KV de Oorsprong

Jaarverslag 2017

Kort na de ALV op 3 april werd op het voetbalveld al weer een kaatsveld uitgelegd voor de liefhebbers van het “spul met de kleine bal”. Niet dat het direkt storm liep, maar de echte liefhebbers kwamen zo toch aan hun trekken, en met name Jan en Tiede konden zich voorbereiden op een lang seizoen bij de 50+.


Ledenkaatsen in Heerenveen: 
Op uitnodiging van de Pompebledden uit Heerenveen hebben we met een aantal kaatsers deelgenomen aan de "open" ledenwedstrijd in Heerenveen. Door deze manier van samenwerking is zowel de wedstrijd in Heerenveen, als die bij ons voor meer kaatsers aantrekkelijk.

De eerste (en achteraf bekeken ook de laatste) ledenwedstrijd was de Midzomerpartij, die in samenwerking met Heerenveen werd georganiseerd. Op Midzomer, woensdag 21 juni, de langste dag van het jaar, de avond met het langste licht werd de ZOMERAVONDKAATSPARTIJ gehouden.

Voor de partij waren ook de kaatsers van Heerenveen uitgenodigd, zodat we toch nog met 16 man op het veld stonden, dat wil zeggen 15 man en een vrouw, maar dan wel "wat voor één.Er werden verkorte wedstrijden gehouden, waarbij steeds met een eerst gelijk werd begonnen.
In de Aklasse werd in een poule met vier parturen gekaatst. Als winnaar kwam hier Tiede Boorsma en Jelmer Elsinga van Vegelinsoord met 21 punten uit de bus, tweede werden Geeske Hibma en Rene Leenstra uit Heerenveen met 19 punten.
In de Bklasse werd drie keer geloot, waarna individuele punten werden geteld. Winnaar werd hier Jappie Dijkstra van Heerenveen, tweede werd onze eigen Roelof Douma met 18 punten.
en omdat het toch lang licht was bleef het nog een poos gezellig....


Afgesproken was dat de behoefte zou worden gepeild naar een tweede ledenwedstrijd, het bezoek aan de trainingsavonden gaf hiertoe echter geen aanleiding zodat van een tweede partij is afgezien.

De bondswedstrijd in Vrouwenparochie werd voor de kaatsers van De Oorsprong een kleine deceptie. Na twee jaren waarin een tweede en een derde prijs werden gewonnen moesten de heren Tiede, Ferdinant en Jan nu na de eerste omloop de strijd verlaten. Op de stand 5-5- en 6-6 lukte het net niet de kleine kaats te behouden tegen de sterke Piet Zondervan. Volgend jaar weer beter….?  

De schooljongenspartij met deelname van Jitze Floris

Op 3 juni werd op "ons" veld een KNKB wedstrijd voor schooljongens gehouden. Een van de deelnemers was onze eigen Jitze Floris, die in de Aklasse uitkwam. Met zijn maat Steven Koster uit Tzum won hij alle drie wedstrijden in de poule en stond dus na afloop in de kransen. Om Jitse volgend jaar weer in Sint Nyk in aktie te kunnen zien hebben we voor volgend jaar de JONGENSPARTIJ aangevraagd en ook al toegewezen gekregen.
In de Bklasse wonnen Rudger Kungbumsila uit Welsrtyp en Sil Nota van Workum de eerste prijs en dus de kransen, tweede werden Dietmer Kuperus van Bolsward en Haye Tseard van der Hem van Dronryp.

Op 30 juli 2017 kregen we bericht dat ons lid Trinus Ligthart, na een kort ziekbed op 77 jarige leeftijd is overleden. Geboren in 1939 in Sibrandabuorren in de Lege Gean bracht het werk (zuivel) hem in Sint Nyk. In 1964, toen Kaatsvereniging "de Oorsprong" werd opgericht was Trinus een van de eerste leden. Later heeft hij onder meer als secretaris in het bestuur van de kaatsclub gezeten. Legendarisch is de vergadering waarbij hij de notulen van het jaar daarvoor voorlas, kennelijk niet opgemerkt door de aanwezigen.
Trinus was tot voor een paar jaar zelf nog actief bezig, totdat "de lea" hem dat niet meer toestond. Wel was hij sindsdien vaak als keurmeester op het veld wanneer dat van de leden werd gevraagd. Vaak met een relativerende opmerking. En nu is hij er niet meer, een ernstige ziekte, die vrij snel om zich heengreep maakte een eind aan Trinus leven. Bij de condoleance stond een telegraaf bij zijn kist hetgeen zijn verbondenheid met onze kaatssport nog eens benadrukte.

