KV de Oorsprong

 

De trainingen begonnen in 2007 op woensdag 4 april in Sint Nicolaasga. De competitie in Sint Nicolaasga begon op woensdag 2 mei 2007,  in  Joure werd vanaf 7 mei 2007 op de maandagavond competitie gekaatst.

De in mei door de secretaris georganiseerde politiekaatspartij werd, ondanks het  ook hier teruglopende aantal deelnemers een succes, vooral voor onze penningmeester.

 

De Bondswedstrijden rond de Pinksterdagen kenden dit jaar (weer) geen deelname vanuit Sint Nyk, met het ouder worden van bepaalde jeugd en het vertrek van anderen is het momenteel niet mogelijk een redelijk presterend partuur op de “Bond” te krijgen.

Het bestuur betreurt dit, maar het is niet anders. Veel zorgelijker is het dat zowel de ledenwedstrijden als de trainingsavonden maar zeer spaarzaam worden bezocht. Als voorbeeld geldt de Merkepartij waarbij uit de weggebleven ledenkaatsers moeiteloos vier extra parturen hadden kunnen worden gevormd. Niet alleen het bestuur is verantwoordelijk voor het voortbestaan van de kaatsclub, de medewerking van de leden is hiervoor hard nodig!

 

Op zondag 17 juni organiseerden onze vrienden in Tjalleberd een kaatspartij. Omdat zij vorig jaar in grote getale op onze Merkepartij waren geweest hadden ze eigenlijk wel wat van ons tegoed.
Met de “trein” Joepie van Maeijkehiem togen een tiental kaatsers richting Tjalleberd om daar de partij op te leueken, en uiteindelijk zijn ze ook weer teruggekomen. Met de nodige stubbelingen, dat wel……

 

Federatiewedstrijd op 23 juni 2007:

In de Aklasse werd deze partij gewonnen door Ferdinant van der Werf, die al zijn partijen won (drie keer geloot), tweede werd Gerrit Sijtsema (uit Zaltbommel maar toch in de buurt), die net als Tiede Boorsma 18 punten haalde maar net iets minder tegenpunten had. Tiede werd “dus” derde.

In de B-klasse vier volledige parturen, waarvan Joop Wortman (Joure), Guus Slot (Scharsterbrug) en Ane Sijbesma (Akkrum) drie partijen wonnen, tweede warden Ultsje Veldstra (Idaard) en Ane van der Werf (Sneek).

De opkomst tijdens een federatiewedstrijd is wel een groter geweest……Van een barbeque werd dan ook maar afgezien.

 

KNKB: 50 Plus partij, afdeling en door elkaar loten…..

In de afdelingspartij waarvoor helaas maar 7 afdelingen zich hadden opgegeven heeft verrassend het partuur van "de Lege Midden" uit Goenga de eerste prijs behaald.
In de finale werd met duidelijke cijfers (5-2) afgerekend met de Pompebledden uit Heerenveen. Eerder werd al gewonnen van Midlum  en Goutum. KV de Oorsprong wil toch proberen met dit soort wedstrijden (een afdelingswedstrijd gecombineerd met een door-elkaar loten partij in de 50+ klas) een traditie te vormen. Voor volgend jaar wordt opnieuw zo'n combinatie aangevraagd. In de D.e.l wedstrijd waren namelijk nog eens veertien parturen op het veld aanwezig.....
De Door elkaar loten partij in Sint Nicolaasga kende 14 parturen, waarvan vier uit de verliezers van de afdelingspartij bestonden. In de winnaarsronde van deze partij haalde het partuur bestaande uit Jan Buitenga (Sint Nicolaasga), Simon de Groot (Midlum) en Frans Postmus (Hitzum) de kransen door in de finale te winnen van Siebe Marra (Dronrijp), Oeds Broersma (Witmarsum) en Oeds de Roos (Menaldum). Derde prijzen waren er voor de parturen Ale Mosselman (Goutum), Douwe Broersma (Midlum) en Atte Roskam (Easterlittens) en Teake Koster (Harlingen), Wieger Boonstra (Heerenveen) en Piet de Groot (Midlum).

