KV de Oorsprong

 

 

De agenda.:

 

 1. Opening: Om 20.05 Opent Jan de wolff de vergadering, Tiid is Tiid, de simmer is noch lang.
 2. Mededelingen:
  Ten behoeve van de ledenadministratie: Graag adreswijzigingen doorgeven aan secretaris.
 3. Vaststellen agenda
  Er worden geen nieuwe punten ingebracht, de vergadering wordt volgens de voorgestelde agenda afgewerkt.
 4. Notulen vorige vergadering Jan Buitenga leest het verslag onder daverdende stilte voor. Jan de Wolff  vult het onderwerp van het schoolproject nog aan, de KNKB was het vorig jaar vergeten, dit jaar gaat het wel door. De KNKB heeft twee scholen aangeschreven om in mei aanstaande kaatslessen te geven. Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. Lekkum is inmiddels als gevolg van een ledenbesluit weer uit de federatie Mid Fryslan verdwenen
 5. Jaarverslag secretaris Opnieuw is de secretaris aan het woord, de uitslagen van het afgelopen seizoen en de werkzaamheden van het bestuur komen aa de orde. Het verslag wordt met een kleine aanvulling goedgekeurd.
 6. Jaarverslag penningmeester en verslag van de kascommissie. : Het batig saldo is 2116,16 EURO.
  Henk Hogeling heeft als kascomoissie dienstgedaan, samen met Trinus Ligthart. Henk Hogeling doe verslag namens de kascommissie, hij heeft een prima boekhouding aangetroffen en stel voor Antsje decharche te verlenen. De vergadering bevestigt dit met applaus
 7. Benoeming kascommissie Door een vergissing dit jaar kan de kascommissie gedeeltelijk doorschuiven naar volgend jaar, Jacob Huizenga en Harrie de Boer zijn lid, Erwin de Boer meldt zich als reserve.
 8. Ingekomen stukken Cursussen van Impuls worden de leden aangeboden, iemand die balg heeft kan ziich bij de secretaris melden. Komend seizoen wordt oop de Internetsite van de vereniging ook cursussen aangeboden. In de gaten houden dus.
 9. Bestuursverkiezing : Aftredend zijn Ruurd Zijlstra en Antje Smeding. Antje heeft te kennen gegeven dat zij graag als penningmeester wil stoppen. Zij en Ruurd zijn wel als bestuurslid beschikbaar. Het bestuur vraagt een kandidaat voor de functie van penningmeester en tegenkandidaten voor de bestuursfunctie. Tijdens de vergadering meldt Tiede Boorsma, (na een gesprek met Antje Smeding) dat hij zich wel wil inz`etten voor de club in de functie van penningmeester. Onder applaus van de vergadering wordt hij als zodanig benoemd. Antsje wordt door de voorzitter bedankt voor haar jarenlange werkzaamheden voor de vereniging.
 10. Contributie in relatie met KNKB plannen met betrekking tot de financiën
  Jan de wolff  legt eea uit over de gelden bij de KNKB, er staan grote tekorten gepland voor de komennde jaren. Vooral het wegvallen van subsidies vn NOC/NSF klapt er in. Subsidies woden afhankelijk van de ledengroei. Vandaar ook dat men de verenigingen stimuleert alle leden door te geven als KNKBlid, met een KNKB lidnummer. De KNKB stelt een viertal maatregelen voor om de tekorten op te vangen. Onder meer de zaalhuur van “de Trije” wordt met 30% verhogd, terwijl ook de afdracht van de club, nu 8 euro per lid per jaar opnieuw wordt vastgesteld. In verband hiermee zal een contributieverhoging voor onze eigen kaastclub volgend jaar op de agenda moeten staan, immers dan gaat de afdracht naar de bond naar 11 euro, terwijl de contributie op dit moment 10 euro is.
 11. Punten uit de Algemene Ledenvergadering van de KNKB.
  Jan de Wolff behandelt een aantal punten uit de ALV van de KNKB.
  1.: spelerscategorien veranderen, er komt een welpenklasse
  het eperiment “schrappen van de bal” wordt in stemming gebracht, verwacht wordt dat dit woordt aangenomen.
 12. Wedstrijdbespreking :
