KV de Oorsprong

 

 

BESTUUR:

 

Het bestuur is het afgelopen jaar weer diverse keren bij elkaar geweest of heeft in diverse samenstellingen andere vergaderingen bijgewoond. Een van de hot-items dit jaar was de beschikbaarheid van onze berging. Renado wil de berging graag zelf weer in gebruik nemen, waardoor onze spullen op straat zouden komen te staan. Er zijn een aantal alternatieven bekeken zoals een zee-container, een oude garage, een van de ruimtes bij de gymzaal,  alle voor ons niet acceptabele.
We zijn nu zover dat er mogelijk een stuk wordt aangebouwd aan het bestaande gebouw, zodat we bijna houden wat we hebben, zij het met een geringe investering.

 

Met de dood van ons lid Anne Arjen Broersma op woensdag 28 januari verdween een kaatser in een traditie die de vorige eeuw maar heel weinig kende. Als opslager en perkspeler was hij actief tussen 1946 en 1965. Hij behaalde 39 punten in de eerste klas en 135 in de tweede klas. Van 1961 tot 1978 was hij scheidsrechter en bij zijn afscheid ontving hij het bondsinsigne. Anne “Strontsje” ‘s dood heeft bij veel oudkaatsers binnen de KNKB veel verhalen losgemaakt. Op de website kaatsen.nl is een uitgebreid in memoriam verschenen.

 

 

LEDENKAATSEN:

Woensdag 7 mei is op de lokatie Sint Nyk na enkele trainingsavonden in april de competitie weer begonnen. In afwijking van andere jaren werd er nu op het hoofdveld gekaatst in verband met renvatiewerkzaamheden aan het B-veld.

De eerste de beste avond???  Maar liefst 15 man begonnen het seizoen....

Met deze opmerking op de website begonnen we in mei, en de opmerking is juist gebleven. De rest van het seizoen was het veel minder, vaak kon de competitieleider in Sint Nyk met slechts een perk toe. Het lijkt wel of leden het niet meer kunnen opbrengen een avondje naar ket kaatsveld te komen. De competitieavonden in Joure worden gemiddeld ook (maar) door hooguit 10 man bezocht….

 

LEDENWEDSTRIJDEN:

Op zaterdag 16 augustus is de laatste in een serie van zes ledenwedstrijden verkaatst. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in April was besloten drie van deze partijen in Joure te houden, en drie in Sint Nic. Over het seizoen verdeeld hebben 26 kaatsers en kaatsters aan de partijen deelgenomen.
Bij iedere partij konden punten worden verdiend voor een algemeen klassement, waarbij de nummer een van de avond vier punten kreeg, de nummer twee drie punten en de nummer drie twee punten. De rest van de deelnemers kreeg 1 punt voor de moeite.

Aan het eind van de hele cyclus werden de punten bij elkaar geteld en ontstond de volgende eindstand:

A klasse: 1.; (gedeeld) Willem Leenes en Jan Buitenga met 15 punten, 3.: Hans Jonkman met 9 punten. Willem de de laatste partij punten had behaald mocht de krans omhangen.
B klasse: 1: Joop Wortman met 14 punten, 2.; Johannes de Lang met 12 punten, 3.: Feike Oostenveld met 11 punten, 4.: Dik WIglema met 9 en 5.: Menno Hiemstra met 8 punten.

PUPILLENWEDSTRIJD KNKB.
De KNKB kaatspartij voor pupillen jongens is gewonnen door Berlikum. Ruben Daniel, Remco Bauke en Patrick Nauta, die de eerste lijst een staand nummer hadden troffen in de tweede omloop Jorwert, dat met een schone 5-o werd verslagen, vervolgens moest Makkum er aan geloven met 5-1. Op de vierde lijst leverde Witmarsum aanmerkelijk meer partij, de partij werd echter wel gewonnen en wel met 5-4. In de finale werd tenslotte met 5-2 afgerekend met Grou, dat daarmee de premie verdiende. Voor "it Wetterlan" kaatsten Dirjan Bouma, Roy van den Berg en Shermon Daal.
Aan de partij deden 19 afdelingsparturen mee, naast een scheidsechter van de KNKB waren veel leden van de club zelf als scheidsrechter, keurmeester of wat dan ook werkzaam.

