KV de Oorsprong

Aanwezig Ton van de Weij, Ferdinand van de Werf Bauke Rinzema, Tiede Boorsma, Jan de Wolff, Jan Buitenga, Wijbe van Ommen, Feike Oostenveld, Jouke Vennik, Ludy Limburg, Tjalling Legendal,

Afwezig. Mk Rudy Sikkes, Rients Smeding en Thaeke Kuipers, Willem Leenes

Opening en mededelingen


Klokslag 20.00 opent Jan de vergadering met een daverende hamerslag. Jan noemt al vast het jubileumjaar 2024. Hij herinnert even aan de partij van 10 jaar geleden met de “zachte bal”, straks daarover meer. Besluiten uit de Av in Franeker: meerdere parturen per afdeling , contributie per lid KNKB 18.50, per 1-1-24 is Joure als club binnen de KNKB gekomen, het blad “de Keats” wordt eenmalig digitaal, is kostenoverweging. Vergadering met Wylde Walden: besluit dat er een individueel klassement komt over alle wedstrijden in de WW en die van de Zuidwesthoek. De prijzen worden uitgereikt tijdens de Merkepartij in Sint Nyk, levert vast meer kaatsers op. Jan Prins, de voorzitter van Joure heeft het voorzitterschap van de federatie op zich genomen..

Vaststellen agenda ingekomen stukken
er wordt een item toegevoegd : de federatie en hoe hiermee verder. Wordt punt 10a

Notulen vorige vergadering (waren op de website geplaatst maar door sommigen waren ze moeilijk te vinden… Even verder zoeken, ze stonden er echt wel…. Notulen worden goedgekeurd

Jaarverslag secretaris idem dito: Geen op of aanmerkingen, verslag goedgekeurd

Jaarverslag penningmeester. Tiede deelt een overzicht uit. Hij geeft enige toelichting: positief: we krijgen vijftig euro extra van het vvv voor de merkepartij( inflatiecorrectie), enkele leden meer, meer inkomsten uit inleg bij de Merke, de corona toeslag van de gemeente en een extraatje van een sponsor uit Den Haag, De pupillenwedstrijd van de Knkb was ook niet zo duur als begroot negatief: de prijzen gaan omhoog, de prijzen bij wedstrijden worden daardoor ook beter en mooier.. Er is een plus van 1358 euro, dat tegen de coronatoeslag van de gemeente kan worden weggestreept. Jouke vraagt nog naar de rol van Tres Vers, Is nog steeds in beeld als leverancier van prijzen. Met deze uitleg valt de vergadering stil in bewondering.

Begroting 2024 en vaststellen contributie. Begroting, er wordt een kleine teruggang in het saldo verwacht. Er stoppen twee sponsoren te weten Bosma en duikbedrijf Hovinga uit Langweer. Daarvoor komt de Bed & Breakfast van Wybe van Ommen als sponsor terug. Het verminderen van het saldo wordt door het bestuur op de koop toe genomen, ook gezien de kosten van de jubileumpartij…. De contributie blijft 20 euro, het voorstel om de bijdrage van donateurs naar toen euro te brengen. Wordt aangenomen.

Verslag kascommissie (Tjalling en Ludy). Ze hebben bij Tiede de boeken gecontroleerd en na enkele vragen akkoord bevonden. Voorstel is om Tiede decharge te verlenen, hetgeen onder applaus van de vergadering wordt bevestigd. Feike Oostenveld meldt zich spontaan als reserve-kascommissielid

Bestuursverkiezing:
Jan de Wolff en Bauke Rinzema zijn aftredend, beide hebben zich herkiesbaar gesteld. Beide worden onder applaus herkozen.

