KV de Oorsprong

 

op maandag 7 april 2008, om 20.00 uur in de kantine van de Sporthal te Sint Nicolaasga.

 

 

 

 1. Opening,  

Aanwezig Jan de Wolff, Jan Buitenga, Tiede Boorsma, Willem Leenes, Feike Oostenveld, Johannes de Lang, Ivo Jan de Wolff, Joop Wortman, Roelof Douma, Hans Homminga, Bauke Rinzema, Ruurd Zijlstra, Ferdinant van der Werf, Nico de Wolff, Erwin de Boer, Trinus Ligthart, Dik Wiglema, Watze Postma, Harrie de Boer
Afwezig met kennisgeving: Pieter Bouma, Henk Hogeling, Mirjam van der Veer, Jan Zuidema, Antsje Smeding en Ronald de Boer.

 1. Vaststelling agenda.
  Leden kunnen punten die een besluit vereisen schriftelijk indienen.

  Voorstel is om punt 8 van de agenda eerder te behandelen, Ruurd moet wat eerder weg en is daarbij betrokken.
  Pieter Bouma heeft een voorstel gedaan het zaalkaatsreglement enigszins aan te passen, door de plaats in het perk vrij te stellen. Met name in de B-klasse wordt de achterinse plaats voor sommige spelers zo zwaar dat de lol van het kaatsen er af gaat. Wijziging zou voor de hele federatie moeten gelden en alleen voor de B-klasse
 2. Notulen van de vorige vergadering.
  worden door de secretaris voorgelezen en goedgekeurd
 3. Jaarverslag van de secretaris.
  wordt door de secretaris voorgelezen en door de vergadering onder applaus goedgekeurd.
 4. Jaarverslag penningmeester en begroting 2008
  Tiede legt een en ander uit over de inkomsten en uitgaven. Sommige posten zijn iets gunstiger, sommige iets ongunstiger uitgevallen. We zijn er qua saldo ca 800 Euro op vooruitgegaan, komt bijna geheel uit de post welke van Joure is binnengekomen. De zorgen van de secretaris betreffen het niet geheel voldoen aan de prognose. Als mogelijke extra inkomst wordt een lichte verhoging van de consumptieprijzen voorgesteld.
  Dik Wiglema vraagt naar de kosten van de vrijdagavondtrainingen. Omdat de federatie 150 Euro bijdraagt vanuit een extraatje blijft voor de vereniging een tekort van 18 Euro over.
  De vergadering bedankt de penningmeester onder applaus…
 1. Vaststelling Contributie.
  Hoewel de penningmeester zich enigszins zorgen maakt over het verloop van de financiën zal het niet nodig zijn dit jaar een contributieverhoging door te voeren. Wel wordt er over nagedacht gedurende het seizoen meer inkomsten te genereren..
  Ook hiermee is de vergadering het van harte eens…….
 2. Verslag van de Kascommissie (Erwin de Boer en Watze Postma)
  Erwin doet het woord namens de kascommissie, Met de uitleg van Tiede “waarvan niet bewezen kon worden dat hij wat in zijn zak had gestoken” was alles duidelijk. Er wordt een goede boekhouding gevoerd. Duidelijk is dat de automatische incasso
  uitstekend werkt en de penningmeester veel werk uit handen neemt. De penningmeester wordt onder applaus decharche verleend. Erwin neemt afscheid van de kascommissie, Naast Watze Postma en Johannes de Lang stelt Dik Wiglema zich als reserve-commissielid beschikbaar.
 3. Bestuursverkiezing
  Aftredend zijn Tiede Boorsma (penningmeester) en Ruurd Zijlstra (algemeen bestuurslid.)  Ruurd stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de vacature niet op te vullen zodat het nieuwe bestuur (samen met de nieuwe bestuursleden Feike Oostenveld en Mirjam van der Veer) nu uit zes personen bestaat. Mirjam neemt op de roulatielijst de plaats in van Sijbrand, Feike die van Ruurd.
  De vergadering is het met het voorstel van het bestuur eens, Tiede wordt onder applaus herbenoemd.

  er wordt een korte pauze ingelast…..

