KV de Oorsprong

 

Het bestuur heeft in de loop van het afgelopen seizoen meerdere malen vergaderd. Onder meer werd de samenwerking met “de Hurde Han” intensiever en zijn gesprekken over het definitief samengaan gevoerd.

In een bijzondere algemene ledenvergadering van de Jouster club werd in september tot opheffing per 31 december besloten en hebben de meeste leden zich per 1 januari 2007 als lid aangemeld bij “de Oorsprong”.

Het bestuur heeft ook de voorbereidingen voor het NK schoolmeisjes op gang gezet, de nodige afspraken gemaakt, sponsoren warm gemaakt, vergunningen aangevraagd enzovoorts....
Vergaderingen van de KNKB werden door de voorzitter, soms vergezeld van een van de andere bestuursleden, bezocht, terwijl de voorzitter zich ook in de federatie Mid-Fryslan en de Zuid-Westhoek moest laten zien en horen.

De secretaris heeft weer een heleboel goed en minder goed bedoelde brieven, folders, aanbiedingen, verzoeken etc over zich heen gekregen, daar waar deze belangrijk waren voor de club zijn die in het bestuur behandeld.

De penningmeester heeft zich nauwgezet van zijn taak als “ponghâlder” gekweten, zijn verslag, ik beloof dat vast, is om van te smullen…..

 

VELDSEIZOEN.

Het veldseizoen is op 4 april weer van start gegaan, al in de eerste week van april was de training, onder leiding van Sybrand van der Weij. Veel kaatsers was dat nog te vroeg, of men had tijdens de vergadering gewoon niet goed opgelet. Daar was dit namelijk besloten.....

 

Op 26 april heeft de eerste peloteavond ook plaatsgehad, met veel genoegen hebben daar 10 kaatsers aan meegedaan. Het was de bedoeling op de laatste woensdag van mei weer een partijtje Belgisch te kaatsen maar bij gebrek aan belangstelling is dat niet doorgegaan.

 

Op 3 mei begon de veldcompetitie, die over het hele seizoen een wisselend aantal kaatsers naar het veld trok.

 

De samenwerking met "de Hurde Han" hield onder meer  in dat ook de Sint Nyksters maandagavond tijdens de trainingen in Joure terecht kunnen, en uiteraard vice versa. Hiervan is richting Joure wel gebruik gemaakt, richting Sint Nyk (nog) niet.

 

 

Op een mooie zaterdag in mei hebben een aantal leden ons materiaal (de palen, de krukjes etc) van een fris verfje voorzien zodat het publiek er weer netjes bij kan zitten. Het bleek nog even moeilijk te zijn om de vrijwilligers te motiveren, maar het is toch weer voor elkaar gekomen.

 

17 mei werd door onze kaatsers deelgenomen aan de  ledenpartij in Joure.
Uitslag:

Op 24 mei 2006 organiseerde de secretaris een politiekaatspartij in Sint Nyk. Niet erg belangrijk voor het verslag, maar wel voor de penningmeester….

 

Bondswedstrijd

KV de Oorsprong was  dit jaar niet vertegenwoordigd op de NK voor senioren, op (Pinkster)maandag. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart was nog besloten een drietal jonge kaatsers af te vaardigen. De drie hadden zich voorgenomen vanaf begin april regelmatig te trainen om op die manier goed voorbereid aan de partij deel te kunnen nemen.
Gebleken is echter dat van de drie man slechts een regelmatig, een ander regelmatig niet, de derde helemaal niet heeft getraind. Met die bagage had het volgens de meerderheid in het bestuur weinig zin als lijstvulling naar Franeker af te reizen.
Om die reden is geen partuur opgegeven, jammer, en volgend jaar beter…..

ledenwedstrijden


31 mei 2006 ledenpartij Sint Nyk
ABC kaatsen

Na afloop bleek dat het partuur bestaande uit Tiede Boorsma en Joop Wortman alle drie wedstrijden had gewonnen en daarmee dus de ledenpartij. De strijd om de tweede plaats werd uiteindelijk gewonnen door Gerard de Wolff, Willem Leenes en Dik Wiglema.


