KV de Oorsprong

 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2018.

 

Aan het eind van het kaatsjaar 2018 volgt hier weer een opsomming van de activiteiten van kv de Oorsprong. Het bestuur, bestaande uit Jan de Wolf, Jan Buitenga, Tiede Boorsma, Rudy Sikkes en Bauke Rinzema heeft zijn best weer gedaan er voor de club een goed jaar van te maken, en gezien hetgeen hieronder vermeld staat mogen zij als “geslaagd” de boeken in. Maar die uitspraak is aan de vergadering.

 

Het bestuur heeft bestuurd, soms van dichtbij, soms op afstand. Voorzitter Jan de Wolff is vaak op pad geweest om bij de Bond, bij andere instanties onze belangen te behartigen. Via hem is de demo-partij op de Ballonfeesten bij ons terechtgekomen. Daarover later meer.

 

Na de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar stonden de eerste kaatsers al gauw weer op het veld en werd er op de woensdagavond getraind. De eerste partij in Sint Nyk was het Midzomerkaatsen, maar Tiede Boorsma en Jan Buitenga hadden toen in de 50+ klasse hun eerste wedstrijden (en prijzen) al achter de rug. Tiede Boorsma vooral kan terugzien op een prima jaar, tot de laatste kaatsdag stond hij bovenaan het klassement in de 50+ klasse maar moest juist op die laatste dag Jacob Kamstra uit Franeker met één puntje boven zich dulden. Toch veel kransen aan de Dobbeleane, en Tiede “geweldig gefeliciteerd met zo’n seizoen, en volgend jaar weer een kans”.

 

Onze wedstrijden:

 

Midzomerkaatsen

 

Op woensdag 20 juni, bijna de langste dag werd de MIDZOMERPARTIJ georganiseerd, de enige "echte" ledenwedstrijd op het programma. En zo kun het gebeuren dat zestien man/vrouw aan de partij deelnamen, verdeeld in acht A's en acht B's, vier parturen ieder.
Ieder drie partijen kaatsen, en om des tijds wille beginnen met 1 eerst gelijk.
In de Bklasse wonnen Ferdinant vd Werf, net weer zo'n beetje beter na een blessure en Tjalling Huizenga al hun drie partijen, wonnen de taart, en Ton vd Weij en Abe Ringnalda werden tweede met een verliespartrij. Voor hen de oranjekoek.
In de A-klasse wonnen Sjoerd Nauta en Bauke Rinzema de taart (en dus de eerste prijs), tweede werden Jelmer Elsinga en Pieter Riemersma

 

Bondspartij Jongens

 

Een prachtig resultaat voor Jitze Floris op het NK (zeg maar "de Bond") voor JONGENS.
In het kader van het eenlingenbeleid van de KNKB mogen kaatsers, die in eigen verenigingen niet een partuur kunnen vormen, meedoen bij een aanliggende vereniging. Al enkele jaren kaatst Jitze Floris uit Joure, lid van kv de Oorsprong op deze manier mee met de club van Hommerts, waar hij onder meer met de gebroeders Veltman kaatst.
Zo ook op de Bondswedstrijd van 23 juni. En tot grote verrassing van de kaatskenners wisten ze tijdens die partij de kransen te winnen. Jitze, gefeliciteerd en tijdens de Jongenspartij van 30 juni in Sint Nyk zullen we je hieraan nog even herinneren.

 

Jongenspartij KNKB in Sint Nyk

 

Op 30 juni 2018 werd in Sint Nicolaasga de KNKB Jongenspartij verkaatst. Deze groep bestaat uit jongens die vanaf 14 en nog geen 17 jaar oud zijn. De groep is zoals gebruikelijk ingedeeld in een A-groep en een B-groep.
Zowel in de A- als in de B-klasse werd prima gekaatst. Veel talent in de groep, waarbij de A-s vaak de wat oudere kaatsers bleken. Het maakt nogal wat verschil als je net 14, uit de schooljongens komt, of al haast naar de Junioren heren over moet. De bovenlijn  werd veelvuldig overschreden, en onze voorzitter Jan de Wolff had er bijna een dagtaak aan om de in de bosjes geslagen ballen terug te zoeken. Dat lukte in 9 keer dan ook....Hij mocht rond half vijf de prijzen uitreiken, de scheidsrechters, waaronder onze eigen Harrie de Boer werden bedankt voor hun bemoeienis, maar ook de leden-keurmeesters die soms lang in de heerlijke zon hadden zitten genieten van het kaatsen.