 4. Samenwerking  kaatsverenigingen Sint Nicolaasga en Joure. Het bestuur wil, mede in verband met de teleurstellende opkomst tijdens de trainingsavonden zowel in Joure als in Sint Nyk de leden een aantal keuzes voorleggen:
  a- alles blijft zoals het is
  b- we kaatsen afwisselend in Joure en Sint Nyk (1 keer per week)
  c- we geven meer trainingsavonden het predicaat “ledenpartij” waardoor men eerder geneigd is aan de wedstrijd deel te nemen.
  NB: het bestuur neemt naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de vergadering later een besluit hierover.
  Erwin de Boer ziet punt b (afwisselend in Joure en Sint Nyk kaatsen) niet als een verbetering, is eerder bang voor nog verdere teruggang. Nico de Wolff ziet wel iets in punt c, een ledenwedstrijd trekt misschien meer mensen.  Johannes de Lang geeft aan dat een man of vijf op woensdagen om de twee weken naar Sonneborg gaan voor de 55+ kaatserij, dezen vallen dan die woensdag uit voor het ledenkaatsen. Hiermee zou rekening gehouden moeten worden. Dik Wiglema vraagt of een en ander ook iets te maken heeft met de kosten, Jan de Wolff ontkent dit, het gaat uitsluitend om meer mensen op het veld te krijgen. Harrie de Boer wil het graag zo houden als het is, Ferdinant van der Werf stelt voor de ledenwedstrijden in Joure op de maandagavond te houden. Te beginnen om 18.30 uur, met twee partijen per avond. Voor verschillende mensen is 18.00 uur wel wat te vroeg…. Het klassement zou dan op een andere wijze worden vastgesteld. Men wil wel meegaan in het organiseren van meer ledenwedstrijden (drie in Sint Nyk en drie in Joure.) Johannes de Lang vraagt nog of er iets voor te zeggen valt om een of twee partijen een ABC partij te kaatsen. Dit zou de jongere B-kaatsers kunnen stimuleren…. In de discussie komt naar voren dat veel van de zogenaamde B-kaatsers wel graag op hun eigen niveau kaatsen onder kaatsers.  Het bestuur komt nog tot een besluit…..
 5. Programma komend jaar:
  Voorstel bestuur weer een 50+ wedstrijd van de KNKB (20 juni 2009). Deze hebben we ook dit jaar weer, we willen proberen een traditie te maken van het houden van deze afdelingspartij met d.e.l, waaruit mogelijk in de toekomst een NK kan voortkomen. Daarnaast wordt een jeugdpartij aangevraagd (schoolmeisjes) (6 juni 2009). Van de leden wordt net als vorig jaar de medewerking tijdens een van deze partijen gevraagd.
 6. De Jeugdcommissie: vraagt suggesties van de leden......
  Net als het bestuur ziet de vergadering weinig heil in een nieuw schoolproject. Watze Postma geeft aan dat alleen de juf van de school het achteraf bekeken wel leuk vond. Ivo Jan de Wolff vraagt of er ook wordt meegedaan aan de snuffelweken van de gemeente. Dit hebben we in het verleden zonder enig resultaat wel gedaan. Het lijkt trekken aan een dood paard…..
 7. Bespreking concept wedstrijdagenda 2008.
  De nu reeds vaststaande partijen worden besproken, de ledenpartijen moeten hier nog aan worden toegevoegd, evenals de federatiewedstrijden. De lijst wordt binnenkort rondgestuurd of gebracht