21 juni 2006 ledenpartij Sint Nyk 18.00 uur Sint Nyk Opgave op het veld

A en B klasse

Uitslag A-klasse 1e Sijbrand van der Weij, 2e Gerard de Wolff

Uitslag B-klasse 1e Willem Leenes, 2e Erwin de Boer


Op 22 juli 2006 werd de eindwedstrijd van de Ledenpartijen gehouden, en werden na afloop de prijzen uitgereikt aan diegenen die over vijf wedstrijden het beste scoorden. Van de voorgaande vier wedstrijden werden twee in Joure, twee in Sint Nyk verkaatst.

 

Uitslag totaal A.klasse 1e Sijbrand van der Weij 15 punten, 2e Gerard de Wolff 15 punten, 3e

Tiede Boorsma 12 punten, B-klasse 1e Willem Leenes 18 punten, 2e Joop Wortman 13 punten en 3e Erwin de Boer 11 punten. Zij en een heleboel andere prijswinnaars konden na afloop mooie paketten in ontvangst nemen.

 

Van de op 24 juni 2006 gekaatste Federatiepartij (Sint Nyk keatst), is de uitslag niet bekend.

SCHOOLKAATSPROJECT

 

Het schoolkaatsproject van kv de Oorsprong is begin juli afgesloten. Onder leiding van drie Bondstrainers (Reinske van der Schaaf, Thomas Zwart en Johannes Brandsma) hebben de afgelopen drie weken 150 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Langweer en Sint Nicolaasga kaatsles gehad. Ook een aantal leden van kv de Oorsprong zelf hebben hierbij geholpen.
De leerlingen van "de Beuk", “It Klimmerbled", de “Paedwizer" en “it Swannestee” werd door de trainers de eerste beginselen van het spel bijgebracht.
Na afloop van de laatste training mochten ze allen een vaantje van de Oorsprong in ontvangst nemen, maar ook een uitnodiging om, tot september onder leiding van mensen van de kaatsclub zelf op de woensdagavond te komen kaatsen.
Uiteraard hoopten we dat hiervan gebruik werd gemaakt, opdat we over enkele jaren weer met "onze" jeugd er op uit kunnen. Het bestuur heeft samen met de Bondstrainers geconstateerd dat de afgelopen weken veel potentieel talent op het veld is geweest maar dat het opnieuw is gebleken dat je ze moeilijk vast kunt houden.

NK SCHOOLMEISJES

Met het weg”varen” van de Bassie en Adriaan ballon zaterdagavond 8 juli kwam voor de leden en het bestuur van de kaatsclub een eind aan een drukke week. In die week was zowel de afsluiting van het schoolkaatsproject als de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Kaatsen voor schoolmeisjes.

In de mand onder de ballon van Kleinsmit uit Joure stonden onder meer de drie prijswinnaars van het Nederlands Kampioenschap, Margriet Bakker, Lisa Schotanus en Jitske Roest, en hun begeleidsters.

Begin dit jaar was de kaatsclub “de Oorsprong” uit Sint Nicolaasga door de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond gevraagd de organisatie van dit nationaal kampioenschap op zich te nemen. Normaal krijgt alleen een vereniging die een jubileum viert (100 jaar of zo) zo’n partij toegewezen. Al in februari is het bestuur met de voorbereiding begonnen, en nu was de uitvoering daar.

Eenentwintig parturen hadden zich voor het NK gemeld, en afgelopen maandag waren ze door de Bond op een lijst geloot. Van de 21 parturen moesten echter op het laatste moment twee parturen verstek laten gaan zodat de partij uiteindelijk 19 deelnemende verenigingen trok. Via een afvalsysteem werkten ze naar de halve en hele finale toe.