De A-klasse werd gewonnen door het partuur van Aizo Veltman (Hommerts), Erik Minne Cats (Menaam) en Gjalt Sjirk de Groot (Anjum), in de finale wonnen ze met 5-4  en 6-2 van Wessel vd Woud (Goutum), Mark Polstra (Menaam) en Sytse Koree (Anjum). Beide parturen waren met drie gewonnen partijen uit de voorronde gekomen.

In de B-klasse werd volgens afvalsysteem gekaatst, met een herkansing.
De kransen waren voor Jurjen Miedema (Hilaard), Mark Minnesma (Dronryp) en Douwe Lycklama a Nijeholt (It Heidenskip). de tweede prijs was voor Geert Reitsma (Baard), Jorrit Tolsma (Arum) en Dietmer Kuperus (Bolsward). In de finale was de uitslag 5-3 en 6-6 in het voordeel van eerstgenoemden.
Derde prijzen waren er voor Jitze Floris (Joure), Jan Tymen Eisma (Franeker) en Justin Krottje (Dronrijp) en voor Jelmer Kuiken (Winsum Fr), Thpom Stellingwerf (Gaast) en Allard Dijkstra (Leeuwarden).
In de herkansing was de eerste prijs voor Christiaan Stremler van Exmorra, Jari Visser (Witmarsum) en Rein Breuker (Leeuwarden), en de tweede prijs voor Thomas Dijkstra (Berltsum), Bert Veltman (Hommerts) en Jelke Greidanus (Winsum Fr)

 

BONDSWEDSTRIJD FRANEKER, weer derde….

 

De kaatsers van Kv de Oorsprong hebben zaterdag 7 juli in Franeker een derde prijs behaald Van de 19 afdelingen die aan de Bondspartij, ook wel het Nederlands Kampioenschap genoemd haalden Tiede Boorsma, Ferdinant van der Werf en Jan Buitenga een heel verdienstelijke derde plek, uiteindelijk strandend op de latere winnaar Franeker.
In de eerste omloop moest het Sint Nykster trio het opnemen tegen oud-winnaar Ried. De partij werd door een zeer sterke opslag van Tiede al vrij snel naar de hand gezet en uiteindelijk met 5-3 en 6-6 gewonnen.
In de tweede omloop wachtte "de twa doarpen" uit Sexbierum/Pietersbierum. Ook tegen deze dorpen, hoewel met zijn tweeën werd het niet moeilijk en al snel kwam er een voorsprong aan de telegraaf. Degelijk werd de partij uitgekaatst en met 5-2 en 6-2 gewonnen. 
De derde omloop bracht de Sint Nyksters een staand nummer, dat wilzeggen dat ze zonder tegenstander en zonder dus een partij de omloop konden overslaan, met wel een winstpartij. Daardoor kwamen ze wel aan de bovenkant van de lijst terecht, waardoor de volgende ronde, de halve finale hen tegen het, op papier in ieder geval sterkste partuur van de dag bracht.
Brutaalweg werd, dank zij sterk opslagwerk van Tiede en Jan een 1-0 voorsprong genomen en ook in het volgende eerst waren er kansen, maar de sterke  Franekers wisten de dreiging af te wenden en kwamen gelijk. Daarin liepen ze uit naar een 4-1 voorsprong. Nog een keer konden de kaatsers van de Oorsprong zich oprichten, maar bij de stand 5-2 en 6-2 viel het doek dan toch.
Franeker won daarna ook de finale van Sint Jacobiparochie en daarmee voor de derde opeenvolgende keer de Bondspartij, het Nederlands Kampioenschap maar vooral de Geert Hoekstra wisselprijs.

