KV de Oorsprong

Jaarverslag 2015 van de secretaris.

Hieronder een overzicht van de kaatspartijen zoals die het afgelopen seizoen zijn verkaatst. Over de woensdagavond valt weinig te vertellen, meestal kon in twee perken worden gekaatst, met een varaiatie van zes tot twaalf aanwezige kaatsers. Zichtbaar was wel de vooruitgang van kaatsers als Rudy Sikkes, Erwin de Boer, Tjalling Legendal, die steeds vaker de boven wisten te vinden

…..

Midzomerkaatsen succes

De ledenwedstrijd op de eerste woensdag na de langste dag is een flink succes geworden. Niet qua aantal kaatsers, de twaalf die er waren maakten er echter wel een geslaagde avond van. In twee klassen en met drie keer loten stonden mooie partijen op het programma. Spannende ook. In de Bklasse won Bouke Rinzema alle drie zijn partijen en dus de eerste prijs, tweede werd Pieter Bouma die twee punten minder had. In de Aklasse was de prijs voor Jouke Vennik die drie partijen won, hij eindigde net twee punten voor Rudy Sikkes.  door iedere partij met spellen gelijk te beginnen konden we net voor kwart voor tien uit. 

Schoolprojecten

in de afgelopen tijd hebben we als kaatsvereniging meegedaan aan een aantal schoolprojecten. Niet met de illusie dat het onze club nog eens jeugdleden zal opleveren maar meer met een hoger doel, onze sport bekend te maken bij hen die de toekomst hebben, de jeugd. Eerst werd medewerking verleend aan een opdracht van een Ciosstudent, die met twee groepen van het Klimmerblêd in de kleine gymzaal een aantal trainingen gaf. In vijf trainingen werden zo'n vijftig kinderen wegwijs in het spel. Daarnaast werd in projecten een 16-tal kinderen van het Klimmerblêd op de donderdagmiddag een klein uur kaatsen bijgebracht, en tenslotte is vandaag op het Bornego college in het kader van een Friese sportdag aan 120 konderen ieder anderhalf uur kaatslessen gegeven in groepen van 30. Dot laatste met de zeer gewaardeerde hulp van Pieter Bouma, Jouke Vennik en Harrie de Boer.

succes voor Jitze Floris op NK pupillen

Toch ook een klein succesje voor KV de Oorsprong:Jitze Floris heeft afgelopen zaterdag de derde prijs behaald met Jutrijp Hommerts op het NK.Jitze is de zoon van ons lid Jannie Floris. Omdat wezelf geen jeugd meer in de club hebben is voor Jitze geregeld dat hij met een 'buur"club, te weten Jutryp-Hommerts kan kaatsen. Dit in het kader van het eenlingen beleid van de KNKB, waar het bestuur graag zijn medewerking aan heeft gegeven.

Zilver voor De Ooorsprong op NK senioren 60+

Nadat we vijf jaar het NK in de 50 plus op de kaart hebben gezet was het dit jaar aan Pingjum (Penjum zeggen ze zelf) om dit kampioenschap te organiseren. Ze deden dat goed, maar de sfeer was er niet zoals in Sint Nyk, zei men.... Wat wel goed was was het presteren van het partuur van onze club. Met Tiede Boorsma, Ferdinant van de Werf en Jan Buitenga in het afdelingspartij werd van achtereenvolgens Goutum 5-3, Makkum 5-2 en Beetgum 5-3 gewonnen waarna we met een staand nummer in de finale terechtkwam. Daarin moesten we het opnemen tegen Franeker.  In een spannende wedstrijd met veel 6-6 aan de telegraaf waren de zes borden uiteindelijk voor Franeker, wij bleven op drie eersten hangen. Met een beetje geluk waren dat er meer geweest maar uiteindelijk was de winst van Franeker wel terecht. Onderstaand de verenigingsmedaille die een plekje krijgt in ons prijzenkastje waarin tot nu toen twee vijfde plekken op Bondspartijen hingen, de persoonlijke prijzen van Makkumer aardewerk en een persoonlijke medaille. Helaas geen krans maar toch wel iets waar we trots op zijn.

Twee Sint Nyksters in de kransen van Merkepartij.