In de halve finale werd een van de grote favorieten Goeinga uitgeschakeld door Dronrijp, dat op zijn beurt weer verloor van Winsum, eveneens een van de grote kanshebbers voor de titel. Het eveneens favoriete Franeker kwam in de finale uit tegen Winsum dat verder vrij gemakkelijk in de finale was terechtgekomen. De eerste ronde een reglementaire winst (hun tegenstander was er niet), in de tweede ronde een “staand nummer”. Hun derde en vierde wedstrijd (tegen Dronrijp) wonnen ze vrij gemakkelijk.

 

Voor de finale begon werd door leden van de kaatsclub eerst een potje “nostalgisch kaatsen” opgevoerd, tot groot vermaak van de toeschouwers werd in ouderwetse kleding een ouderwets potje kaatsen gespeeld.

 

Nadat het jeugdorkest Excelsior uit Ouwsterhaule, dat enkele uren prachtige, levende muziek verzorgde op het veld het Friese Volkslied had gespeeld, (niks geen cd’tje) kon de eindstrijd losbarsten. De zenuwen hadden het partuur van Franeker echter behoorlijk in hun greep, aan de opslag werden teveel fouten gemaakt en Winsum nam snel een 3-0 voorsprong. Op dat moment leek Franeker zich te herstellen en kwam, goed kaatsend terug tot 3-2 en 2-6. Nog twee punten en de stand was weer gelijk. Twee opslagmissers en een retourslag in het perk brachten de punten echter aan de andere kant van de telegraaf zodat Winsum een 4-2 voorsprong nam. Winsum bleef daarna degelijk kaatsen en kwam niet meer in de problemen. Met 5-2 en 6-2 werd de partij (en dus het Nederlands Kampioenschap) gewonnen.

Na afloop werden de winnaars van de eerste drie plaatsen (Dronrijp, Franeker en Winsum) door het hoofdbestuurslid Tjerk Prins in de prijzen gezet. Voor Winsum betekende dit kransen, medailles, makkumer borden en een door “de Oorsprong”, in samenwerking met diverse sponsors aangeboden ballonvlucht. Dat de dames daar “even” op moesten wachten was voor hen zeker geen bezwaar.

 

Rond halfacht ging de “Bassie en Adriaan” van Herman Kleinsmit, met daaronder in de mand de winnaressen onder grote publieke belangstelling van het Renadoveld de blauwe lucht in.

 

Het bestuur van de kaatsclub oogste voor haar organisatie van alle kanten terecht veel lof maar deelt deze lof met, en bedankt al diegenen in en rond Sint Nicolaasga die deze dag mogelijk hebben gemaakt.

 

12 juli 2006 werd (een tweede) politiekaatspartij Sint Nyk georganiseerd, opnieuw alleen belangrijk voor de penningmeester. Toch worden diegenen die de secretaris die dag hebben geholpen daarvoor hartelijk bedankt.


Merkekeatsen

De Merkepartij sloot traditioneel op zaterdag 9 september het kaatsseizoen van kv "de Oorsprong" af. Op het veld van Renado werd door zo'n vijftig heren en dames gekaatst om de laatste (veld) prijzen van het seizoen.


Over de hele dag heen werd prima gekaatst, en soms ook heel spannend. Uiteindelijk resulteerde de partij in een groot aantal winnaars die voor voorzitter Jan de Wolff verschenen om hun beloning te incasseren.

Voor de voorzitter de prijzen voor de Merkepartij uitreikte was er nog de ceremonie van de prijswinnaars van de trainingsbeker (alle woensdagavonden) en die van de wedstrijdbeker (alle partijen in St.Nyk.) Respectievelijk Jan Buitenga (62 punten) en Sijbrand van der Weij (11 punten) gingen voor een jaar met die bekers aan de haal.

