KV de Oorsprong

Verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 op maandag 30 maart 2015 in de kantine van de Doniahal in Sint Nicolaasga

Aanwezig Jan de Wolff,  Jan Buitenga, Tiede Boorsma, Bauke Rinzema (bestuur), Willem Leenes, Roelof Douma, Trinus Ligthart, Joop  Wortman, Hans Homminga, Mirjam vd Veer, Pieter Bouma, Rudi Sikkes, Harie de Boer, Ferdinant vd Werf, Piet Roorda, Feike Oostenveld

Afwezig met kennisgeving. Erwin de Boer, Jouke Vennik, Ronald de Boer

AGENDA:

 1.    Opening. Jan de Wolff opent de vergadering om klokslag acht uur, hij heet de aanwezigen welkom. We hebben  een druk jaar achter de rug, uiteindelijk tot en met de klaverjaspartij. Terugkijkend op het jubileumjaar haalt Jan de dieptepunten betreffende het zaalkaatsen aan, zowel de wedstrijden als de trainingen. Deelname is soms bedroevend. Hij vind dit jammer. Positieve uitschieter was de jubileumpartij, de zachte Balpartij, die door meer dan veertig kaatsers werd bezocht. Nadien een Barbeque en een spontaan feestje na. Op die partij waren er bondsinsignes voor Willem Leenes, Feike Oostenveld en Jan Buitenga, die daarmee werden beloond voor vele jaren werk voor de vereniging. Hij hoopt op een beter seizoen 2015.

 2.    Vaststellen agenda en ingekomen stukken. Er zijn geen voorstellen gedaan en de ingekomen stukken zijn door het bestuur behandeld. Mbt het zaalkaatsen is wel een schrijven van Pieter Bouma ingekomen, dat wordt lopende de vergadering behandeld.

 3.    Federatie en vergaderingen met HB. Over de vergoeding van de federatie voor de zaalkaatserij is in de federatie vergaderd. Het tekort dat dit kaar in de financiën is ontstaan wordt door de Federatie met 200,- gecompenseerd. Bij wedstrijden in de Wylde Walden wordt een ongevallenverzekering afgesloten door de WW, waardoor iedereen ook tijdens wedstrijden in die regio is verzekerd. Voor de jeugdwedstrijden worden door de KNKB vier verenigingen aangezocht die deze jeugdwedstrijden organiseren. De jeugd van de WW kan eventueel aan de wedstrijden van de federatie meedoen.

 4.    Notulen van de vorige vergadering (2014).  Pieter Bouma vraagt of de telegrafen vanuit de sporthal in Joure naar Sint Nyk worden gehaald. Dat is zeker de bedoeling. Er zijn verder geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

 5.    Jaarverslag van secretaris . Was te lezen op de website, Jan Buitenga komt nog even terug op het Bondsinsigne dat hem, Willem en Feike als verrassing op de jubileumpartij is uitgereikt door de Bondsvoorzitter Sipke Saakstra. Hij bedankt Jan de Wolff, die hij ervan verdenkt een en ander te hebben bekokstoofd. "Het had niet gehoeven, maar het is wel leuk".

 6.    Jaarverslag van penningmeester. Tiede geeft toelichting op een rondgedeeld overzicht. Volgens hem was het financieel een goed jaar voor de vereniging. Hij legt uit dat de kosten van de gemeente dit jaar hoger uitvallen omdat de rekening van 2013 te laat was binnengekomen en daarom in het lopende jaar moest worden betaald. De begroting voor het jubileum zouden volgens de begroting . 400 mogen kosten. Dank zij de bijdrage die de leden aan het jubileumvieren hebben gedaan valt de post behoorlijk mee. Aan prijzen is dit jaar minder besteed, daar staat weer tegenover dat we een eigen muziekinstallatie hebben aangeschaft. Dit scheelt een volgende keer weer in de uitgaven. We hebben inmiddels weer minder 45 leden, minder deelnemers aan zaalkaatsen, zodat de inkomstenkant ook wat tegen valt. In de balans tussen de inkomsten en uitgaven staat een min van 145,- in tegenstelling tot de begrootte 400 tekort.

 7.    Begroting 2015 en vaststellen contributie. Voorstel is de contributie Ipv 13,50 naar 14,-, te verhogen, gelijk aan afdracht aan KNKB. Tiede geeft aan dat het bedrag aan prijzen volgend jaar wel weer omhoog gaat, de prijzen voor d KNKB wedstrijden moeten nu wel door ons worden betaald, daar staan wel weer inleg van de deelnemers tegenover.  Harrie vraagt of er nog steeds 25 aan de federatie wordt betaald, is dus ja, de Bond legt daar jaarlijks 175 Euro bij.  Niemand is  tegen de contributieverlaging met 50 cent.

 8.    Verslag van de kascommissie.  (Ton vd Wey, Pieter Bouma ) Pieter neemt het woord, Tonnie en hij zijn bij Tiede op visite geweest. Zij hebben daar een perfect kloppende administratie aangetroffen waarbij alle posten in de administratie kon worden teruggevonden. Zij stellen voor de penningmeester decharche te verlenen. Dit gebeuren onder applaus van de vergadering.

 9.    Kiezen nieuwe leden kascommissie : Erwin de Boer en Pieter Bouma, reserve wordt Mirjam van der Veer.

 10.Bestuursverkiezing, aftreden  Jan de Wolff (voorzitter) Herkiesbaar en Feike Oostenveld, (niet herkiesbaar) Rudi Sikkes heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid, en wordt, samen met Jan de Wolff bij acclamatie verkozen. Piet Roorda vind het geweldig dat Jan er nog weer een termijn aan vastknoopt. Zo'n beetje zijn 33e seizoen.....