Zondag 13 augustus was er de jaarlijkse KNKB 50+ wedstrijd, Aklasse poules en B- klasse met verliezersronde, 


Voorafgaand aan de KNKB kaatspartij memoreerde Jan de Wolff in het bijzijn van Tiete Ligthart en zoon Gerben het overlijden van Trinus bij de deelnemers aan de partij. Indrukwekkend was de stilte die er volgde, aan het eind onderbroken door de elf slagen van de kerkklokken.


Tijdens de KNKB kaatswedstrijd in de 50plus klasse waren de twee Sint Nyksters Tiede Boorsma en Jan Buitenga door het lot aan elkaar gekoppeld. Als derde maat was Thijs Houtsma uit de Westhoek (bij Sint Jacobiparochie) op de lijst gekomen. In de voorronden moesten Tiede Jan en Thijs afrekenen met drie andere parturen, allen geloot uit een A-lijst van de KNKB en ze wisten alle drie wedstrijden met goed kaatsen te winnen. Zowel "op- als út" was het de hele dag best op orde. Vijf-drie werd het in de eerste partij, vijf-vier in de tweede, vijf- twee in de derde waarna men zich kon opmaken voor een finale tegen de winnaars van de andere poule. In poule B wonnen Piet Machiela (Sint Jacobiparochie), Johan Hiemstra (Sint Annaprochie) en Johannes Siegersma (Berlikum) ook hun drie partijen en kwamen dus gemotiveerd de finale in. Prima opslagwerk van Tiede en Thijs en gedegen perkwerk van Tiede en Jan, waarbij ook in het tussenspel de nodige punten werden gescoord bracht het partuur van de beide Sint Nyksters vlot op voorsprong. Even dreigden Machiela cs terug te komen bij een kleine inzinking maar een tactische ingreep in het partuur van Boorsma maakte daar snel een eind aan. Met een duidelijke uitslag van 5-3 en 6-6 maakte Tiede Boorsma met een prachtige opslag de partij uit. Twee kransen in Sint Nyk, een prachtig resultaat voor kaatsvereniging de Oorsprong, en een kleine revanche op de niet naar wens verlopen Bondspartij eerder in Vrouwenparochie. De derde prijs in Sint Nyk was voor Tjeerd Dijkstra en Sipke Hiemstra van Easterein en Klaas Sobel van Tytsjerk.

In de Bklasse werd zondag door twaalf parturen om de kransen gekaatst, geen "Sint Nyksters" erbij, wel clubman Ferdinant van der Werf uit Joure, hij kwam echter niet bij de prijzen in de buurt. De Bklasse kende door de vele partuurwijzigingen als gevolg van het bijloten een chaotisch verloop.
Winnaars werden Egbert Bootsma van Itens, Maikel Versnel van Sint Annaparochie en Anne Brouwer van Wommels. Er was een tweede prijs voor Jan de Jong van Menaldum, Gerben Staphorstius Dronten en Piet de Groot Midlum. derde werden Siebe van Loon Heerenveen, Joop Bootsma Reahus en Oeds Broersma Witmarsum.


De wedstrijden in Sint Nyk stonden onder leiding van clubscheidsrechters en Harrie de Boer, Rudi Sikkes en Bauke Rinzema hebben zich uitstekend van hun taak gekweten. Vanuit de deelnemers bleek hiervoor veel waardering. Wel was er in de Bklasse gemopper op de (opgelegde) lotingsregels waardoor het chaotische verloop in de B klasse een verklaring heeft.Op vrijdag 8 september kwam plotseling het bericht dat Theo Leenstra, oud bestuurslid, kaatser en degene die met een “smoud” praatje de vereniging van zijn verleden op de hoogte hield, was overleden. Theo was ziek, zijn vooruitzichten waren erg somber. Daags na de Merkeoptocht, waarvan hij nog leek te genieten heeft hij zijn lot in eigen hand genomen. Ook hij laat een groot gemis achter.