KNKB :Meisjes pupillen d.el. A-klasse: 
Tijdens de op zaterdag 9 juni 2007 in Sint Nicolaasga gehouden kaatspartij voor pupillen meisjes hebben Lusanne Klaver uit Minnertsga en Lilijan Kingma uit Sint Annaparochie de eerste prijs in de A-klasse in de wacht gesleept. Sint Nicolaasga had de primeur van het experiment waarin twee poules van drie parturen werden geloot, waarbij ieder partuur van de eerste poule tegen iedere tegenstander van de “andere” poule uitkwam. Bedoeling van dit systeem is dat alle parturen tenminste drie partijen kaatsten, waar dit bij een normaal systeem soms maar twee keer is.
Lusanne en Lilijan wonnen twee partijen, hun derde verloren ze met 5-5 (4-6)  waardoor ze op 19 punten uitkwamen.  Daarmee hadden ze een punt meer dan Pytrik Visser uit Sexbierum en Ilse Lijzenga uit Sint Annaparochie, die ook twee keer wonnen maar hun verliespartij “maar” vier punten haalden.
Dat er in de A-klasse spannend werd gekaatst bleek wel uit de uitslagen, vijf keer werd een partij beslist met 5-5 aan de telegraaf.

KNKB: Meisjes pupillen B klasse

Jildou Terpstra (Folsgare) en Margreta Terpstra (Easterein) hebben de meisjespupillen d.e.l wedstrijd in de B-klasse gewonnen. In de wedstrijd die 13 parturen op de lijst had wonnen ze in de finale afgetekend met 5-1 van Carin Drijfhout (Poppenwier) en Sanne Kloostra (Wier). Uiteraard was voor hen de tweede prijs beschikbaar, terwijl twee derde prijzen werden uitgereikt, respectievelijk aan Eline Hiemstra (Sint Anne) en Akkelyna de Vries (Wier) en aan Liz de Boer (Easterlittens) en Anne-Brecht Bruinsma (uit Wommels).

 De verliezersronde werd gewonnen door Nyncke Pytsje Terpstra van Easterein en Nieke Wateler uit Minnertsga., terwijl Rikst de Vries van Poppenwier en Elma Breeuwsma van Folsgare de tweede prijs wonnen.

Tijdens de twee KNKB wedstrijden heeft het bestruur voor het eerst gebruik gemaakt van een corveelijst waarbij van alle leden medewerking werd gevraagd om in ieder geval een van deze partijen het bestuur bij te staan door een dag (of een deel erval) de lijnen rond het veld te bemensen.  Het bestuur zag met groot genoegen dat deze manier van werken een success inhoudt. We bedanken daarom hierbij alle leden voor hun medewerking, en zullen deze wijze van samenwerken met de leden ook dit jaar weer toepassen tijdens de 50+ partij en de pupillen-jongenspartij…..

De competitie in Sint Nyk

Zoals reeds gemeld werden de competitieavonden niet uitbudig bezocht. Daardoor was het soms erg moeilijk een voor eidereen even leuke wedstrijd bij elkaar te zetten. Toch kwamen over het hele seizoen heen maar lefst 39 kaatsers naar het veld, sommige echter helaas maar een of twee keer.  En dat wanneer er toch (naast de ledenwedstrijden) nog dertien keer gekaatst kon worden. Winnaars van de trainingsbeker werd Jan Buitenga met 59 punten, die Tjalling Legendal (hij heeft de slag te pakken) net een punt voorbleef. Derde werd Johannes de Lang met 48 punten.

De competitie in Joure

genoteerd over 11 maandag avonden  

1e prijs met 62 punten  Rob le Cuivre

2e prijs met 52 punten Bauke Rinzema

3e prijs met 44 punten Joop Wortman

 

prijzen zijn op de Bowling avond uitgereikt 

 

 

De ledenwedstrijden:
Tiede Boorsma is de grote winnaar geworden van de vijf ledenpartijen welke de afgelopen maanden in zowel Joure als Sint Nicolaasga werden afgewerkt. In de A-klasse won hij van de vijf partijen vier, terwijl hij een keer tweede werd. Hij kreeg daarmee vierentwintig van de beschikbare vijfentwintig punten achter zijn naam. In het algemeen klassement werd hij gevolgd door Ferdinant van der Werf, die 20 punten binnenhaalde.

In de B-klasse was Feike Oostenveld de grootverdiener, met 17 punten eindigde hij net voor Johannes de Lang, die 16 punten bijeenkaatste.

Tijdens de laatste wedstrijd afgelopen zaterdag werden de prijzen, bestaande uit fijne barbequepaketten en een krans voor de eerste prijswinnaars uitgereikt. Verdeeld over de ledenpartijen hebben 33 leden van de kaatsvereniging meegedaan, jammer genoeg werd niet elke partij zo goed bezocht als de laatste, waarin 18 man/vrouw deelnamen.


