KV de Oorsprong

It is al wer in pear dagen yn 2015 op, mar noch wol tiid om jimme allegearre in poerbêst nij jier ta te winskjen. En mei jimme fansels ek ús keatsferieniging. Litte we hoopje dat ik kommend jier ús en jimme bringe mei wat wy graach wolle. Wat dat foar jimme is kin ik net witte, wat wy graach wolle is dat ús keatsferieniging bloeit, dat wol sizze dat de eveneminten dy't we organisearje foar eltsenien sa oantrekkelik binne dat de keatsers sizze "Dêr moatte wy bijwêze"

 

Lokkich Nijjier allegearre.