 

Tiede na afloop: Ik had ze graag wat meer tegenstand willen bieden, maar we moeten en kunnen tevreden zijn met deze derde prijs. In de laatste vier jaar hebben we drie keer een prijs van de Bondspartij mee naar huis kunnen nemen en dat is voor een kleine vereniging als de onze best wel goed.

 

KNKB wedstrijd 50+

 

De KNKB kaatswedstrijd voor heren in de 50 plus klasse is in Sint Nyk ook dit jaar een prooi geworden voor Tiede Boorsma, die samen met René Leenstra uit Heerenveen en Hans Felkers uit Stiens de finale won. In die finale waren ze gekomen door in de poule-ronde met drie sterke parturen af te rekenen, en nu moesten ze het opnemen tegen clubgenoot Jan Buitenga (vorig jaar samen met Tiede winnaar), die met Franeker Ludwig Seerden en Albert Walsweer uit Goutum de andere poule had gewonnen. De finale was uiteindelijk duidelijk voor Tiede cs, die de kransen en de rijkelijk gevulde Jumbotassen na afloop van voorzitter Jan de Wolff in ontvangst mochten nemen. Er was een derde prijs voor Jacob Kamstra uit Franeker, Wybren vd Woud uit Goutum en Ype Tiemersma uit Easterein.

 

Op een tweede veld werd in de B-klasse niet minder fel gekaatst. Oorsprong-lid Ferdinand vd Werf wist met zijn maten de finale te halen maar sneuvelde daarin. De uitslag in die B-klasse: Gerard van Loon GOUTUM, Gerben Staphorsius DRONTEN en Piet de Groot MIDLUM, tweede  Anne de Vries SINT ANNAPAROCHIE, Ate Bierma MENAAM en Ferdinand vd Werf JOURE. Daarnaast waren er nog twee derde prijzen en prijzen voor de eerste twee parturen uit de verliezersronde.

 

Kaatsen tijdens de ballonfeesten: (een artikel van kaatsen.nl)

 

 

 

Op útnoeging fan de kommisje dy’t de Jouster Ballonfeesten organissearret hat keatsferieniging “de Oorsprong” fan Sint Nyk freed 27 juli in keatsdemonstraasje fersoarge op it Ballonnefjild foardat de ballonnen de loft yngiene. 

Foar de útlis fan it spul en it spul sels koe speaker Jan Buitenga een berop dwaan op seis betúfte keatsers út de 50+ klasse. Ludwig Seerden, Jacob Kamstra, Tjeerd Dijkstra, Piet Machiela, Johannes Siegersma en Hans Felkers. Dat de spannende partij eindige op fiif earsten gelyk wie logysk. 

It fjild wie min en de tiid moast folmakke wurde mar al mei al wie it barren tige slagge. It optreden yn de waarmte fan de mannen waard troch de ballonnekommisje beleane mei in drankje yn de VIP tinte en in hapke by ien fan de “foodtrucks”. Ek de keatsferieniging fan Sint Nyk waard der net minder fan.....

 

Oud sportredacteur Bulsing (lid van kv de Oorsprong) overleden.

 

Joure, Luigi Bulsing is op 74 jarige leeftijd overleden. De inwoner van Joure was zijn hele werkleven lang journalist, eerst bij de Friesche Koerier, later bij de Leeuwarder Courant. Voor de krant schreef hij onder meer kaatsverslagen, waarvan in 2002 zijn laatste.
Luigi Bulsing was altijd lid van kv de Oorsprong en staat ook nu nog in het ledenbestand. Een stil lid op de achtergrond.  Bulsing laat een vrouw en drie zoons achter. Vanuit het bestuur is een condoleance verzonden.