 11.Na een korte (rook) pauze gaan we verder met het

 12.Wedstrijdprogramma 2015.

 Ledenwedstrijden: EEN ZACHTEBAL partij. Voorstel dit wel te doen op zondag 2 augustus aanvang 14.00 uur, of er een barbeque achteraankomt moet nog worden bekeken en tevens een midzomerpartij te kaatsen op de woensdag 24 juni, met evt drie korte wedstrijden.

 Op zaterdag 13 juni  2015 om 11.00 uur KNKB meisjespupillen afdelingswedstrijd, (Mirjam niet aanwezig)

 op zaterdag 11 juli 2015  een 50+ wedstrijd, A- en B- klasse met verliezersronde, en
 op 5 september 2015 om 11.00 uur de Merkepartij.

 De wedstrijdagenda van de Wylde Walden 2015 ziet er als volgt uit:

 23 mei: Dorpenpartij (afd wedstrijd) Heerenveen
30 mei: Tjongerpartij (Jubbega/Hoornsterzwaag)
14 juni: Tjalleberd
28 juni: Balk
4 juli: Drachten
15 aug: Gorredijk (straatkaatsen)
22 aug: Lippenhuizen (Tusken de Flatsen partij)
5 sept: Oosterwolde (Evert Faber Partij)
5 sept: St Nyk
13 sept: Balk (Liefhebberspartij)
3 oktober: Nachtkaatsen (Jubbega/Hoornsterzwaag)
 

 

Aanvang trainingen in Sint Nicolaasga 15 april 2015.

 Zaalkaatsen :

Er blijkt een grote achteruitgang in kaatsers die op vrijdag in Joure willen of kunnen kaatsen. Dit jaar is het 40 jaar geleden dat hiermee is begonnen. Het zou daarom ontzettend jammer zijn wanneer een en ander nu ten einde komt. Daarom willen we volgend seizoen toch door.....

Omdat we de Stuit in Joure moeten verlaten en men in de nieuwe hal geen lijnen op het veld wil aanbrengen, wegens te onoverzichtelijk, wordt naar een andere mogelijkheid gezocht. We zullen dus moeten uitwijken naar de Doniahal in Sint Nyk. We willen proberen om een tiental datums vast te leggen op een zaterdag en dan van 9 tot 11 te kaatsen. In een mail heeft Pieter Bouma aan het bestuur een voorstel gedaan dat hij hier uitlegt. Hij omarmt het idee om naar de zaterdag te gaan. Hij wil bij de leden gaan informeren of men er belang bij heeft om zich meer te binden. Bij de planning van de datums zou men er rekening mee moeten houden dat de 55+ in Franeker kaatst op de woensdag. Om enige zekerheid te krijgen zou men een soort van vooropgave kunnen doen met vooraf betaling van 10 keer kaatsen. Hierdoor wordt men wat minder vrijblijvend in het komen of wegblijven. Is ook voor de penningmeester aantrekkelijk. Er is geïnformeerd naar het tarief voor de zaterdag, dat blijft TRAININGStarief, net als nu. Voor de wedstrijden moeten we uiteraard wel wedstrijdtarief betalen.

Harrie de Boer stelt dat het misschien verstandig is om het nieuwe schema eerst op vrijdag uit te proberen. Hij verwacht dat er een aantal kaatsers zullen afvallen wanneer we naar de zaterdag gaan. Een aantal leden geeft aan dat zij eerder op zaterdag kunnen kaatsen dan op vrijdag. (Tiede, Rudi, Roelof). In een hoofdelijke stemming wordt gekozen voor zaterdagmorgen. Het bestuur zal proberen een schema uit te werken en de hal beschikbaar te krijgen, rekening houdend met het schema van de 55+ kaatsers. Diegenen die zich van tevoren opgeven krijgen een korting op hun tienrittenkaart, te weten 10,-, dus ipv 35,- betalen zij 25,-. Per keer wordt 3,50 betaald. Er wordt een klassement bijgehouden.

11.Rondvraag

 12.Pieter vraagt om meer bloemen in de kransen. Jan legt uit hoe eea nu in zijn werk gaat. Rudi stelt zijn coniferenheg beschikbaar, Mirjam zegt dat met name de kransen voor kinderen wel een beetje kwaliteit moeten hebben.

13.Willem vraagt hoe het is afgelopen met de tent, die te licht was bevonden. Jan Buitenga geeft aan dat er aan de buizen niks kan worden gedaan, hij heeft een nieuw oud dekzeil gevonden dat op de bestaande tent past. Daardoor is de zaak wel veel stabieler geworden.

 14.Inmiddels is Feike Oostenveld ook binnengekomen, net op tijd voor de sluiting van de vergadering. Jan de Wolff neemt daarop de gelegenheid hem te bedanken voor jaren van inspanning voor de kaatsverenigingen, in eerste instantie de Hurde Han, later, na de samenvoeging voor KV de Oorsprong. Dit bedankje gaat vergezeld van een kleine attentie en een bos bloemen.

 15.Joop Wortman zegt toe de drie telegrafen uit de sporthal in Joure te redden. Deze kunnen in het cv hok in sporthal in Sint Nyk worden opgeborgen. Hij regelt dit samen met Jan de Wolff. Telegrafen zijn in de berging opgenomen, een stel oude telegrafen zijn inmiddels aan een andere vereniging geschonken.

16.Sluiting. Jan sluit de vergadering om 21.50 uur, bedankt iedereen voor zijn of haar ]inbreng, wenst iedereen een plezierig kaatsseizoen met een fijne nazit, iedere woensdag. De folder van de Jumbo wordt angstvallig in de gaten gehouden.

De secretaris

 

Jan Buitenga

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.