De Merkepartij :

Twee Heerenveners stonden zaterdag 8 september voor voorzitter Jan de Wolff om hun welverdiende prijs van de Merke-kaatspartij in ontvangst te nemen. In respectievelijk de A klasse (Andre Buma) als de B-klasse (Wieger Boonstra) stonden zij met hun maten in de kransen. Voor het echter zover was werd er op het Renadoveld een prachtige en spannende kaatspartij verkaatst onder prima (weers)omstandigheden en onder de klanken van het mini draaiorgel “de Mier”.
Op de lijst van de partij stonden vier parturen in de A-klasse en twaalf parturen in de B-klasse. In de A-klasse werd een poule gekaatst waarbij ieder partuur alle andere parturen moest bekampen, terwijl bij de B’s in een winaars- en een verliezersronde werd gekaatst.

In de verliezersronde van de B-klasse was er een tweede prijs voor Thaeke Kuipers (oud Sint Nykster), Antsje van der Wal (Tsjalbert) en Johannes de Lang (Sint Nyk), terwijl de eerste prijs werd gewonnen door Adam Tuiten en Jildert Stuver (beide Tsjalbert) en Jan Zuidema (Vegelinsoord). Hoewel een en ander niet gebruikelijk is werd hij door zijn maten als koning van de verliezersronde benoemd…..
In de winnaarsronde was de derde prijs voor Willem Leenes (Sint Nyk) die samen met Krista van Dijk (Sneek) en Doeke Bijlsma (uit Rutten) kaatste. De finale in deze klasse werd verloren door het partuur van Henk Hogeling (Idskenhuizen), Henny Attema (Heerenveen) en Feike Oostenveld (Joure), en gewonnen door Bart Zijlstra (Sint Nyk), Pieter Bouma (Joure) en Wieger Boonstra (Heerenveen). Zoals vermeld werd Wieger Boonstra door een daarvoor aangewezen commissie met algemene stemmen tot koning van de B-klasse verkozen.

In de A-klasse kon een partuur per gewonnen partij zeven punten verdienen. De verliezende partij behield zijn eigen behaalde punten, waardoor aan het eind een stand kon worden berekend. In de eerste partij tussen de parturen van Tiede Boorsma en dat van Andre Buma werd de partij bij 5-5 en 6-4 in het voordeel van laatstgenoemde beslist. Dat zou uiteindelijk de einduitslag bepalen, omdat beide parturen de twee resterende wedstrijden beide wonnen. Als winnaar van de 2e prijs met 19 punten stond dus Tiede Boorsma met zijn beide Sint Nykster maten Jan Buitenga en Harrie de Boer voor de tafel, terwijl Andre Buma met Sybrand van der Weij (tegenwoordig Oosterend) en Johan Spoelstra (Sint Nyk) met 21 punten de kransen en de C-1000 pakketten in ontvangst namen. De koningscommissie had hier iets meer moeite met het bepalen van de hoogste eer, waarbij, niet helemaal onomstreden Andre Buma als de beste uit het partuur werd verkozen.

Met de Merkepartij eindigde voor kv de Oorsprong het veldseizoen. Het afgelopen seizoen bracht weer veel kaatsers naar het veld, toch is het bestuur bezorgd over de opkomst tijdens de trainingsavonden en tijdens de wedstrijden.

Bowling:
De bowlingavond die voor het eerst voor alle leden en hun partners werd georganiseerd is een voortzetting van een traditie die in Joure al bestond. Een kleine dertig leden en partners namen deel aan deze activiteit in het boslingcentrum in Joure. De wegblijvers hadden ongelijk, het werd een erg gezellige avond en ook dit jaar is ruimte voor de bowlingavond ingeruimd. ....

 

Kaatsen buiten Sint Nyk:

Harrie de Boer wist zaterdag 22 september in de allerlaatste partij in de 50+ categorie nog zijn tweede krans binnen te halen, voor Jan Buitenga was er na verlies in de finale de premie. Beide 50+'ers hebben dit seizoen succesvol geacteerd en de naam van "de Oorsprong hoog gehouden buiten Sint Nyk.
Waar vroeger onze jeugd triomfen vierde op de kaatsvelden is dit nu kennelijk voorbehouden aan onze "oudjes". Jan Buitenga haalde op vier KNKB wedstrijden een krans, op twee een premie en haalde verder nog enkele kleinere prijzen mee naar huis, Harrie de Boer, die een deel van het seizoen niet mee kon, haalde toch nog twee kransen en enkele kleinere pijzen.
Er zijn kaatsdorpen die het met minder moesten doen.

Jammer is het wel dat we op dit moment geen kaatsers hebben die elders hun geluk zoeken, het aantal deelnemers aan de ledenwedstrijden en de andere partijen (in de federatie) is niet om over naar huis te schrijven, en ergens maakt het bestuur zich wel was zorgen......

