld. Voor iedereen weer even wennen, maar Ferdinant ging goed uit de startblokken.

Met vier spares en vier strikes haalde hij 173 punten binnen en daarmee de eerste ronde. Bij de dames was Marja van der Werf met 106 punten de beste. Na een korte pauze werd de tweede ronde gespeeld. Hierin nam Tiede Boorsma de leiding en stond deze niet meer af, drie strikes en vijf spares haalde hij 164 punten, bijna twee keer zoveel als in de eerste ronde. Ferdinant haalde nog 137 punten en kwam daardoor op een totaal van 310 punten. Tiede werd tweede met 255 punten, Feike Oostenveld derde met 249 punten. In de tweede ronde bij de dames was Marjan opnieuw de sterkste, en dus ook over all winnaar met 205 punten. Anke Boorsma werd tweede met 187 punten, terwijl Grietje Oostenveld de derde plek bezette met 183 punten.

KLAVERJASSEN

Het klaverjassen om het kampioenschap van Doniawerstal, donderdag 27 februari georganiseerd door kaatsvereniging de Oorsprong, is gewonnen door Gretha Noordmans. Tijdens deze 43e editie van de kaartwedstrijd haalde zij in vier rondes bijna zevenduizend punten. De tweede prijs was voor Jan Buitenga, Boukje  Zonderland, Hans Jonkman en Jaap noordkant wonnen de derde! vierde en vijfde prijs. Met deze activiteit besluit de Oorsprong zijn winterseizoen en maakt zich op voor het jaar waarin het 50 jarig jubileum van de club wordt gevierd.