KNKB Pupillen d.e.l in SInt Nyk.
Stef de Warle van Welsryp en Sijbren Blanksma van Dronryp wonnen de Jongens Pupillen door elkaar loten partij in Sint Nicolaasga.
Op de lijst stonden nog eens 19 parturen. Dat juist deze twee jongens na afloop in de kransen stonden was in zoverre terecht dat zij al hun partijen vrij gemakkelijk wonnen. In de halve finale was dat met 5-1 tegen Pieter Sijtsma van Wommels en Jelte Drijfhout van Raerd, die daarmee wel de derde prijs verdienden, in de finale was het tegen Remmelt Bouma van Weidum en Kars Eekema van Dronryp. De stand in de eindstrijd werd 5-3 en 6-6.

 

KNKB AFDELINGS-50 + partij

Net als vorig jaar waren de kaatsers van “de Lege Geaen”  uit Goeinga eind juni in Sint Nicolaasga de sterksten onder de deelnemende parturen.

Opslager Catrinus Kooistra, voorinse Age van der Goot en achterinse Gerrit Koudenburg wisten in de finale met 5-3 en 6-0 toch enigszins verrassend af te rekenen met Midlum, dat kaatste met Douwe Broersma, Simon de Groot en Piet de Groot.

Aan de afdelingspartij deden dit keer twaalf parturen mee, een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar met vijf parturen. En er is nog groei mogelijk, veel plaatsen –vanouds kaatsbolwerken- ontbraken noch op de lijst, maar de afdelingen die wel aanwezig waren maakten ere en prima kaatsdag van. Daarbij komt nog dat de verliezers van de eerste omloop zich daarna terugvinden op de lijst van de doorelkaar loten partij die gelijktijdig met de afdelingswedstrijd wordt gehouden.

Goenga  had op de lijst wel een beetje het geluk mee van een staand nummer, vlak voor de finale, maar kaatste als partuur degelijker dan alle andere. In de eerste omloop werd gewonnen van Sint Jacobipatochie, daarna werd Heerenveen aan de zegekar gebonden.  Midlum had in het voortraject goed zaken gedaan door in de eerste omloop Midlum, in de tweede Bolsward en daarna nog Easterlittens uit te schakelen. De laatste partij eindigde overigens in 5-5 en 6-4.

Na afloop dus opnieuw Goenga voor de bestuurstent om de kransen, de bondsmedaille, prachtige telegrafen en een tas met proviand voor de terugweg in ontvangst te nemen

 

 

KNKB DEL 50+ partij.

De finale van de door elkaar loten partij in Sint Nicolaasga op 5 juli had een hoog “Houdini” gehalte.

Ontsnappen op het laatste nippertje, en het gezegde “trije spul is út” ging ook zaterdagmiddag weer eens op. Na een 5-0 6-4 achterstand wisten Siebe Marra van Dronnrijp, Wietse Punter van Ried en Jouke Hovenga van Langweer de partij tegen Tjeerd Bouma van Leeuwarden, Jan Feenstra van Winsum en Hans Hilarides van Sint Jacobiparochie alsnog in winst om te zetten.

Van de anderhalf uur die deze finale duurde leken de eerste drie kwartier niet aan Marra cs. besteed. Alles wat mis kon gaan ging mis, iedere stuit was in het voordeel van hun tegenstander. Toen het bijna te laat was keerden echter de kansen, zonder dat men mag stellen dat het geluk te partij bepaalde. Jouke Hovenga, voor het eerst dit jaar op een partij begon met zijn stekende opslag-ballen success te krijgen bij het perk van Hans Hilarides en Jan Feenstra, en het perk Punter en Marra kreeg meer vat op de opslag van Bouma en Feenstra. Uiteindelijk kwam de 5-5 aan de telegraaf en wisten Marra, Punter en Hovenga de partij te beslissen.

 

Vier van de finalisten,  Punter, Hovenga, Feenstra en Hilarides waren uit de afdelingslijst overgekomen nadat ze daar de eerste ronde niet hadden overleefd. De lijst voor door elkaar loten bestond uit de helft uit kaatsers uit “ de afdeling” en voor de andere helft uit inndividuele kaatsers zoals Bouma en Marra. Dertien parturen deden zo mee aan deze partij die hele spannende partijden kende.

 

Naast de genoemde finalisten waren er derde prijzen voor Oeds de Roos, Andries Gillebaard en Marten van der Meulen, en voor Henk Woppenkamp, Wieger Boonstra en Andries Idzerda.

