KV de Oorsprong

Verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 op maandag 4 april 2016 om 20.00 uur in de kantine van de Sporthal in Sint Nicolaasga.

AGENDA: 1. Opening om 20.05 opent Jan de Wolff de vergadering, blij met de aanwezigheid van onze leden.

Aanwezig zijn. Jan de Wolff, Tiede Boorsma, Jan Buitenga, Rudi Sikkes en Bauke Rinzema (bestuur), Feike Oostenveld, Ton van der Wey, Willem Leenes, Harrie de Boer, Piet Roorda, Pieter Bouma, Trinus Ligthart.

Afwezig met kennisgeving Jouke Vennik, Ronald de Boer, Ferdinand van der Werf, Mirjam van der Veer,

2. Vaststellen agenda en ingekomen stukken. Er is weer een overeenkomst met de VVV afgesloten, de datums voor het winterkaatsen zijn aangevraagd, Jan heeft als voorzitter van de Oorsprong en als voorzitter van de federatie diverse vergaderingen bijgewoond.

3. Notulen van de vorige vergadering (2015). ** opmerkingen leden : geen, verslag goedgekeurd.

4. Jaarverslag van secretaris . ** opmerkingen leden geen, verslag goedgekeurd.

5. Jaarverslag van penningmeester.

Tiede deelt een overzicht van inkomsten en uitgaven uit, legt een en ander uit en stelt gelegenheid tot vragen. Saldo over het hele jaar is 140 euro gekrompen. Materiaalkosten zijn vrij hoog, zit voornamelijk in de aanschaf van ballen. Ton van der Wey vraagt naar de kosten van het zaalkaatsen. Tiede legt uit dat het geringe tekort (50 euro) door de federatie wordt gedragen. Het tekort is mede het gevolg van blessures bij een aantal zaalkaatsers. Ton brengt het voorstel van Pieter Bouma van vorig jaar, betreffende een vast bedrag over de hele wintertraining nog eens naar voren. Dit systeem heeft voor- en nadelen, wat doe je bijv met een speler die na een maand geblesseerd raakt? Tiede merkt op dat het risico voor ons erg klein is, dus laten we het eerst houden zoals het is..... De vergadering vind de overzichten duidelijk en overtuigend.

6. Begroting 2016 en vaststellen contributie.

Het bestuur stelt voor de contributie met één Euro te verhogen. Uitleg op de vergadering. De afdracht aan de KNKB wordt komend seizoen vijftien Euro, voorstel is onze contributie op hetzelfde niveau te brengen. Voorstel contributieverlaging is accoord.

7. Verslag van de kascommissie.

(Pieter Bouma en Erwin de Boer) Pieter Bouma doet verslag, een prima boekhouding aangetroffen. De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharche te verlenen hetgeen door de aanwezigen met applaus wordt bevestigd.

8. Kiezen nieuwe leden kascommissie (Erwin de Boer en Mirjam vd Veer) nieuwe reserve wordt Trinus Ligthart.

9. Bestuursverkiezing,

aftreden Jan Buitenga secretaris en Bauke Rinzema, lid, beide zijn herkiesbaar. Beide worden bij acclamatie verkozen. Ton wil nog wel even opmerken dat hij erg verguld is met de e-mails van de secretaris wanneer er weer eens iets te melden valt in de vereniging.

10. Wedstrijdprogramma 2016.

Jan de Wolff vraagt bij voorbaat ook aandacht voor de wedstrijden in de Wylde Walden, wanneer wij "daar" verschijnen komen ze ook bij ons. Op een vraag van Piet Roorda legt Jan de vorm van samenwerking met de Wylde Walden uit. Voorstel ledenwedstrijden op woensdag midden 23 juni een MIDZOMERPARTIJ, 18.30 uur 3 korte wedstrijden, en verder even afwachten of er meer behoefte is. op zaterdag 4 juni 2016 is er een KNKB 50+ wedstrijd, A- en B- klasse met verliezersronde, en op zaterdag 18 juni 2016 een pupillen jongens afdelingswedstrijd met opstappers.... op 3 september 2016 om 11.00 uur de Merkepartij. (Als federatiepartij) Aanvang trainingen in Sint Nicolaasga 13 april 2016. De agenda van de federatie en de Wylde Walden.: 21 mei -dorpenpartij Heerenveen --> ook voor dames, betreft afdelingspartij. Ook jeugd Wylde Walden (DEL) 28 mei -Lippenhuzen-tusken de Flatsen 12 juni - Tjalleberd 26 juni - jeugd Wylde walde partij op veld van Katlijk 2 juli - Drachten 27 aug - Jubbega- Tjongerparty 28 aug - jeugdfederatie Jubbega 11 sept - Balk 1 okt - nachtkaatsen Jubbega

11. Rondvraag

Jan Buitenga bedankt namens zijn vrouw de vereniging voor de geweldige fruitmand die zijn vrouw mocht ontvangen na haar hartinfarct. Het gaat haar nu weer goed. Willem Leenes kaart de toestand van Johannes de Lang aan, die enkele maanden geleden een herseninfarct heeft gehad. Jan Buitenga is vanavond nog bij vrouw de Lang geweest om naar de toestand te informeren en informeert op zijn beurt de aanwezigen. Een kaartje aan Johannes in Lindenstede Wolvega wordt op prijs gesteld. Harrie de Boer vraagt of er ook weer wedstrijdboekjes van de KNKB komen. Zodra ze er zijn krijgt Harrie een exemplaar. Roelof Douma vraagt om de begindatum van het trainen, woensdag over een week beginnen we weer.

12. Sluiting.

Jan de Wolff sluit de vergadering onder dankzegging voor de inbreng van de leden, na een vergadering van een uur en vier minuten. Een record...... De secretaris