In de B-klasse van de Merkepartij werd in de verliezersronde het partuur Harry de Boer (Sint Nyk), Ynze Oosterloo (Tjallebert) en Douwe de Jong (Heerenveen) eerste. Ze wonnen hun finale van Mirjam van der Veer (Joure), Ale Warringa (Tjalleberd) en Anne Sijbesma (Akkrum).
In de winnaarsronde waren er derde prijzen voor Ferdinant van der Werf (Joure), Ultsje Veltstra (Idaard) en Pieter Bouma (Joure) en Jouke de Roos (Luttelgeest) Jan de Wolff (Sint Nyk) en Auke Louwsma (Tjalleberd). De finale van deze partij werd verloren door het partuur Wieger Boonstra (Heerenveen) en Jacob van der Berg en Adam Tuiten van Tjalleberd, winnaars van deze finale werden Hans Jonkman (Sint Nyk), Jouke Hovenga (Langweer) en Joop Wortman (Joure). Zij allen konden bij Jan de Wolff een pakket levensmiddelen in ontvangst nemen, terwijl Jouke Hovenga bovendien uit handen van die voorzitter de koningsbeker kreeg uitgereikt.

In de A-klasse werden drie keer twee partijen gekaatst, waarbij drie van de vier parturen elkaar weinig toegaven in sterkte. Uiteindelijk was de wedstrijd tussen de parturen van Tiede Boorsma en Sjoerd Nauta beslissend voor de eindstand. Hoewel Tiede cs die partij wonnen was de eindstand 5-5 6-2 net niet voldoende om de uiteindelijke overwinning op te eisen, in hun eerder partij tegen het derde sterke partuur hadden ze net een punt te weinig behaald, zodat uiteindelijk Sjoerd Nauta (Heerenveen), Ivo Jan de Wolff en Yme Hiemstra (Tjalleberd) als prijswinnaars voor de tafel stonden. Tweede werden Tiede Boorsma en Jan Buitenga (Sint Nyk) en Siep Visser van Drachten. Uit het winnende partuur werd door de koningscommissie Sjoerd Nauta met algemene stemmen tot koning van de partij verkozen en nam de daarbij horende beker mee naar huis.

50+ kaatsers

Harrie de Boer en Jan Buitenga hebben in de 50+ klasse dit jaar hun partijtje weer meegeblazen, regelmatig werden prijzen en prijsjes meegesleept naar Sint Nyk, in de eindstand over het seizoen namen ze een zeer verdienstelijke 7e (Harrie) en 4e (Jan) plaats in.

Willem Leenes kwam dit jaar 1 keer erg verdienstelijk in actie, hopelijk dit jaar vaker???

OVERZICHT


Met de Merkepartij kwam een eind aan een veld-kaatsseizoen dat in april begon met de hoop dat veel kaatsers uit Sint Nyk de handschoen weer zouden opnemen. Het seizoen 2006 wordt echter gekenmerkt door een teleurstellend aantal wedstrijdkaatsers, zowel op de woensdagavonden (competitie) als op de vijf ledenpartijen en de federatiewedstrijd. Kennelijk kunnen we de leden niet meer motiveren al hebben we daar met de "nazit" aan geprobeerd te werken.

 

Ook het schoolkaatsproject is in een deceptie geeindigd, tijdens de schooluren kwamen er maar liefst 150 kinderen uit SInt Nyk en Langweer naar de door de drie KNKB trainers geleide trainingen toe, in de daarop volgende weken stonden trainers van "de Oorsprong" zelf klaar, verzorgden een leuke training die de aanwezigen best wel aansprak, maar per week kwamen er minder kinderen terug (ondanks enthousiaste verhalen) en uiteindelijk zijn er de laatste twee weken helemaal geen adspirant jeugdleden op de training verschenen.

Zeer teleurstellend, maar het bijft een feit dat je "hier" (in de niet-kaatshoek) kennelijk te weinig draagvlak hebt.

Lichtpuntje aan het eind van het seizoen is de (bijna) komst van twee jonge kaatsers uit de Noord Oost Polder, zij trainen al mee en hopen er een volgend jaar helemaal bij te horen. Mogelijk dat de komst van met name Nienke-Renske andere dames motiveert de kaatswant weer op te nemen.