  Jan Buitenga geeft een mondelinge uitbreiding op de wedstrijdagenda, de partijen in de ruime omgeving komen op de lijst welke binnenkort wordt rondgebracht.
  opzet ledenwedstrijden (Sybrand van der Wey), Het is de bedoeling dat de 4 ledenwedstrijden gewzamenlijk een klassement opleveren. Daardoor is het mogelijk aan het eind van de partijen wat leukere prijzen uit te reiken. Er wordt een puntensysteem uitgewerkt om tot een klassement te komen. Een en ander is met Joure overlegd.
  Pelotewedstrijd tijdens een woensdagavondtraining, deelname aan Fries Kampioenschap Jeu de Pelote, eventueel aan een Federatiepartij Jeu de Pelote in een volgend seizoen.
  Het voorstel wordt door Harrie de Boer ter discussie gesteld, mogelijk op een andere avond? In het kader van kennismaking met de pelotesport moet het voor iedereen bereikbaar zijn. Vergadering besluit toch de trainingsavond hier aan te besteden.
 13. Jeugdcommissie, Geen mededelingen, het wachten is op het KNKB scholenproject.
 14. De internet-site www.kvdeoorsprong.nl, kijk er eens naar!!!! Jan legt iets uit over de neiuwe site, die gesponsord wordt door Thaeke Kuipers.
 15. Training op de woensdagavond: Aanvang 19.30 uur, vooraf vanaf 18.45 uur training o.l.v. Sybrand van der Wey. Aanvang training 6 april 2005, aanvang competitie 4 mei 2005 (n.b. Dodenherdenking)
 16. Nationale kampioenschappen, De Jong Nederland zal dit jaar waarschijnlijk geen Sin Nykster partuur geven, voor de Bond komen Tiede Boorsma, Sybrand van der Wey, Ivo Jan de Wolff, Kees Bosma en Johan Spoelstra in aanmerking, de afvaardiging wordt nog besloten. Jan de wolff stelt zich als begeleider beschikbaar. Henk Hogeling is, met kilometervergoeding onze keurmeester.
 17. Wat verder ter tafel komt,
 18. Rondvraag
  Trinus: Tijdens de merkepartij is eea misgegaan. Hun derde maat was te laat waardoor ze een andere, slechtere maat kregen. De partij verliep doordoor nogal teleurstellend. In ieder geval had er een maat van hetzelfde niveau bij gemoeten. Het bestuur neemt het ter harte.
  Johannes wil bij zaalkaatsen graag kransen als prijzen, en een uur extra om te kunnen “uitlopen”. Nu moet de laatste partij vaak worden ingekort. Beide voorstellen worden aangenomen.
  Henk Hogeling vraagt accuratesse bij de aanmeldingen voor partijen. Wordt toegezegd.
  Ivo de Wolff sr vraagt naar de plaats van de banken bij de Merkepartij.
  Harrie de Boer wil de uitslagen van de partijen graag weer in de Zakenman. Tot nu toe deen Theo van der Werf dit, Jan Buitenga neemt dit nu op zich. Op de lijst met wedstrijden komt een vermelding dat wedstrijdverslagen op de woensdagavond bij Jan Kunnen worden ingeleverd. Deze stuurt ze dan door aan Zakenman.
  Harrie waarschuwt ervoor dat er soms bij 50+ partijen wordt “gezet” Dit is niet toegestaan, loten is de boodschapo.
  Harrie wil volgend jaar graag pearketeatsen op de agenda.
  Theo is tijdens de wedstrijd op de Oorsprong een aantal foto’s l
 19. Kwijtgeraakt. Niemand heeft ze gevonden. Hij legt ook nog eea uit over zijn oogproblemen.
  Sybrand Moeten we het kaatskanon nog eens lenen bi Heerenveen? Ja, er is een afspraak met de Pompebledden.
  Is de klaverjasavond ook openstaand  voor anderen dan oud Doniawesratyllers? Antwoord is ja, het is een “open” kampioenschap.
  Sybrand wil zo gauw mogelijk los met de trainerij.
  Jan de Wolff memoreert nog even het verscheiden van ons oud lid en jeugdcommissielid Abe van der Meulen.
 20. Sluiting Om 22.35 uur sluit Jan de wolff onder dankzegging voor een ieders inbreng de vergadering en wenst iedereen een “tige goed seizoen met veel punten, met name in de ledenwedstrijden.