Op zaterdag 9 september 2017 om 11.00 uur de Merkepartij. Op de vrijdag voorafgaand stonden de hemelsluizen open. Was de donderdag van de optocht nog droog verlopen, de dag erop was het goed mis. De hele vrijdag regende het, en de nacht er achteraan ook. Het veld had hiervan zoveel te lijden dat het niet verantwoord was om een kaatspartij te organiseren. Met veel pijn in het hart moest het bestuur besluiten de hele partij af te gelasten. Gelukkig lukte het de deelnemers op tijd te bereiken zodat niemand de reis naar Sint Nyk tevergeefs maakte. De reeds bestelde kransen hebben een goede bestemming gekregen….Zaalkaatsen De Sinterklaaspartij : Op zaterdag 2 december organiseerde Kv de Oorsprong zijn eerste zaalkaatspartij van dit winterseizoen.

In twee klassen werd er gekaatst waarbij alle parturen drie wedstrijden moesten kaatsen.

In de Bklasse kwam het na de eerste twee wedstrijden tot een finale tussen Roelof Douma en Anne vd Werf (Sneek) tegen Jan de Wolff van de Oorsprong en Anne Sijbesma uit Akkrum. De partij werd op 5-5 en 6-0 gewonnen door het partuur van de voorzitter, Jan de Wolff en Anne Sijbesma. Roelof en zijn maat haalden de tweede prijs.

In de Aklasse werd van de zes partijen vier keer de winst beslist op de stand 5-5, een teken dat er goed was "geloot". Winnaar van de partij, met 19 punten werd het partuur van Tiede Boorsma en Arjan Bruinsma, een nieuwe aanwinst voor de plaatselijke club. Tweede werden René Leenstra en Jappie Dijkstra uit Heerenveen, die net als de nummer drie 17 punten behaalden maar net iets gunstiger uit de telling voor de punten in de laatste eersten kwamen. 

Waar Arjan als aanwinst stond genoteerd: Kort nadien verzwikte hij in een volleybaltraining zijn enkel zodanog dat de rest van het winterseizoen voor hem toekijken wordt. Sterkte Arjan!

De Wiebren Dijkstra zaalkaatspartij…

 

Op zaterdag 3 maart werd het zaalkaatsseizoen van Kv de Oorsprong afgesloten met een partij in de Doniahal. Door de deelname van een fors aantal kaatsers uit een andere federatie stonden er totaal zeven parturen op de lijst.

In de B-klasse ging het om individuele prijzen, winnaar van deze klasse werd Tonnie van der Weij, hij won al zijn drie wedstrijden, de tweede prijs was voor Rein Seerden uit Sneek, de derde prijs voor Sabine Kingma, een van onze gasten van ver-weg.

In de A-klasse moesten vijf volledige parturen onderling uitmaken wie de prijzen mee naar huis mochten nemen. Daarvoor moesten ze dus vier keer "yn de krite".  Na vijf uren kaatsen kwam de volgende stand te voorschijn: 1e prijs Sjoerd Nauta (Heerenveen), Eddy Sjollema (Harlingen) en Jan de Jong (Menaldum) met 28 punten. De 2e prijs was voor Tiede Boorsma (Sint Nyk), die samen met Jelmer Elsinga (Vegelinsoord) en Tjeerd Bouma (Leeuwarden) op de lijst stond. Zij haalden 24 punten. Voor alle prijswinnaars was er gebak, beschikbaar gesteld door de sponsor van de partij, schildersbedrijf Wiebren Dijkstra van Heerenveen.

Klaverjassen om de Doniawerstalbokaal…..

een droevig aantal van 10 kaarters stond om acht uur klaar in Unitas. Enig rondgekeken bracht dit aantal uiteindelijk op 12 zodat toch aan drie tafels kon worden gekaart. Omdat het hierdoor nogal laat was geworden is volstaan met het spelen van drie volle rondes. Aan het eind van de avond kon de secretaris de volgende vier prijzen uitreiken :

1e Freddy Veltman (2238,1679,1517, totaal 5434)

2e Erwin de Boer (2238,1403,1703, totaal 5344)

3e Willem Leenes (2010,1647,1544, totaal 5201)

4e Gretha Noordmans (2010,1361,1784, totaal 5155)