 

In de verliezersronde, in SInt Nyk huldigt men het standpunt dat iedereen tenminste twee keer kaatst, wonnen Jouke Bos, Thijs Houtsma en Bouwe van de Veer van Anne Hempenius, Herman Steneker en Eddie Broersma.

 

Merkepartij

De deelname aan de partij was niet zo groot als andere jaren, het bestuur zoekt naar een reden hiervoor. Een van de redenen zal ongetwijfeld de vergrijzing zijn, al hebben een aantal deelnemers laten zien dat je dit spelletje tot op hoge leeftijd kunt meedoen…..

In de B-klasse werd door 8 parturen volgens het winnaars-verliezerssysteem gekaatst. Feike Oostenveld leidde als scheidsrechter de wedstrijden in de B-klasse. In deze verliezersronde werd de tweede prijs gewonnen door Thaeke Kuipers (Rottevalle), Ynze Oosterloo (Tsjalbert) en Hilly Klaske Renema (Arum). Zjj verloren in hun finale van Mauke Rinzema (Joure), Sipke Miedema (Heerenveen) en Ane Sijbesma (Akkrum). Van laatstgenoemde wist voorzitter de Wolff nog te vertellen dat hij, tijdens de oprichtingsvergadering in 1964 een stem als bestuurslid wist te verwerven. Hoe bedoel je, “als je ouder wordt  kun je niet kaatsen.”
De winnaarsronde eindigde eveneens in een finale die uiteindelijk werd verloren door partuur nummer 1. Ferdinant van der Werf (Joure), Henk Hogeling (Idskenhuizen) en Pieter Bouma (Joure) konden het niet bolwerken tegen (nieuw lid van de Oorsprong) Menno Hiemstra die iedere week vanuit Emmeloord in Sint Nyk komt kaatsen, Adam Tuiten (Tsjalbert) en Leendert Louwsma (Balk).
Naast de vleesprijzen kregen ze ook een fraaie krans omgehangen. Daarnaast werd Adam Tuiten door een speciale commissie tot koning van de partij uitgeroepen.

In de A-klasse waren vier parturen uitgezet die in een halve competitie tegen elkaar streden onder leiding van scheidsrechter Harrie de Boer. Nadat twee rondes waren gekaatst bleven er twee parturen over die beide partijen hadden gewonnen, zodat er uiteindelijk toch zoiets als een finale kon worden gekaatst.
Ivo Jan de Wolff (Joure), Jan Buitenga en Johan Spoelstra (beide Sint Nyk) kaatsten een spannende maar niet altijd even goede partij tegen Hans Jonkman (Joure), Tiede Boorsma (Sint Nyk) en Gerard Tamminga (Heerenveen). Vaak werd bij de stand 6-6 beslist wie het eerst (de punten) verdiende. De eindstand van de partij was 5-5 en 6-4, in het voordeel van Hans Jonkman cs. Zij verdienden dus aan het eind de grootste prijzen en de krans. Een koningscommissie verdeelde de punten zodanig dat Gerard Tamminga met de koningsbeker naar Heerenveen mocht vertrekken. 

OVERIGE PRIJZEN
Tijdens de uitreiking van de prijzen van de Merke werden eerst twee verenigingsbekers uitgereikt. De beker voor degene die de meeste punten tijdens de trainingswedstrijden had vergaard werd uitgereikt aan Jan Buitenga. De beker voor de meeste punten tijdens andere wedstrijden (ledenwedstrijden, federatie en Merkepartij) ook. Volledig fout, zoals achteraf tijdens een hertelling bleek. Deze beker is inmiddels (tijdens de bowlingavond) aan de werkelijke winnaar, Hans Jonkman, uitgereikt. Hans, je hebt hem echt verdiend!

OVERIGE WEDSTRIJDEN 
Harry de Boer en Jan Buitenga zijn afgelopen jaar weer regelmatig op pad geweest om de naam van “de Oorsprong” hoog te houden. Op veel partijen is dit gelukt en stond een van hen bij de prijsuitreiking vooraan.
Sonja de Boer is verschillende keren naar (dames)partijen in de federatie “de Wouden” geweest en heeft verschillende keren prijzen meegenomen naar Sint Nyk.