 

De Merkepartij 2018
Met een veel te kleine lijst (twintig deelnemers in totaal) werd zaterdag 8 september 2018 de Merkepartij verkaatst, Waar zijn de tijden van een A-, een B- en een damesklasse met meer dan 60 deelnemers…..
Met enig schuiven wist het bestuur toch zowel een A- als een B-klasse te formeren, zodat de A-kaatsers in vier drietallen en de B-kaatsers in vier tweetallen hun wedstrijden mochten kaatsen. Dit hield in dat iedereen drie wedstrijden moest afwerken.
Probleem in de B-klasse was wel dat Ton van der Wey, na twee ballen te hebben opgeslagen een hamstringblessure opliep, waardoor de organisatie de B-klasse over de kop moest gooien, voorzitter Jan de Wolff zich uit de partij terugtrok en we verder konden gaan met zes kaatsers die drie keer andere mede- en tegenstanders kregen. Toen even verderop in de lijst nog eens een B kaatsers met een rugblessure afhaakte kwam Jan terug in het pak en kon als deelnemer de partij uit kaatsen.
In de A-klasse was inmiddels een verwoede strijd ontstaan tussen redelijk gelijkwaardige parturen. Iedereen kon van iedereen winnen en na twee omlopen stonden alle vier parturen op 1 gewonnen en 1 verloren partij. De laatste partij moest dan ook de uitslag bepalen.
Uiteindelijk won het partuur met Ivo Jan de Wolff en Ridserd Weitenberg van kv de Oorsprong, samen met Dennis Warringa van Tsjalbert de eerste prijs, met Sijbren Visser, Lippenhuizen, Ronnie Warringa van Tsjalbert en onze eigen Bauke Rinzema de tweede prijs.
In de B klasse werd na afloop een individueel klassement opgemaakt, hier won Gerard de Wolff met 21 punten, tweede werd good-old Ane Sijbesma (Akkrum) en derde weer een eigen lid, Tjalling Legendal.
Gerard de Wolff werd met zijn zege "automatisch" koning van de B-klasse, in de A-klasse was de commissie het er snel over eens dat Ivo Jan de Wolff de koningsbeker voor een jaar mee naar huis mocht nemen. Voor alle prijswinnaars waren er goedgevulde Jumbo-tassen, beschikbaar gesteld door de VVV Sint Nicolaasga.

 

Ledenkaatsen

 

Iedere woensdagavond tussen half april en eind augustus werd er op het Bveld van Renado gekaatst. De deelname was daarbij wisselend maar twee perken vol (twaalf man) was wel het maximum. Zorgwekkend, zeker wanneer ook dat tweede perk soms leeg blijft. We hebben er dit jaar gelukkig een aantal leden bijgekregen, maar gaandeweg het seizoen blijft men, met één ijzersterke uitzondering, Ridserd Weitenberg, dan ook zo weer weg. Qua wedstrijden hebben we ons een beetje gebonden aan Heerenveen, door hun ledenwedstrijden voor zover mogelijk te bezoeken en hen uit te nodigen op onze Midzomerpartij. Win-Win voor beide clubs.

 

Eerste zaalkaatspartij prooi voor bestuur vereniging

 

Op de eerste zaalkaatswedstrijd in het seizoen 18-19 in Sint Nyk kwamen 17 kaatsers opdagen. Mooi was het dat daar maar liefst vijf van uit Balk kwamen, het was jaren geleden dat daar nog spelers aan het zaalkaatsen deelnamen.

 

Nadat donderdagavond de definitieve opgave bekend was werd "de lijst" gemaakt. Daarbij werden de zes a-kaatsers bijeen gebracht in een drie-keer loten poule en de resterende kaatsers in de B-groep in vier parturen. Hierdoor kon iedere deelnemer drie keer een partij kaatsen.

