KV de Oorsprong

 

Aanwezig Jan de Wolff, Jan Buitenga, Harrie de Boer, Willem Leenes, Antsje Smeding, Ruurd Zijlstra, Henk Hogelig, Margriet de Winter, Theo van der Werf, Ivo Jan de Wolff, Johannes de Lang, Jacob Huizenga, Roelof Douma, Trinus Ligthart, Watze Boersma, Sijbrand van der Wey, Rudie Sikkes,Tiede Boorsma, Afbericht van Johan Spoelstra, Frits Muller, Baukje de Winter,

 

 

 

 

 1. Opening, 20.05 uur, "it waar sit net mei seit de foarsitter, mar we moatte los."
 2. Jan de Wolff opent de vergadering die dit jaar na de ALV van de KNKB is gepland. Een ieder wordt van harte welkom geheten. Jan verwijst nog eens naar de voorzijde van de lijst die verwijst naar een haperend afgelopen seizoen.
 3. Bespreking ALV van de KNKB te Franeker. Sponsorwijziging bij de KNKB, Philips wijkt voor de Friesland Bank die alle categorieen van de KNKB gaat sponsoren. KNKB heeft een schadepost van 40000 EURO aan een kapoote tribune, Beleidsplan is besproken, Fryslan wordt verdeeld in districten teneinde ieder in bepaalde klassen te laten kaatsen (langdurige wedstrijden worden zo voorkomen omdat per district wordt gekaatst. Ook de leeftijdsklassen worden gewijzigd, per leeftijdsklasse twee jaren. Twee reglementswijzigingen worden dit jaar als proef uitgeprobeerd. "Skrabje" is niet meer mogelijk, Slaan naar een bal (die uit of voor is ) wordt niet als een slag gerekend, de al is dus uit of voor. Dit geldt voor ALLE LIJNEN. (Sta je echter bij de boven of bij de kwaad op de lijn dan sta je "buiten het spel" en wordt je wel dienaangaand  bestraft. Na dit jaar wordt geevalueerd. Sint Nyk heeft overigens tegen het voorstel gestemd met als argument dat we, volgens de discussie van enkele jaren geleden meer veldspel willen. Verder werd op de ALV een box met vier grote mappen aangeboden aan alle verenigingen waarin de diverse documentatie kan worden opgeborgen. Jan Buitenga vraagt onmiddellijk uitbreiding van zijn woning aan met extra kantoorruimte.

 4. Ingekomen brieven en stukken . Van Renado is een schrijven binnengekomen dat het veld waar we gebruik van maken zal worden doorgezaaid. Wij zouden dan geen gebruik meer kunnen maken van het voetbalveld. Jan heeft met de Roo van Gemeentewerken gebeld, zolang de velden qua weer nog goed zijn kunnen we terecht, de datum van begin juni komt slecht uit in verband met de geplande wedstrijden (zie dat punt op de agenda)
  Jan kondigt vanuit de KNKB de instelling aan van vier verenigingsconsulenten, waaronder Johannes Brandsma. Onder meer wordt door de KNKB een aantal kaatslessen aan de lagere scholen van Sint Nyk gegeven. Bij Mid Fryslan is Lekkum als nieuwe vereniging gekomen. In 2005 moet Sint Nyk voor een periode van vijf jaar een bestuurslid leveren voor het gezamenlijk bestuur van Mid Fryslan. .

 

Bij de federatie wil men alle regels wat strenger handhaven, opslagafstanden etc liggen dan voor iedereen vast

 

 

 

Vaststelling agenda Er werden geen punten aangevoerd.

 

 1. Notulen van de vorige vergadering. Er worden geen op of aanmerkingen gemaakt.

 

6.   Jaarverslag van de secretaris. Jan Buitenga leest het verslag voor, met name de gemiste kans om de uitslag in de Zakenman te vermelden waarbij Hajo sportprijzen als nieuwe sponsor wordt vermeld is misgelopen. Theo van der Werf legt uit waarom de uitslag niet in de krant is gezet.

 

7.   Jaarverslag penningmeester Antsje deelt een overzicht van de financieen uit waarna een ieder een kleine leespauze neemt: Antsje legt enkele punten nog eens uit,  Het batig saldo is 1719,28 EURO.  Grote uitgaveposten waren dit jaar de nieuwe handschoenen voor de jeugd.

 

 1. Verslag van de Kascommissie (Henk Hogeling  Trinus Ligthart) Namens de kascommissie voert Henk Hogeling het woord. Hij complimenteert Antsje met de prima manier van boekhouden en stelt voor decharche te verlenen. Onder applaus stemt de vergadering daarmee in. Als nieuwe leden van de commissie worden (naast Trinus Ligthart) benoemd Tiede Boorsma en Jacob Huizenga.

 

 

 

 1. Het voortbestaan van kv “De Oorsprong

 

Van Frits Muller is schriftelijk een berichtje binnengekomen waar hij het bestuur een hart onder de riem steekt. Misschien zijn de ambities te hoog??? Johannes de Lang stelt voor de wedstrijden (woensdagavond) naar de zaterdagen te halen. Het kaatsen op de woensdagavond is voor een aantal te bezwaarlijk (overdag een andere wedstrijd, kinderen ….) Jacob Huizenga refereert ook aan het "ambitienivo", we zijn hier te veel afhankelijk va aanvoer van buitenaf. Misschien moeten we inderdaad wel iets lager gaan zitten, we hebben wat vette jaren gehad en zitten nu in de magere…. Sijbrand verwijst nog eens naar de sfeer die tijdens en na de wedstrijd heerst, hij pleit voor meer gezelligheid tijdens en na de wedstrijd.