ZAALKAATSEN

Met een zege in de A-klasse wist Feike Oostenveld uit Joure op zaterdag 7 oktober de eerste zaalkaatspartij van het seizoen 2006-2007 te winnen. De opkomst voor de partij was (opnieuw) eigenlijk bedroevend laag, maar er werd wel sportief en spannend gekaatst in de Doniahal in Sint Nicolaasga.  De oorzaak voor de te lage opkomst wordt gezocht in de datum van de partij, erg kort na het eind van het veldseizoen. Volgend jaar zullen we enkele weken later de zaal aanvragen…
Feike wist in de A-klasse alle drie zijn partijen te winnen en bleef daardoor Sjoerd Nauta van Heerenveen twee puntjes voor. Het onderlinge duel was in 5-5 6-2 geeindigd!!!!. Een derde prijs in de A-klasse, die net als de andere prijzen bestond uit een tas met proviant, werd gewonnen door Sybrand van der Weij uit Sint Nicolaasga.
In de B-klasse was het (tweemans)partuur Erwin de Boer (Sint Nicolaasga) en Jan Bleeker (Sneek) de beste onder hun maten. Alle drie partijen werden gewonnen, ook die tegen Frits Muller (Emmeloord) en Ane van der Werf (Sneek), zij het nipt, 5-5 en 6-2. Laatstgenoemden wonnen ook hun andere partijen en daarmee de tweede prijs.

 

KV de Oorsprong breidt uit!!!!!

Dank zij het -op zich wel trieste- gegeven dat onze buurt-kaats-vereniging "de Hurde Han" uit Joure zichzelf per 1 januari 2007 opheft en de leden in grote meerderheid te kennen hebben gegeven over te willen gaan naar onze vereniging bezit kv "de Oorsprong" vanaf nu aanmerkelijk meer leden.

Er komen meer veranderingen:

In het boekje van de KNKB zal onder de naam kv "de Oorsprong" als plaatsnaam vanaf nu staan Sint-Nicolaasga & Joure,

Leden van het huidige bestuur van "de Hurde Han" zullen gevraagd worden deel uit te maken van het bestuur van de grotere vereniging,

De ledencompetitie speelt zich voorlopig af zowel in Sint Nicolaasga als in Joure

In Joure worden geen KNKB wedstrijden meer georganiseerd

Het aantal zaalkaatspartijen blijft voorlopig gehandhaafd en in Joure kan op vrijdagavond nog steeds worden getraind.

 

Zwarte maand januari

 

Begin januari kregen we het bericht dat Anne Jennie de Wolff, echtgenote van onze voorzitter Jan de Wolff, veel te vroeg naar menselijke begrippen, was overleden. Vaak waren we als bestuur bij haar op visite en wanneer wij er een keer niet uitkwamen wist Anne Jennie met haar relativerende vermogen ons weer op het juiste pad te brengen. Ook stond ze ons vaak bij tijdens de organisatie van wedstrijden en was zij op het veld of in onze tent te vinden.  Wij zullen haar missen, maar nog veel meer Jan, Ivo Jan, Hielkje en Schelte. Namens de kaatsvereniging werd een bloemstuk bezorgd en hebben een aantal leden en bestuursleden de begrafeins van Anne Jennie bijgewoond.

 

Nog een triest bericht bereikte het bestuur op vrijdag, 19 januari 2007.
Oud voorzitter en nog steeds fanatiek kaatser Theo van der Werf was onverwacht overleden.
Ondanks zijn problemen met "het zicht" van het laatste jaar was hij nog altijd op het kaatsveld te vinden, al kon zelf meekaatsen het laatste jaar jammer genoeg niet meer. We hadden hem graag nog lang bij het veld gehad.

Altijd was hij bereid het huidige bestuur bij te staan, en met name rond grote partijen draafde hij op, maakte kransen, was keurmeester of zelfbenoemd commentator.
Dat het kaatsen een deel van zijn leven uitmaakte bleek wel uit het feit dat de kaatswant waarmee hij de laatste jaren om zich heen sloeg, op zijn kist lag.
 Rond het kaatsveld zullen we je missen Theo, maar nog veel meer missen je voruw en kinderen je. Naar hen gaan ook onze oprechte condoleances uit.......