 

In de A-klasse werd in de drie wedstrijden prima gekaatst, waarbij met name degelijkheid in de opslag vaak de doorslag gaf. Over drie partijen was (opnieuw) Tiede Boorsma de sterkste, hij won alle drie partijen, wel moest hij in de tweede partij tegen o.a Jan Buitenga een 5-3 achterstand goedmaken en had daarbij alle geluk dat een op 6-6 uitgeslagen bal door een speler van een andere partij werd gekeerd voor hij de kaats kon passeren. Het geluk is met de goeden zullen we maar denken. Jan Buitenga werd met 19 punten tweede, en (ook bestuurslid) Rudie Sikkes werd met 17 punten derde.

 

Zoals gezegd in de B-klasse vier parturen, waarvan een bestaande uit twee man. Bauke Rinzema (alweer een bestuurslid) met zijn Balkster maat Lolke  Hotsma wonnen alle drie partijen en daarmee de eerste prijs. Tot de finale had de nummer twee Wieger Boonstra met zijn maten Anne van der Werf en Rinke Schram ook twee partijen gewonnen, maar in die finale gingen ze met 5-0 roemloos ten onder.

 

Jammer dat de voorzitter van kv de Oorsprong Jan de Wolff niet aanwezig was, de rest van het bestuur, Tiede, Jan, Rudie en Bauke gingen met één van de suikerbroden die als prijs waren aangerukt, naar huis

 

Tiede wint ook tweede zaalkaatspartij

 

De door schildersbedrijf Wiebren Dijkstra gesponsorde zaalkaatspartij op 23 februari 2019 is in de A klasse gewonnen door Tiede Boorsma, samen met Jan Bruinsma van Heerenveen. Alle drie wedstrijden wonnen ze vrij gemakkelijk. Tweede werden Sjoerd Nauta van Heerenveen en Ridserd Weitenberg, Joure.
De B klasse werd gewonnen door Pieter Bouma (Oorsprong), met Siebe van Loon (Heerenveen) en Tjeerd Bouma (Leeuwarden), tweede werden onze eigen Rudi Sikkes die met Wybren van der Woud kaatste. Wiebren Dijkstra, die naast de prijzen de deelnemers ook had voorzien van vers fruit reikte na afloop de prijzen uit. 

 

Dorpencompetitie zaal.

 

Dit seizoen voor het eerst is in de zaal een dorpencompetitie gehouden. Van de eerste vijf deelnemers werden per vereniging de eersten die zij bijeenkaatsten opgeteld. Voor de laatste partij in Sint Nyk stonden de drie verenigingen binnen tien punten van elkaar, jammer was het daarom dat de kaatsers van Balk in Sint Nyk het een beetje lieten afweten met één deelnemer. Balk bleef daarom steken op 209 eersten, Heerenveen kwam uit op 283 eersten en Kv de Oorsprong werd de eerste winnaar van de wisselbeker met 296 eersten. 

 

Thaeke Kuipers wint klaverjasbeker

 

Kampioen van Doniawerstal, dat kun je in 2019 nog steeds worden, wanneer je de klaverjaspartij die Kv de Oorsprong ieder jaar organiseert, wint. Door een foutje bij de Zakenman was het aantal deelnemers aan de partij iets teleurstellend al hadden velen er hun best voor gedaan de wedstrijd alsnog onder de aandacht te brengen. Met vier tafels werd het best nog wel gezellig. Na drie "bomen" kon de einduitslag worden bekendgemaakt en de waardebonnen aan de winnaars worden uitgereikt. De eerste drie: Thaeke Kuipers 5289, Joop de Hoop 5037 en Jan de Wolff 5011 punten. Voor de 47e keer kan er een naam in de nu bijna volle beker worden bijgeschreven. Opvallend feitje, vader Johannes Kuipers staat al in de beker in een jaar vóór de geboorte van zoon Thaeke, die zich nu een jaar kampioen van Doniawerstal mag noemen. 

 

En dan dit:

 

Met deze partij komt een eind aan het zaalkaatsseizoen. Inmiddels is door de federatie al besloten ook volgend "winter" weer in de zaal te kaatsen. Kaatsers kunnen dan in de maanden november tot en met februari weer in de sporthal terecht op de zaterdagmorgen.