KV de Oorsprong

Jaarverslag secretaris

Al vrij snel na de laatste vergadering kon op het Renadoveld worden begonnen aan de zomertrainingen.

Het weer zat behoorlijk mee, al vertaalde dat zich niet in het aantal deelnemers.

Degenen die wel kwamen echter waren direkt fanatiek bezig.

Voor de ledenwedstrijden geldt een beetje hetzelfde verhaal, weinig deelname maar wel gezellige wedstrijden die steevast eindigden in een leuke nazit. Vooral de midzomerkaatspartij mag een succes worden genoemd….

50+ partij groot succes

Onder fantastische omstandigheden qua weer en veld werd op zaterdag 4 juni op het Renadoveld een kaatspartij voor 50+ senioren gehouden. De wedstrijdlijst had wat hinder van de Slachte wandeltocht en marathon maar toch kwamen nog meer dan vijftig kaatsers uit heel Friesland naar Sint Nyk. Zij waren door de TC van de Kaatsbond in twee klassen ingedeeld, waardoor zes parturen in de Aklasse en twaalf in de Bklasse uitkwamen. 

De Aklasse kaatste in poules, uit die poules kwamen twee winnaars die in een finale tegen elkaar kaatsten. De winnaar hiervan werden Piet Machiela, Sint Jacobiparochie, Roel Venema van Bolsward en Wybren van het Woud uit Leeuwarden. Helaas konden Jan Buitenga en Tiede Boorsma met hun paruur niet tot de prijzen komen.

In de Bklasse werd volgens een afvalsysteem gekaatst. Winnaars werden hier Oeds de Roos van Menaldum, Jan Tuinier van Makkum en Jan van der Meulen van Franeker. Ook hier geen hoofderol voor “onze” kaatsers Ton vd Weij en Ferdinant van der Werf.

Pupillenpartij 2016

Onder best nog wel goede weersomstandigheden, de twee buitjes werden door het droge veld binnen de kortste keren verwerkt en op een mooi veld werden door 27 afdelingsparturen en 18 d.e.l parturen hun partijen gekaatst.

De resultaten : De afdelingspartij werd gewonnen door Beetgum 1, bestaande uit Daniel Meesters, Yoeri Buiteveld en Leon Wijning. In de finale wonnen ze met 5-2 en 6-0 wel wat geflatteerd van Dronrijp, (Bjorn Idsardi, Jorrit Nanninga en Rutger Kumbansila). Derde prijzen waren er voor Beetgum 2 (Thom Dijkstra, Andre de Vries en Sjouke Beimers) en Morra Lioessens (Johan Sipma en Douwe Dijkstra).

De d.e.l. partij werd gewonnen door Rein Breuker uit Leeuwarden en Rink Rudmer Sterk uit Berlikum. In de finale wonnen ze met 5-2 en 6-4 van Jan T.Eisma van Tzum en Marten Verdijck van Leeuwarden. Er was een derde prijs voor het partuur bestaande uit Mark P.Goodijk van Sexbierum en Jelmer de Vries uit Witmarsum.

50+ partuur weer in de prijzen

Na de tweede plaats van vorig jaar op het NK50plus kaatsen in Pingjum werd op zaterdag 9 juli in Goinga een (ook mooie) derde plaats behaald door Tiede Boorsma, Ferdinant vd Werf en Jan Buitenga van kaatsvereniging de Oorsprong.

In de eerste omloop werd gewonnen van Bitgum, met 5-1, de tweede omloop was Ried aan de beurt, ook zij kregen maar één eerst. Moeilijker werd het in de derde omloop tegen Sint Jacobiparochie, vooral toen een 4-1 voorsprong moest worden ingeleverd. Via 4-4, 4-5 en 5-5 trokken Tiede cs toch nog met 6-4 aan het langste eind. Toen wachtte Harlingen met de gebroeders Kwast. Zij hadden een partij minder in de benen en dat bleek ook wel in deze partij. Hoewel er hier en daar wel enkele kleine suksesjes werden geboekt was het partuur van de Oorsprong in het geheel uitgekaatst en daardoor vrij kansloos. Harlingen ging met 5-1 naar de finale, Sint Nyk, dat in de nieuwe door Van der Leest gesponsorde kleding voor de dag kwam bleef op een (toch) mooie derde plaats achter. De finale in Goinga ging tussen Harlingen en Franeker, dat ook een wedstrijd rust had gehad. Net voldoende om de spannende finale, net als vorig jaar, te winnen. De eindstand was 5-5 en 6-4 in hun voordeel. Een medaille van de Bond en voor de deelnemers een mooi Makkumer-aardewerk bord was er voor de derde prijs winnaars, die best tevreden terug zien op hun optreden op deze Bondswedstrijd.