 

Het bestuur zal bekijken in hoeverre door het omzetten van de leden wedstrijden naar de zaterdag een omslag komt in het wedstrijdenbezoek. Harrie pleit, voor het laatst als bestuurlid nog eens voor een mentaliteits- verandering bij de leden. Tiede vermeld dat clubs als Dronrijp (toch echt wel de kaatshoek) met dezelfde problemen kampt als wij, men probeert daar met paartjeskaatsen en dergelijke gezinnen bij het kaatsen te betrekken.

 

De discussie gaat nog een poosje door maar draait een beetje in de rondte om, een voorstel van Trinus Ligthart om leden te verbieden naar "andere" wedstrijden te gaan op de dag van een ledenwedstrijd haalt het bij lange na niet.  Besluit is toch met de woorden van Frits Muller in zee te gaan, een ieder neemt er van mee wat hem uitkomt. Misschien is dat ook voor de vereniging de beste uitkomst. Antsje stelt voor om een van de ledenwedstrijden te vervangen door een PEARKE-keatswedstrijd. Dit wordt door het bestuur meegenomen, geprobeerd zal worden nog dit seizoen een wedstrijd om te zetten. Sijbrand stelt voor ook een pelotewedstrijd op te nemen.

 

 

 

 1. Bestuursverkiezing (Aftredend Harrie de Boer en Jan Buitenga, Harrie de Boer is NIET herkiesbaar, als vervanger stelt het bestuur voor Sybrand van der Wey op zijn plaats in het bestuur te benoemen. Jan Buitenga wil zich nog wel voor een termijn beschikbaar stellen. (Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden/aangemeld worden tot een kwartier voor de vergadering bij de secretaris, met een schriftelijke bereidverklaring van de betrokkene) 

 

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend…. Jan de Wolff memoreert de dertien jaar die Harrie als bestuurslid heeft volgemaakt als bestuurslid en wenst hem (als vertegenwoordiger van de Oorsprong bij de federatie) veel succes. Jan Buitenga wordt zonder tegenstemmen herverkozen, Jan stelt Sybrand van der Wey als nieuw bestuurslid voor, hij wordt met algemene stemmen verkozen.

 

 1. Nostalgisch kaatsen op 15 augustus 2004?

 

Het bestuur heeft het voornemen op 15 augustus 2004 op het terrein voor de manege de Oorsprong te organiseren. Wij zullen proberen de VVV van de gemeente  mee te krijgen.

 

12.            Aanvraag KNKB wedstrijd volgend jaar (dit jaar een dameswedstrijd senioren hiervoor komen alle seniorendames met uitzondering van diegenen die op de Ladies in Heerenveen meedoen.) Volgend jaar: Voorstel bestuur voor een 50+ wedstrijd wordt door de vergadering met instemming begroet.

 

13.            De Jeugdcommissie: Dit jaar wordt het scholenproject in Sint Nyk gehouden, begeleid door de KNKB. Hopelijk gaat hier een stimulans van uit en krijgen we weer wat jeugd op de velden. Enkele leden stellen zich beschikbaar (Theo, Trinus en Johannes) stellen zich beschikbaar om eventueel hand en spandiensten te verrichten. Tiede vraagt of zoiets alleen van de KNKB uit kan gaan of dat we er zelf ook iets aan kunnen doen. Jan de Wolff legt uit dat hij in het verleden ook enkele keren zo'n project heeft gedraaid. Ruurd maakt zich zorgen over de aantallen leden

 

14.            Bespreking concept wedstrijdagenda 2004 De partij van 12 juni wordt (geprobeerd) te verplaatsen naar 26 juni 2004, enkele woensdagpartijen gaan naar de zaterdag.

 

 1. Begin veldseizoen en trainingen, Bondswedstrijden (Henk Hogeling stelt zich weer beschikbaar als keurmeester op beide dagen) deelnemers worden gekozen uit  Tiede Boorsma, Johan Spoelstra, Sijbrand van der Wey en Ivo Jan de Wolff, tijdens de Jong Nederland : Hans Jonkman, Ivo Jan de Wolff en Schelte de Wolff.  (Tiede Boorsma gaat als coach mee…)

 

21 april begint het veldseizoen, 5 mei begint de veldcompetitie, jeugdtraining begint 5 mei 2004.

 

16.            Wat verder ter tafel komt: Wie weet een knappe bungalowtent om als vervanger voor onze verkooptent te dienen

 

 1. Rondvraag

 

Tiede vraagt wat de dames dragen bij het nostalgisch kaatsen…..Het bestuur werkt dit uit en komt met een voorstel…..

 

Theo vraagt of er niet aan andere prijzen kan worden geacht dan aan bekers, hij denkt meer aan pakketjes met zuivel/vlees of iets dergelijks…. Willem legt uit dat we met betrekking tot de sponsor HAJO  ook bepaalde verplichtingen hebben aangegaan.  De discussie hierover laait hoog op, uiteindelijk blijft alles bij het oude. De zaaltrainingen  blijven zoals die zijn.

 

Harrie de Boer wil zelf de mogelijkheid hebben zijn eigen wedstrijden te kiezen en niet verplicht zijn om op ledenwedstrijden te bezoeken….

 

Tevens vraagt hij of het,  in plaats van een tweedehandsbungalowtent een tent te laten maken, er is op dit moment geld voldoende in kas en een eigen tent levert ook weer geld op….

 

Maakt zich ook zorgen over het probleem rond het veld van Renado dat mogelijk een deel van de zomer voor ons gesloten wordt.

 

 

 

Om 22.35 uur sluit Jan de Wolff de vergadering, hij zegt toe zelf zoveel mogelijk op de woensdagavond weer te kaatsen……