KLAVERJASSEN:

Het is al een jarenlange traditie, rond de tweede zaalkaatspartij van "de Oorsprong" wordt een klaverjastoernooi georganiseerd door de kaatsclub, met de pretentie na afloop de "kampioen klaverjassen van de gemeente Doniawerstal" af te leveren.
Dat de gemeente al een flink aantal jaren ter ziele is mag de pret niet drukken, er wordt nog steeds met het mes op tafel gestreden om de titel. In een verleden direkt na afloop van de kaatspartij, al weer een aantal jaren aan de vooravond daarvan.
Op vrijdagavond wisten een kleine dertig kaarters en kaartsters de weg te vinden naar de arena voor deze keer, het Zalencentrum waar Willem en Christien Leenes als gastheer en -vrouw optraden.

Het verloop van de partijen was spannend, echter alhalverwege nestelde Jan Jonkman zich op kop van het klassement en hij heeft deze positie niet weer afgestaan. Aan het einde kon hij bovenbedoelde titel op zijn brede borst laten tatoueren (op eigen kosten) en de overige prijzen in ontvangst nemen. Hij haalde het totaal van 7342 punten, maar liefst 400 meer dan Gellie van de Wey (6942) die op haar beurt Willem Leenes (toch niet zo'n goed gastheer?) honderd punten voorbleef....

ZAALKAATSEN
Dank zij de creativiteit van onze prijzenman Willem Leenes kon de tweede zaalkaatspartij van de Oorsprong met recht een Snert-partij worden genoemd. De weersverwachtingen waren zodanig dat hij het aan aangedurfd kransen en prijzen aan te schaffen die verwezen naar dit oud-Hollandse gerecht.

Eigenlijk was er meer -een beetje- snert, de opkomst, het spelpeil soms, ......

Onze partij werd in overleg gehouden in de sporthal in Joure, door een foutje bij het boeken stond dezelfde dag in Sint Nyk een voetbaltoernooi voor mindervaliden gepland. Omdat het omzetten daarvan grote problemen opleverde zijn we uitgeweken naar de Stuit.

 

In de A-klasse bleven zoveel mensen weg dat het bestuur besloot met vier tweetallen te gaan kaatsen, dit om het peil toch nog enigszins te halen. In een halve competitie bestreden zij elkaar, waarbij bleek dat er goed was geloot, geen van de vier parturen won alle drie partijen.
Na afloop stond echter toch weer Sjoerd Nauta, samen met zijn partner Wieger Boonstra en beiden uit Heerenveen in de kransen, met twee gewonnen partijen en een verloren partij waarin zij vier eersten haalden. Tweede, met 17 punten (en dus een punt minder) werden Harrie de Boer en Feike Oostenveld.
In de B-klasse vijf parturen van drie man, die dus ieder vier keer "yn'e krite" moesten. Hier wel een duidelijke winnaar, het partuur 2 met Johannes Oudendag, Ultsje Veltstra en Ane Sijbesma, vier keer winst en dus 28 punten. Het dichtst bij hen kwam het partuur van Wijbren Dijkstra, Jan Bleeker en (Sint Nykster) Roelof Douma die 24 punten haalden, terwijl de derde prijs was voor het partuur Dik WIglema, Catrinus Helfrich en Marten Bergsma.

Na afloop van de partij, en nadat de prijzen waren uitgedeeld kon ook een eindstand worden bepaald van de zes voor de competitie geldende zaalkaatspartijen. De bekers voor de winnaars werden respectievelijk uitgereikt aan Sjoerd Nauta, die dit seizoen in de A-klasse de beste was met 13 punten, en aan Ultsje Veltstra, die hetzelfde presteerde in de B-klasse, maar dan met 8 punten.

Nu wordt het weer tijd voor "de Greide", het gras groeit al weer......