KV de Oorsprong

 

Het bestuur heeft zich afgelopen jaar weer met de geijkte zaken bezig gehouden. Voorzitter Jan de Wolff hield zich bezig met voorzitten en vergaderen. Zaken regelen voor de Oorsprong en de federatie Zuid Westhoek, bezoeken van vergaderingen van de KNKB en de federatie Mid Fryslân en diverse andere gremia. Antsje de Jong beheerde de Eurocenten van de club en levert straks weer een keurig verslag af, Jan Buitenga leegde dagelijks zijn postbus, hield zijn mail in de gaten en verzamelde in de loop van het jaar een flinke berg papier. (De papieren van het vorig jaar zijn kortgeleden per aparte vrachtauto naar een van de scholen afgevoerd. Hebt u interesse in een cursus besturen, sponsoren zoeken, leden vertroetelen of iets dergelijks, neem dan contact op met de secretaris….) Vanaf december kwam de Internetsite ook onder beheer van de secretaris. Thaeke Kuipers heeft een heel mooie site gebouwd, die nu nog moet worden gevoed met interessante nieuwtjes, uitslagen, links en wat dies meer zij. Voor geïnteresseerden: www.kvdeoorsprong.nl.

 

Zodra het weer en het veld dat toelieten werd er door de leden alweer gekaatst. In verband met de omstandigheden rond de velden van Renado werd het afgelopen seizoen enkele malen voor de woensdagavondtraining uitgeweken naar het veld bij manege de Oorsprong. Dat kan, maar meer ook niet….De opkomst voor de woensdagavondtraining was in vergelijking met het vorig jaar aanmerkelijk verbeterd. Er  werd enthousiast gebruik gemaakt van de training zoals die, voor aanvang van het partijtje door Sybrand van der Weij werd verzorgd. Een experiment dat komend jaar wordt voortgezet.

Hopelijk hoeven we dit jaar niet opnieuw uit te wijken, nu het er naar uitziet dat de voetbalclub van Langweer deze zomer ook gebruik moet maken van de Renadovelden…

 

 

Een verslag van onze wedstrijden

 

De ledenpartij  22 mei

B-klasse 1.: Jacob Huizenga 2,: Theo van der Werff, 3e Watze Postma

A-klasse 1.; Johan Spoelstra, 2. Jan Buitenga. 3.Gerard de Wolff

 

Tijdens de Jong Nederland partij redden  Sybrand van der Wey,  Ivo Jan de Wolff,  en Hans Jonkman het in de eerste omloop niet tegen het kanshebbende partuur van Reahus Tirns, later zelfs halve finalist..

Op de Bondspartij  winnen Ivo Jan, de Wolff, Tiede Boorsma  en  Sybrand van der Weij in de eerste omloop, de tweede wedstrijd werd helaas verloren, opnieuw tegen een topper…..

 

Ledenwedstrijd 16  juni , een wedstrijd die pas om kwart over tien ’s-Avonds was afgelopen….

B.klasse Willem Leenes en Rudie Sikkes, 2e Johannes de Lang en Roelof Douma, 3e Pieter Bouma en Theo van der Werff

A-klasse 1: Johan Spoelstra en Jacob Huizenga,  2.; Sybrand van der Weij en Gerard de Wolff, 3. Jan Buitenga en Kees Bosma

 

Federatiewedstrijd op 26 juni

A-klasse: 1.: Ivo Jan de Wolff, Gerard de Wolff en Feike Oostenveld,

2.: Sjoerd Nauta en Sijbrand van der Weij

B-klasse: 1.: Leendert Louwsma, Ane Sijbesma en Guus Slot,

2.: Bouke Rinzema, Theo van der Werf en Krista van Dijk,

3.: Theake Kuipers, Watze Postma en Jappie DIjkstra:

 

KNKB dameswedstrijd:

Door het bestuur was bij de KNKB een dameswedstrijd aangevraagd, de enige klasse die in Sint Nyk nog nooit was verspeeld. De dames kwamen in grote getale naar Sint Nicolaasga en de zuidelijke ligging ten opzichte van de traditionele kaatshoek bracht ook kaatssters uit de zuidelijke streken naar Friesland.

De uitslagen:

1e prijs Paula Hilverda (Franeker), Froukje de Vries (Nijmegen) en Annalien Hanje (Dronrijp), 2e prijs Petra Vietor (Hitzum), Ingrid de Haan (Ferwert) en Jorieke de Jong (Wommels), 3e prijs Hilda Tjepkema (Berlikum), Marrit de Jong (Grou) en Mirjam van der Veer (Joure).

Verliezersronde 1e Martha Bleeker (Tzummarum), Jannie de Haan) en Imre van der Leest (Dronrijp), 2e Ilse Arendz (Dronrijp), Agnes Takema (Harlingen) en Thekla Vietor (Heerenveen.)

Een mooie partij waarbij het alleen maar erg jammer was (vooral voor het bestuur) dat van onze eigen leden slechts één speelster (Margriet de Winter) het aandurfde haar krachten met haar leeftijdsgenoten te meten. Dit jaar in de herkansing!!!!!

