KV de Oorsprong

 

 

op maandag 30 maart 2009, om 20.00 uur in de kantine van de Sporthal te Sint Nicolaasga.

Agenda:

 Opening,

 1. aanwezig zijn Jan de Wolff, Mirjam van der Veer, Feike Oostenveld, Willem Leenes, Tiede Boorsma, Dik Wiglema, Hans Homminga, Ivo Jan de Wolff, Joop Wortman, Sape de Haan, Roelof Douma, Johannes de Lang, Trinus Ligthart, Nico de Wolff, Watze Postma, Erwin de Boer, Ferdinant van der Werf, Harrie de Boer
  afwezig met kennisgeving Pieter Bouma, Ronald de Boer, 
  Na de opening vraagt de voorzitter een minuut stilte voor de op 28 jan 2009 overleden medeoprichter van de “kv De Hurde Hân” in Joure, Anne Broersma. Hans Homminga meldt dat een ander oud-lid Pieter Tjepkema ook dit jaar is overleden. Waarvan akte.
 2. Vaststelling agenda.
  Er zijn door de leden geen agendapunten aangedragen.
 3. Mededelingen.: Volgende week wordt in de ALV van de KNKB een voorstel van onze club behandeld om de eerstvolgende vijf jaar een NK 50+ te houden in Sint Nyk. De Bond is hier niet direkt voor, alles zal afhangen van de stemming van de andere verenigingen.
 4. Notulen van de vorige vergadering
  Door de secretaris voorgelezen en goedgekeurd
 5. Jaarverslag van de secretaris .
  door de secretaris voorgelezen en goedgekeurd
 6. Jaarverslag penningmeester en begroting 2009
  Tiede legt een en ander uit over het door hem uitgedeelde overzicht. Er zit een behoorlijke vooruitgang in de inkomsten. Tiede wijst op de grote invloed die Mirjam op de verkoop van de tent heeft gehad. Daarnaast was er een extra post inkomsten vanuit de federatie voor het zaalkaatsen. Er was een toename van het saldo van een kleine 700 Euro. Enkele vragen mvt het overzicht worden naar genoegen beantwoord.
  In de begroting zijn een paar posten opgenomen die  betrekking hebben op de eventuele bouw van een nieuwe berging. Alles hieromtrent is hier nog niet bekend, Tiede heeft een en ander ruim begroot. Tevens is een post opgenomen voor de viering van het jubileum.  Ferdinant vraagt of er rekening is gehouden met een verhoging van de kosten vanuit de KNKB. Dat is er wel maar niet helemaal duidelijkis of dat voldoende is….. (Tiede houdt dit in de gaten.)
 7. Verslag van de Kascommissie (Watze Postma en Johannes de Lang) Johannes brengt verslag uit: De controle van de boeken door beide kascommissieleden was “dik in orde”. Onder applaus van de vergadering wordt de penningmeester decharche verleend.
  Voor de van de kascommissie afscheid nemende Watze Postma wordt een nieuw reservelid gevraagd. Harrie de Boer stelt zich beschikbaar.
 8. Bestuursverkiezing
  (Aftredend zijn Jan de Wolff(voorzitter) en Willem Leenes (algemeen bestuurslid.)  Willem stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de vacature op te vullen met een nieuw bestuurslid. Erwin de Boer is bereid gevonden de plaats van Willem Leenes in te nemen. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Onder applaus wordt Erwin door de vergadering benoemd.
  Jan de Wolff wordt eveneens onder applaus herbenoemd.
  Voorzitter Jan de Wolff spreekt de scheidende Willem toe die na 24 jaar bestuurslid opstapt. Willem regelde vanaf 1984 de prijzenaankoop. In 1985 staat in de notulen dat “wordt besloten Willem Leenes in het bestuur te nemen”. Er worden nog wat oude koeien uit de sloot gehaald waarin Willems rol als gangmaker in het bestuur naar voren wordt gebracht. Hij organiseerde onder meer de uitstapjes voor het bestuur (op eigen kosten). Harrie de Boer roemt nog de rol van Willem als trainer van de jeugd. Met die jeugd –toen een grote ploeg, zie de foto op Internet- hebben we een heel mooie tijd gehad,
  Jan de Wolff heeft een kleine verrassing in een enveloppe voor dit aftredende bestuurslid.
  Willem geeft in een dankwoordje aandacht voor de jongere kaatsers. Frisse ideeën vanuit een jong bestuurslid zullen misschien een oud bestuur los kunnen trekken. Hij wenst Erwin de Boer veel succes als bestuurslid.
 9. Ledenkaatsen in Joure: Omdat de korfbalclub problemen heeft met de aanwezigheid van de kaatsers op maandagavond wordt het komend seizoen op de dinsdagavond gekaatst in Joure. De tijd blijft gelijk (19.00 uur)
  Dik Wiglema en Ferdinant van der Werf zijn hier niet gelukkig mee. Volgens hen heeft de korfbalclub alleen “op papier” maandagsavond een probleem,  Joop Wortman stelt voor om gewoon maandag’s te blijven kaatsen. Zonder enig overleg kan dit natuurlijk niet… Mirjam geeft aan dat er met de man van de korfbalclub (Bijma) weinig valt te regelen. Jan de Wolff geeft aan dat hij nog eens wil laten onderzoeken of er toch niet iets valt te regelen met “sportclub Joure” en eventueel de gemeente. Mirjam en Feike gaan hier namens het bestuur mee aan de slag.