Aan de leden is het om het bestuur scherp te houden.....

Zaalkaatsen:


De eerste zaalkaatswedstrijd die "de Oorsprong" organiseerde werd zaterdag 20 oktober 2007 in de A-klasse gewonnen door Sijbrand van der Wey. Hij won in de hoogste klasse al zijn drie partijen, steeds met andere maten. Het bestuur had besloten in deze A-klasse zes kaatsers toe te laten en deze in steeds wijzigende samenstelling tegen elkaar te laten kaatsen. Met voor Sijbrand het beste resultaat dus, tweede werd Jan Bruinsma uit Heerenveen, derde Jouke de Roos uit Luttelgeest,
In de A/B klasse werd door vijf volledige parturen gestreden om de prijzen, hetgeen betekende dat ieder partuur vier wedstrijden moest afwerken, en alle andere parturen op het veld tegenkwam.
Het beste deden dat uiteindelijk Ultsje Velstra van Idaard, Ane SIjbesma van Akkrum en Joop Wortman van de eigen vereniging. Ze slaagden er in al hun vier partijen in winst om te zetten. Tweede werd het partuur van Feike Oostenveld, Albert Meijer en Johannes Oudendag, terwijl Pieter Breuker,  Janke Meijer en Henk Bloemsma de derde prijs opeisten.
De prijzen bestonden dit jaar uit door Willem en Christien Leenes gemaakte kransen in het thema "herfst". De kransen waren niet uibundig versierd met bloemen maar volledig in herfstinten en met herfstmaterialen uitgevoerd. Daarnaast was er gebak van "de Triage", hetgeen door de winnaars zeer op prijs werd gesteld.

De Sinterklaaspartij, dit keer op 1 december gehouden in de sporthal van Sint Nyk (normaal wordt de partij in Joure gehouden) is gewonnen door Jan Buitenga, Sijbrand van der Wey en Ultsje Veltstra. Zij wonnen in de A-klasse al hun drie partijen. Tweede in die Aklasse werden Pieter Breuker, Harrie de Boer en Henk Bloemsma, die in de finale een 5-4 achterstand opliepen en daardoor het partuur van Jan en Sijbrand niet meer konden inhalen. In de B-klasse werd door 5 parturen in een halve competitie gekaatst om de prijzen. Voor alle vijf parturen was er een prijs, dit omdat door tijdgebrek de allerlaatste partij niet kon worden verkaatst. Winnaars in de B-klasse werden (met wel vier gewonnen partijen het partuur Pieter Bouma, Wiebren Dijkstra en Douwe de Jong, tweede werden Johannes Oudendag, Henk Bootsma en onze eigen Roelof Douma. De derde prijs kon Jan de Wolff aan het eind van de dag uitreiken aan Tecla Vietor, Anne Sijbesma en Catrinus Helffrich. In  de kantine van de sporthal reikte de voorzitter de door de familie Leenes in de Sinterklaasstemming gemaakte prijzen uit.
Op zaterdag 9 februari werd de kaatspartij, de derde van kv de Oorsprong gehouden in sporthal de Stuit in Joure. Feike Oostenveld regelde de zaak, daarbij geholpen door Sape de Haan.
Een erg klein aantal kaatsers had zich opgeheven, zodat er gekaatst werd in een A klasse met vier en een B klasse met vijf parturen.

 Uiteindelijk wonnen in de B-klasse Dick Wiglema (Joure) en Ultsje Veldstra (Idaerd), tweede werden Anne Sijbesma (Akkrum), Pieter Bouma (Joure) en Catrinus Ligthart (Sint Nyk), terwijl Albert Meijer (Heerenveen), Wiebren Dijkstra (idem) en S. van de Zee derde werden.

In de A-klasse wonnen Jan Bruinsma Rene Leenstra ( Herrenveen) en Tjalling Huizinga (Stobbegat) de eerste prijs, degenen die zee r de eerste partij met bijne een schone telegraaf eraf sloegen kregen het toch nog voor elkaar dfe rest van de partijden te winnen en werden tweede, te weten Sjoerd Nauta (Heerenveen), Mirjam van der Veer en Feike Oostenveld. (de llaatste twee van Joure)

Wat nog openstaat is het klaverjassen dat op 28 maart gehouden is in het Zalencentrum in SInt Nyk .

De uitslagen van het klaverjassen waarbij de opkomst zeer slecht was, 4 tafels waren maar bezet:
 
1  Eelke v.d. Weij  6976 pnt.
2. Jan Jonkman     6753 pnt.
3. Sikke Romkes   6629 pnt.
4. Hans Jonkman   6576 pnt.