 

Nostalgisch kaatsen, een heel korte vermelding, daarentegen een heel groot succes, op 15 augustus op het terrein bij de Oorsprong op Huisterheide. Niet alleen de 12 deelnemende kaatsers maar enkele honderden toeschouwers hebben die dag genoten van en het mooie weer en een prachtige kaatswedstrijd in een ouderwetse entourage. Uiteindelijk was de uitslag:

1.: Tiede Boorsma, Roelof Douma en Harry de Boer, 2.: Jouke Hovenga, Erwin de Boer en Ivo Jan de Wolff, 3.: Johan Spoelstra. Willem Leenes en  Jan Buitenga.

Het bestuur en de kaatsers en de toeschouwers hebben met name genoten van de vrolijke wijsjes die Herma de Boer aan haar accordeon wist te ontlokken. Een evenement dat voor herhaling vatbaar is, maar op welke termijn????

 

De merkepartij:

 

Tijdens de “sneon fan’e Merke” werd de Merkepartij verkaatst. Met een flinke lijst werd weer in drie klasses gekaatst. De uitslagen:

De damesklasse 1e prijs: Renske Terwisscha van Scheltinga uit Reahus, Grietje Altenburg uit Joure en Anke Boorsma uit Sint-Nicolaasga. De 2e prijs Janke Meijer uit Heerenveen, Susan Altenburg uit Tirns en haar plaatsgenote Sietske Poelsma.

A-klasse : 1e prijs Tiede Boorsma , Sijbrand van der Weij en Kees Bosma, (allen Sint Nicolaasga) 2e prijs Ronald de Boer (Apeldoorn), Ferdinant van der Werf  (Joure) en Wiebe Terwisscha van Scheltinga (Tirns)

Bklasse verliezersronde: 1e prijs  Wiebren de Boer en Hans Jonkman uit Sint-Nicoilaasga die samen met Sipke Miedema uit Balk 2e prijs Hendrik Louwsma (Balk), Jacob Huizenga (St.Nic) en Ultsje Veldstra (Idaard).

Winnaarsronde Erwin de Boer en Jan Buitenga (Sint Nicolaasga) en Henk Bloemsma (Heerenveen), 2e prijs Auke de Vries (Easterwierum), Frits Muller (Emmeloord) en Bart Limburg (Wolvega),

3e prijs Trinus Ligthart (Sint-Nicolaasga),  Thaeke Kuipers (Groningen) en Sietse Swart uit Ureterp en Albert Meijer (Heerenveen), Jouke de Roos (Luttelgeest) en Rients Smeding (Sint-Nicolaasga).

 

Winnaar van het trainingsklassement 2004 werd Johannes de Lang die 69 punten bijeensprokkelde, twee meer dan Tiede Boorsma de winnaar van vorig jaar en drie meer dan Roelof Douma.

 

Winnaar in het klassement van in Sint Nyk gespeelde wedstrijden werd Sybrand van der Weij die 10 punten bij elkaar sprokkelde, net 1 punt meer dan Jan Buitenga die op 9 bleef “hangen”.

 

Koningsprijzen Merkepartij: In de damesklasse ging Renke Terwisscha van Scheltinga (evenals vorig jaar) met de koningsbeker aan de haal, in de A-klasse werd Tiede Boorsma als eerste onder zijn partuur verkozen terwijl Jan Buitenga in de B-klasse de versierselen als koning kreeg uitgereikt.

 

 1e zaalkaatswedstrijd

1e prijs Feike Oostenveld, Tiede Boorsma en Harrie de Boer

2e prijs Ivo Jan de Wolff, Anneke Bonsma en Sjoerd Nauta

B klasse

1e prijs Willem Leenes, Jan Bleeker en Catrinus Helffrich

2e prijs Johannes de Lang, Watze Postma en Ane van der Werf,

3e prijs Jannes Ennema, Pieter Bouma en Roelof Douma

 

2e zaalkaatswedstrijd:

A klasse: 1e Sjoerd Nauta, Wieger Boonstra en Henk Vuijck, 2e Jan Bruinsma, Jan Jelle de Jong en Ivan Jan de Wolff,

B-klasse: na een spannende finale 5-5 4-6 Dick Wiglema Henk Bloemsma en Johannes de Lang, 2e Anne Jongsma, Ane van der Werf en Catrinus Helffrich, 3e Jan Bleeker, Jan de Wolff en Willem Leenes

 

Klaverjassen:

In tegenstelling tot andere andere jaren was het klaverjasse dit jaar losgekoppeld van de zaalwedstrijd. Op vrijdag 19 maart werd in gebouw Unitas gespeeld om “het kampioenschap van Doniawerstal  Maar liefst 44 deelnemers kwamen op de partij af. Winnaar van de wisseltrofee werd ene Griet (achternaam onbekend) uit Bolsward, tweede Nico Zwart uit Sint Nicolaasga en derde Jan Jonkman, eveneens uit Sint Nicolaasga.