merkepartij

Op de zaterdag van de Merker is in sint Nyk de Merkepartij verkaatst. Met 34 deelnemers uit de omstreken van St Nyk en met een aantal oud-Sint-Nyksters kon een lijst worden samengesteld met zes parturen in de A-klasse en evenveel in de Bklasse. Nadat iedereen in de eigen klasse twee keer had gekaatst kwam het tot finales tussen de winnaars van de poules en een wedstrijd om een derde prijs. De uitslagen waren  A klasse 1e priis Tamara Ziengs, Maurice Brenkman en Johan Binnema, allegearre Akkrum, Johan Binnema waard Kening, 2e priis René Leenstra (Hearrefean), Dennis Warringa (Hearrefean) en Tiede Boorsma fan Sint Nyk, 3e priis Sybrand van der Weij (Wommels), Geard de Wolff (Joure) en Kees Bosma (Sint Nyk). B klasse 1e priis Wieger Boonstra (Hearrefean), Tjalling Legendal ( Hearrefean) en Thaeke Kuipers (de Rottefalle), wêrby Thaeke (fan Johannes en Lieske)  ta Kening kezen waard... 2e priis Jacob Meijer en Lammert Klass Knobbe, beiden fan Tsjalbert, 3e priis Hielke Postma fan Mildam en Jordi de Jong fan Tsjalbert.

ZAALKAATSEN

20 man op eerste zaalkaatspartij in Sint Nyk Met drie parturen in de A-klasse en vier parturen in de B-klasse was het bestuur van "de Oorsprong" best tevreden. Een aantal van twintigtal kaatsers was al even geleden voor de club. in de A-klasse werd de partij gewonnen door Tiede Boorsma, Rudi Sikkes en Gerry Otter uit Leeuwarden, tweede werden Sjoerd Nauta, Heerenveen, Johan van der Veen uit Oenkerk en Wiebren van der Woud uit Goutum.  In de B-klasse moest ieder partuur drie keer kaatsen. Na de drie partijen bleken twee teams een gelijk aantal punten (17) te hebben behaald, zodat de tegeneersten de doorslag moesten geven. Met negen tegeneersten wonnen Henk Jansma uit Damwoude, Johan Sikkema van Emmeloord en Anne van der Werf uit Sneek de eerste prijs, tweede met tien tegeneersten werden Ton van der Wey uit Sint Nyk en Tjalling Huizenga van Vergelinsoord. voor de winnende parturen weren er lekkere speculaasstaven, beschikbaar gesteld door de KPJ van Sint Nyk. Hieraan zit een leuk verhaal vast.......

Uitslag zaalkaatsen 11 februari 2017

met 16 spelers op de naar de sponsor Wiebren Dijkstra genoemde zaalkaatspartij viel de deelname danig tegen. De kaatsers werden in twee klassen verdeeld, een A - klasse en een B - klasse met ieder vier parturen van twee man.   in de A-klasse haalden Hans Jonkman en Jan Buitenga , beide van Sint Nyk in al hun drie partijen de winst. Zij wonnen met 21 punten daarmee ook de boekenbonnen en de bloemen. Tweede werden Rudi Sikkes (Sint Nyk) en René Leenstra van Heerenveen, zij haalden 17 punten. in de B - klasse was het veel spannender, geen van de vier parturen wisten alle drie de wedstrijden te winnen zodat de uitslag erg "close" was. Winnaars werden uiteindelijk Wieger Boonstra (Heerenveen) en Pieter Bouma (Joure), met 18 punten. Tweede werden Ton van der Weij  van Sint Nyk die met Albert Meijer van Heerenveen een partuur vormde. Zij haalden 16 punten. De nummers drie en vier hadden resp. 15 en 14 punten. met deze partij komt een eind aan het zaalkaatsseizoen.

Veel zaterdagen werd op de zaterdagmorgen in de Doniahal gekaatst met een variërend aantal deelnemers. Bekeken zal worden of ook volgend winterseizoen weer in Sint Nyk wordt gekaatst.

KLAVERJASSEN Voor de jongste deelnemers aan het klaverjastoernooi in Unitas op 9 maart is de gemeente Doniawerstal een vaag begrip. Dat was vroeger, later kreeg je Skarsterlân en nu wonen we in de Fryske Marren.... Toch werd er gekaart om het Kampioenschap van Doniawerstal en de kaatsvereniging organiseerde het toernooi. Met vijf tafels bezet was de organisatie niet ontevreden. Na drie gespeelde rondes was het aan de top ongemeenj spannend, vijf spelers kwamen nog in aanmerking voor de titel en de laatste ronde moest de doorslag geven. In die laatste partij sloeg J.Tijsma zijn slag en liet de anderen zijn hielen zien. Met een totaal van 6914 wist hij Appie Jelsma, die 6879 scoorde van zich af te houden. Een verschil van veertig roem... Tijsma mocht na afloop die uit 1971 daterende wisselbeker voor een jaar mee naar huis nemen. Voor hem en de vier andere prijswinnaars waren bovendien waardebonnen beschikbaar. Joke Wester van Unitas stelde voor twee teleurgestelde dames twee poedelprijzen beschikbaar.