De federatie…
op de federatievergadering is een agenda punt behandeld “moeten we de federatie Zuidwesthoek opheffen en de verenigingen verdelen over de bestaande federaties? Jan legt de huidige situatie uit waarbij de huidige federatie alleen nog goed is voor het zaalkaatsen (en dat bestaat ook al bijna niet meer) De Knkb wil Fryslan graag verdelen in vier regio’s en de vraag is nu: moeten wij de Zuidwesthoek nog in stand houden of opgaan in een andere federatie. Joure en Balk kiezen nu al voor samenwerking voor de federatie Sneek of met Heerenveen, Jubbega en Akkrum werken voor sommige zaken al samen met Mid Fryslan. Er ontstaat enige discussie over de voor-en nadelen. Joure en Balk kiezen, voor de jeugdafdeling duidelijk voor de federatie Sneek, voor de senioren hebben we veel meer binding met de clubs uit de Wylde Walden en de federatie Mid Fryslan….. In de vergadering wordt met algemene stemmen gekozen voor eventuele aansluiting bij Mid Fryslan. Het besluit om de federatie Zuidwesthoek op te heffen wordt op zijn vroegst begin oktober in een eerstvolgende vergadering van de federatie genomen.

Ons 60 jarig jubileum…
Jan herinnert zich de partij van 10 jaar geleden, vrije samenstelling, gekostumeerd, zachte bal, een geweldig succes . Voor herhaling vatbaar….? JA dus…. We komen op een datum zondag 23 juni aanstaande. Jan vraagt inbreng van de vergadering. De aanwezige leden voelen wel voor het voorstel, waarbij de koffie, het zopie en de barbeque-na voor een groot deel uit de begroting van de penningmeester wordt gehaald (kleine eigen bijdrage?) . Jan vraagt vrijwilligers uit de vergadering om de zaak mee op te zetten….. Ton van de Weij stelt zich beschikbaar als vrijwilliger. Secretaris gaat via de mail aan de leden op zoek naar meer vrijwilligers. \

Wedstrijdagenda

Zondag 28 juli Jongens KNKB partij Z
Zaterdag 10 augustus Heren50 plus KNKB partij,
Jan de Wolff vraagt vrijwilligers om de zaak mee te bezetten… (straks evt weer een lijst…)
De Merkepartij wordt weer op het eerste weekend van september verkaatst…(7 september) als het kan met een dameswedstrjjd erbij… (minimaal acht dames) Wybe heeft bericht van de Wiete Wante (Lippenhuzen) de uitnodiging voor een partij op 6juli wwpartij en 31 augustus, waarbij ook de Earrebarre uit Den Haag en de Oorsprong uit Sint Nyk worden uitgenodigd…. De rest van het programma komt op de website en in een bestandje via What-app.

Zaalkaatsen wat doen we ermee?
Zaalkaatsen op de zaterdagmorgen is al afgevallen en de Sinterklaaspartij is afgelopen jaar ook afgelast bij te weinig deelname. Jan de Wolff zou het zonde vinden om de kaatspartij rond de Sinterklaas helemaal af te zeggen. De traditie…. Tiede geeft aan dat we voor deze partij wel erg afhankelijk zijn van kaatsers uit het hoge noorden. In het verleden heeft men op de door ons gereserveerde moment in Sint Anne of Ferwerd alsnog een partij georganiseerd. Als we tijdig contact zoeken met Michel Versnel of Melanie van de Mossel moet het mogelijk zijn een datum vast te leggen, zou dan 30 november of 7 december moeten worden. De vergadering wil graag dat het bestuur het dit jaar nog eens probeert. Aldus wordt besloten. Mochten er geen voldoende kaatsers zich opgeven dan komt er een einde aan ruim dertig jaar zaalkaatsen in en rond Sint Nyk.

Rondvraag
Ton geeft aan dat hij wil stoppen met kaatsen bij de kaatsvereniging. Hij wil wel lid blijven, dit onder meer om de Keats te blijven ontvangen. Ferdinand vraagt naar de eerste veld-datum: Op 17 april gaan we weer op het veld van start,
Jouke vraagt naar het opschrift van de wedstrijdshirts, de plaatsnaam Joure blijft daar op staan,
Feike vraagt naar de wedstrijdlijst (WW moet nog binnenkomen ), komt op site en in whats-app
Jan Buitenga geeft aan dat hij zijn laatste jaar als secretaris in gaat en dit jaar samen met Wybe van Ommen het secretariaat voert.

Sluiting Jan de Wolff bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering op 21.40 uur.