Met de organisatie van de kaatspartij op de "sneon fan de Merke" komt een eind aan het zomerseizoen van kaatsvereniging "de Oorsprong". In een Aklasse met zes parturen en een Bklasse met zeven parturen was de partij goed bezet al halen we de hoogtijdagen van meer dan twintig parturen op de Merkepartij niet meer. Daarna was het tijd voor de winnaars van de Merkekaatspartij A klasse: Eerste prijs René Leenstra en Sjoerd Nauta (Heerenveen) en Tiede Boorsma (Sint Nyk), tweede prijs Thomas Visser (Heerenveen), Hans Jonkman (Sint Nyk) en Ferdinant vd Werf (Joure), derde prijs Erwin Knol, Johan Binnema en Gerard Lok ( allen Akkrum). Koning in de Aklasse werd met algemene stemmen van de jury Tiede Boorsma B klasse: Eerste prijs Thiemen Koopmans (Hoornsterzwaag), Jilko Rienstra (Sint Nyk) en Ronnie Warringa (Tjalleberd), tweede prijs Rudi Sikkes (Sint Nyk), Tjalling Huizenga (Vegelinsoord) en Klaas Knobbe (Gersleat), derde prijs Thaeke Kuipers (Rottevalle), Hessel Miedema (Balk) en Tjeerd de Jong (Ureterp). Koning in de Bklasse werd Ronnie Warringa. Het zomerseizoen dus ten einde, straks het winterseizoen in de zaal. Nu de sporthal in Joure niet meer beschikbaar is voor de vrijdagavondtraining is besloten dit winterseizoen op de zaterdagmorgen van 9 tot 11 in de Doniahal te kaatsen. De betreffende datums worden binnenkort bij de leden bekend gemaakt.

zaalkaatsen, top of flop

de eerste zaalkaatspartij van dit seizoen werd op zaterdag 5 december 2015 in Sint Nyk gehouden. Gezien de datum werd de partij Sinterrklaaspartij gedoopt en werden de prijzen hieraan aangepast. Gehoopt werd op een flink deelname, nadat alle leden via de mail waren benaderd, de omliggende verenigingen binnen en buiten de federatie aangeschreven en mondeling meerdere kaatsers "om utens" persoonlijk werden gesproken. Grote teleurstelling dan ook bij de wedstrijdleiding toen er slechts 15 kaatsers/kaatstsers acte de présence gaven.  De kaatsers werden in twee klassen verdeeld, een a klasse met zes man die drie keer werden geloot en dus drie wedstrijden moesten kaatsen, en in de Bklasse drie parturen van drie die een hele competitie tegen elkaar kaatsten.  In de Aklasse werden spannende partijen gekaatst, waarna uiteindelijk Sybren Visser de meeste punten haalde (21) en Sjoerd Nauta en Tiede Boorsma ieder 19. De "meneren", dat wil zeggen de punten in de laatste eersten moesten daarop de beslissing brengen. sJoerd had er 6', Tiede 2. De twee prijzen, een banketletter waren voor Sybren en de banketstaaf voor Sjoerd. in de Bklasse won partuur Ton van der Weij, Pieter Bouma en Anne Sijbesma al zijn wedstrijden, tweede werden Henk Bloemsma, Tjalling Huizenga en Janke Meijer die nog 21 punten bij elkaar harkten.

40 jaar zaalkaatsen

Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van het zaalkaatsen in de federatie werd op zaterdag 12 maart in Sint Nicolaasga een partij verkaatst. Met 21 deelnemers een redelijk bezette partij, de organisatie had er veel aan gedaan om de partij te promoten, en dit was uiteindelijk het resultaat. Voor de, door schildersbedrijf W.Dijkstra van Heerenveen, zelf een van de veelvoudige deelnemer van het federatiekaatsen, gesponsorde wedstrijd begon was er voor de deelnemers een verrassing in de vorm van een wit kaatsshirt met opdruk, en bracht Henk Haar als vertegenwoordiger van het Bondsburo van de KNKB een doos gebak voor de deelnemers.. In de a-klas kwamen de drie parturen twee keer in actie tegen de andere parturen. Aan het eind van de morgen hadden de drie ieder een keer gewonnen en een keer verloren. Daardoor moesten de punten de uitslag bepalen. Zowel René Leenstra, Jouke Vennik en Jan Bruinsma als Tiede Boorsma , Sjoerd Nauta en Rudy Sikkes hadden ieder twaalf punten voor, maar omdat eerstgenoemde drie twee punten minder tegen hadden wonnen zij de kransen en de vleesprijzen. Na de eerste twee partijen in de B-klasse hadden twee parturen twee keer gewonnen en kwamen dus in een echte finale terecht. Tsjalling Huizenga, Roelof Douma en Anne Sijbesma hadden in de finale de sterkste zenuwen, en vooral Roelof Douma maakte op beslissende momenten met een paar bovenslagen hun tegenstander duidelijk dat zij de kransen wilden winnen bij 5-4 lukte dat dan ook. Na de partij reikte Jan de Wolff, voorzitter van de federatie Zuidwest Friesland de kransen en prijzen uit. Het experiment met een aantal trainingen in Sint Nicolaasga op de zaterdagmorgen mag een voorzichtig succes worden genoemd. Een voortzetting volgend seizoen zit er wel in.

Griet de Groot wint klaverjassen.

op vrijdagavond 18 maart werd in Unitas de jaarlijkse kaartavond voor de kaatsers van de Oorsprong gehouden. Nu is het al jaren zo dat daar geen of weinig kaatsers aan deelnemen, maar traditie is traditie nietwaar? De uitstap naar de vrijdagavond, bedoeld om meer deelnemers te lokken bleek overigens geen succes, slechts vier tafels werden bezet door in totaal 24 kaarters.