BOWLINGAVOND

Op vier banen werd begin november door een kleine twintig leden en hun aanhang gestreden om de bowlingprijzen. Winnaars waren bij de Heren: 1. Hans Jonkman: 276 punten 2. Bouke Rinzema: 256   3. Tiede Boorsma: 239, de poedel was voor  Jan Buitenga: 175

Bij de dames was de uitslag: 1. Anke Boorsma: 225 2. Jeanne Wortman: 216 3. Miriam van der Veer: 212 Hier was de poedel voor  Aaltje Rinzema: 139

 ZAALKAATSEN

zaterdag 1 november  Sint Nyk
In de B-klasse werd de tweede prijs gewonnen door Tjalling Huizenga (Vegelinsoord), Trinus Ligthart (Sint Nyk) en Tjeerd Kooistra uit Leeuwarden. Zij hadden evenveel voor- en tegenpunten (17 – 13) als de nummer drie, maar hadden de onderlinge partij gewonnen. Als eerste prijswinnaar en dus in de kransen kwamen Pieter Bouma (Joure), Ane van de Werf (Sneek) en Anne Sijbesma(Akkrum).
 In de A-klasse was de tweede prijs voor Jan Bruinsma (Heerenveen), Tiede Boorsma (Sint Nyk) en Tjeerd Bouma (Leeuwarden). Zij wonnen twee van de drie partijen maar verloren de derde partij met 3 eersten voor. Winnaars van de eerste prijs en de kransen werden Gerard Tamminga (Heerenveen) en Jan Buitenga en Willem Leenes uit Sint Nyk. Zij wonnen ook twee partijen en verloren hun derde partij met 5 punten voor.

Zaterdag 3 december in Joure
De Pepernotenpartij werd met te weinig parturen voor zo'n mooie partij verkaatst. Uiteindelijk werden de winnaars in de A- Klasse met drie gewonnen wedstrijden totaal 21 punten A v/d Goot - G.Tamminga - J. Wortman

Winnaars in de B - Klasse werden  ook met drie gewonnen wedstrijden totaal 21 punten A.Sijbesma - A.Dijkstra - J. de Lang

Zaterdag 28 februari in Sint Nicolaasga
In de A-klasse was de eerste partij erg spannend (5-5), de tweede minder (5-3) en de derde het minst (5-0).
Jan Bruinsma die de eerste twee partijen had gewonnen maar de derde verloor raakte daardoor helemaal naast de prijzen. De waren er uiteindelijk wel voor 3e Rene Leenstra met 15 punten, 2e Jan Buitenga met 17 punten en 1e Sjoerd Nauta met 19 punten.

In de B Klasse werd de eerste partij tussen partuur 1 Johan SIkkema, Jacob Nammensma en Tjalling Huizenga en partuur 2 Jappie DIjkstra, Marten Bergsma en Pieter Bouma op het nippertje gewonnen door partuur 1 (5-5 en 6-4). Uiteindelijk zou dit bepalen wie de eerste prijs won, beide parturen wonnen ook hun tweede en dere partij.....

Omdat deze partij ook de laatste van het seizoen was kwam competitieleider Sape de Haan na afloop de competitiebekers uitreiken. In de B-klasse was deze voor Pieter Bouma, in de A-klasse voor Jan Buitenga, beide kaatsers van kv de Oorsprong.

 

KLAVERJASSEN


Het klaverjassen om het kampioenschap van Doniawerstal werd zaterdagmiddag 28 februari gewonnen door T.Agricola, met ruim 7800 punten. Degene die het meest in de buurt bleef was Gelly van der Weij, 7000 punten, op de voet gevolgd door Willem Leenes met 6950 punten.

In de kantine van de Doniahal werd slechts aan drie tafels gestreden, iets wat in een verleden wel eens beter is geweest. Mogelijk is het late tijdstip van bekendmaken van de partij hiervan de oorzaak. Misschien kunnen we hier volgend jaar iets aan doen om meer kaartliefhebbers te trekken.

De beker werd aan het eind van de partij door voorzitter Jan de Wolff van de kaatsclub "kv de Oorsprong" uitgereikt aan winaar Agricola. Volgens de verhalen is de trofee dit keer voor de 38e keer uitgereikt.

 

Met de zaalkaats- en klaverjaspartij kwam een eind aan het siezoen 2008/2009. Het bestuur is inmiddels al weer enkele keren bijeen geweest om het komend seizoen te bespreken. Een bijzonder seizoen, immers via de foto in de kantine van de sporthal kunnen we “bewijzen” date r in ieder geval 100 jaar wordt gekaatst in SInt Nyk, een feit waar we niet zomaar overheen stappen….

 

 

De secretaris,

 

Jan Buitenga

 

Verslag is tijdens de ALV van de vereniging op 30 maart