  Feike Oostenveld reikt de prijzen uit van het ledenkaatsen in Joure. Vanaf 26 mei zijn de punten bijgehouden. Gemiddeld werd er door ca 10 leden gekaatst. De uitslag over alle avonden resulteren in een gedeelde tweede prijs voor Joop Wortman en Ferdinant van der Werf met 53 punten, eerste is geworden Bauke Rinzema met 60 punten. Bauke krijgt de wisselbeker thuisbezorgd. De tweede prijzen worden ter vergadering uitgereikt.
 10. Programma komend jaar:
  Op 4 juli 2009 wordt een  50+ wedstrijd (afdeling) van de KNKB gehouden. Daarnaast wordt een KNKB schoolmeisjes gehouden op 6 juni 2009.. Van de leden wordt net als vorig jaar de medewerking tijdens een van deze partijen gevraagd. Op 13 juni wordt een federatiepartij gehouden die dit keer een bijzonder tintje krijgt. Aantoonbaar is namelijk dat dit jaar 100 jaar in Sint Nyk wordt gekaatst. Zie de foto op onze website, die uit 1909 dateert. Over het programma van die dag volgt nog bericht.
 11. Bespreking concept wedstrijdagenda 2009.
  Er worden dit jaar vier ledenwedstrijden georganiseerd, waarvan twee in Joure, twee in Sint Nyk. Naast de drie eerder genoemde partijen is er nog de Merkepartij op 5 september 2009. Overige partijen in de federatie komen op het zomerprogramma dat binnenkort wordt rondgestuurd.
 12. Wat verder ter tafel komt:
  Jan de Wolff: de nieuwe berging. We zijn inmiddels drie jaar met Renado aan het steggelen over deze berging. Tiede Boorsma en Willem Leenes hebben de onderhandelingen overgenomen. Tiede legt de vergadering een en ander uit. Er moet nog heel wat aan de leden worden uitgelegd over het hoe en waarom van  de perikelen rond de berging. Het ziet er nu naar uit dat er toestemming is om de berging naar voren uit te breiden. Een en ander valt onder het bestemmingsplan zoals het nu is, alleen ligt er een stroomkabel onder het deel waar wij willen bouwen. Hierover is contact met de kabelaar. Vraag is of we hieroverheen mogen bouwen. 
  Jan de Wolff hoopt, dat wanneer de kogel door de kerk is, we een beroep op de leden kunnen doen om daar iets moois neer te kunnen zetten.
 13. Rondvraag
  Hans Homminga: Wordt er met betrekking tot de bouw van de nieuwe berging subsidie van Westermeer aangevraagd? Tiede geeft aan dat er maar 1 keer per 5 jaar een subsidie kan worden aangevraagd en wij zitten met de eerdere subsidie voor de NK schoolmeisjes binnen de termijn. Er zijn echter nog wel andere mogelijkheden..
  Hans Homminga vraagt of we niet eens een partij samen met Hommerts-Jutrijp kunnen kaatsen. Zij zitten in een andere federatie (Sneek), Voor met name de beide motoren van die club Janet Gietema en Koos Veltman, beiden oudlid in Joure zou het misschien erg leuk zijn. Wij zouden hen bijvoorbeeld voor de jubileumpartij kunnen uitnodigen. Sape geeft aan dat je dan misschien de hele federatie Sneek zou moeten uitnodigen. Wordt door het bestuur meegenomen.
  Ferdinant van der Werf vraagt of er in Joure nog een nieuw veld ongebruikt ligt. Dit zou mogelijk kunnen worden verkocht, hetgeen extra financieën voor de nieuwe berging zou opleveren. Ivo Jan de Wolff geeft aan dat dan beter het dunne veld van Sint Nyk kan worden verkocht. Bestuur neemt het mee.
  Erwin de Boer: Op de begroting staat een post “gemeente Skarsterlan”. Is dit voor het veld? Nee, dit is voor de zaalkaatserij.
  Sape de Haan: Is er naast de partijen in Heerenveen en Sint Nyk nog een derde federatiepartij? Ja, Balk, de “de Koningpartij” is ook een federatiepartij. Akkrum dreigt bij gebrek aan een bestuur zichzelf op te moeten heffen en samen te gaan met Irnsum.
  Harrie de Boer vraagt of er iets zou veranderen als we het voorstel van Pieter Bouma van vorig jaar alsnog zouden doorvoeren. Sape de Haan geeft aan dat het in het Franeker systeem veel beter verdeeld is, waardoor de loting daar ook gemakkelijker is. Omdat we veel minder gelijkwaardige kaatsers hebben kan dat systeem hier bijna niet worden gehanteerd. Johannes de Lang geeft aan dat we in de federatie ook veel schade ondervinden van partijen in Sint Annaparochie of Ferwert. Wordt niet op het besluit van vorig jaar teruggekomen.
 14. Sluiting : Jan de Wolff deelt mee dat de consumpties vanavond voor de rekening van de club zijn, oogst daarmee een ovatie. Hij sluit de vergadering rond 22.00 uur, onder de uitnodiging voor een ieder de 13 juni 2009 vrij te houden voor de jubileumpartij. Hij hoopt een ieder dit seizoen vaak op of rond de kaatsvelden te treffen.

 

 

 

De secretaris Jan G.Buitenga