 8. Voorstel Pieter Bouma tot regelementswijziging zaalkaatsen.`

  Er bestaat op zich wel sympatie voor het idee van Pieter. Harrie geeft aan dat hij de angst heeft dat er met het veranderen van de regels straks ook een verplichting komt om in een bepaalde volgorde op te slaan (regels zoals die elders ook gelden). Hierdoor onstaat eerst een andere discussie, die eerst gevoerd moet worden voor we met Pieter’s voorstel aan de gang kunnen.
  Harrie stelt dat we in deze federatie afwijken van de regels zoals die in de rest van het zaalkaatsen gelden. Daar staat tegenover dat in Heerenveen weer een mengvorm van de twee wordt gebruikt. Erg verwarrend. Of we houden aan onze eigen regels vast, of we gaan met de rest van de KNKB mee.  De vraag is dus of we de “zuid-westhoekregels” volgen of de regels van de andere federaties, zeg maar de “Franeker” regels. Nadat de verschillen door Harrie zijn uitgelegd wordt hierover gestemd. De uitslag hiervan is dat 13 man voor de Zuid-Westhoekregel zijn, twee onthoudingen, de rest (4) zijn voor een wijziging in de richting van de “Franeker” regels.
  Nu dat vastligt is er ruimte om een voorstel (van Pieter Bouma) om de Zuid-Westhoekregels in dier zin aan te passen dat “per eerst” binnen het perk men vrij is zijn plaats in te nemen te bespreken. Nu is er een vaste volgorde (achterin-voorin-buiten perk) waardoor het duidelijk is waar men thuishoort. Pieter heeft in zijn brief aangegeven dat met name in de B-klasse de achterinse plaats voor sommige spelers zo zwaar is dat de lol van het kaatsen er af gaat. Men heeft vanaf die positie geen mogelijkheid gemotiveerd te blijven kaatsen. Er worden enkele voorbeelden genoemd. Wijziging zou voor de hele federatie moeten gelden en alleen voor de B-klasse. Dik Wiglema geeft aan dat de betreffende situatie soms maar een of twee keer voorkomt.
  Het voorstel van Pieter komt in stemming: Voor de oude situatie (doorrouleren) zijn 14 stemmen, wijzigen naar Pieter’s voorstel 5 man. Voornaamste reden om de regelwijziging af te stemmen is de reden dat deze nog meer verwarring oplevert.  Men zal dan immers steeds in de gaten moeten houden of iemand na twee eersten ook werkelijk buiten het perk gaat en niet een derde eerst het perk bezet. Nu is dat gemakkelijk controleerbaar. Pieter Bouma wordt door de secretaris schriftelijk op de hoogte gesteld.
  Jan de Wolff neemt de opmerkingen over de te volgen regels mee naar de federatievergadering en zal er met name bij Heerenveen op aandringen de regels zoals die in de Zuid-westhoek gelden toe te passen en er ook voor te zorgen dat de leden van “de Pompebledden” op de hoogte worden gebracht van de federatiewedstrijden.
 9. Wat verder ter tafel komt: (Voorstel Pieter Bouma is op punt 12 behandeld)
 10. Rondvraag
  Roelof vraagt wanneer de trainingen beginnen. Aanstaande woensdag 9 april 2008 in Sint Nyk, maandag 12 mei 2008 (maar dan ook direct als competitie) in Joure. Competitie begint 7 mei 2008 in Sint Nyk.
  Ferdinant vraagt of de velden weer bij de gemeente worden gemeld.
  Ivo Jan de Wolff vraagt of er weer licentiekaarten worden aangevraagd. Deze worden door de KNKB verstuurd. Hij vraagt ook of er weer een Bondspartuur komt. Lijkt niet zo haalbaar in verband met een liesblessure bij Ronald de Boer.
  Hans Homminga vraagt naar de corvee-lijst. Deze wordt met de wedstrijdlijst verzonden.
  Nico de Wolff meldt dat het B-veld van Renado dit jaar over de kop gaat, kunnen we deze zomer wel op het veld terecht? Het bestuur gaat er van uit dat we ook komend seizoen gewoon op het voetbalveld terecht kunnen. Wel zullen we er om moeten denken dat het veld niet teveel wordt beschadigd. Dit kan door geen voetbalschoenen te dragen en regelmatig de opslaglijn te verleggen.
  Nico de Wolff vraagt of de Oorsprong ook subsidie krijgt van de gemeente in verband met het hebben van leden, ouder dan 60 jaar. Hiervoor gelden nog wat andere criteria, waaraan de kaatsclub niet voldoet. Tiede zal een en ander eens navragen bij de gemeente.
  Nico de Wolff vraagt of de gemeente het veld voor de Oorsprong (manege) waarheen we bij het niet beschikbaar zijn van het veld in augstus soms uitwijken, niet eens wat kan opknappen.  Jan Buitenga geeft aan dat hij meer ziet in de aanleg van de skeelerbaan waarheen we eventueel kunnen uitwijken.
 11. Sluiting
  Jan de Wolff sluit de vergadering om 22.20 uur en hoopt alle kaatsers het komend jaar vaak op het veld te zien.