KV de Oorsprong

VOORLOPIG VERSLAG Algemene ledenvergadering Kv de oorsprong 9 april 2018.

 

 

 

Aanwezig Jan de Wolff, Bauke Rinzema, Tiede Boorsma, Jan Buitenga, Rudi Sikkes, Piet Roorda, Ferdinant  vd Werf, Roelof Douma, Feike Oostenveld, Willem Leenes, Ton vd Weij

 

Afwezig m.k Thaeke Kuipers, Pieter Bouma, Jouke Vennik, Tjalling Legendal, Hans Jonkman, Wolter Koops, Harrie de Boer ( wordt voor de vergadering weggeroepen....)

 

 

 

1. Opening

 

Voorzitter Jan de Wolff opende de vergadering om 20.05, heet de aanwezigen welkom, netjes aantal leden aanwezig. Hij staat even stil bij het overlijden van Theo Leenstra en Trinus Ligthart, beide oud-bestuursleden. Er wordt een minuut stilte in acht genomen. Voorzitter is op visite geweest bij Johannes de Lang, oud kaatser maar helaas niet meer in staat ter vergadering te verschijnen. Is inmiddels verhuisd naar Wilhelminaoord.

 

Vergadering in de winter : Raerd, de  najaarsvergadering KNKB  , besluit afdracht per lid € 16,50. Voorjaarsbijeenkomst in Sint Nyk in januari, nieuwe bondsvoorzitter, Marco Hoekstra voorgesteld. Er is een nieuw kaatsorgaan, Keats, dat vier keer per jaar wordt verstrekt aan de opgegeven leden. Zuidwesthoekberaad zaalkaatsen levert een verlies op door te weinig deelnemers, federatie neemt tekort op zich. Bestuur federatie is weer aangevuld met nieuwe penningmeester. Voortbestaan federatie staat op de tocht doordat Balk en Irnsum al elders kaatsen. Heerenveen en Sint Nyk blijven over maar er zit mogelijk uitbreiding aan te komen met verenigingen uit de Wylde Walden. Voor promotiedoeleinden wordt mogelijk een kaatspartij georganiseerd tijdens de Ballonfeesten waarbij de Kv de oorsprong als medeorganisator wordt gevraagd.

 

2.  Vaststellen agenda.

 

Voorstel om een nieuw agendapunt "privacyregelement" toe te voegen, wordt voor de rondvraag behandeld.

 

3. Notulen jaarvergadering 2017

 

waren te lezen op de internetsite van de Oorsprong,  geen opmerkingen, goedgekeurd,

 

4. Jaarverslag secretaris 2017,

 

waren te lezen op de internetsite van de Oorsprong, geen opmerkingen, goedgekeurd.

 

5. Jaarverslag penningmeester

 

Tiede deelt een overzicht uit van de inkomsten en uitgaven. Hij legt e.e.a uit, onder andere de niet doorgegane VVV partij levert een verschil op in de opbrengsten kantine. Met het overzicht is een ieder akkoord. Tiede stelt voor de contributie te laten zoals die is, te weten € 15,00 per jaar. Dat hiervan € 16,50 wordt afgedragen aan de KNKB per lid is wel een beetje vreemd, maar we kunnen het dragen.

 

Begroting 2018, vaststellen contributie. Begroting in de jaarrekening opgenomen. Zaalkaatsen is een zorgenkindje, Federatie dekt voor komend jaar nog de tekorten,

 

6. Verslag kascommissie.

 

Mirjam en Willem hebben kascontrole uitgevoerd, Mirjam voert het woord en Willem valt bij: een geweldig goede boekhouding, ze hebben hun handtekening geplaatst. Voorgesteld wordt de penningmeester decharche te verlenen. De vergadering bevestigt dit met applaus. Willem en Mirjam geven aan ook volgend jaar de kascommissie te willen vormen, Ferdinant van der Werf meldt zich als reserve-kascommissielid.

 

7. Bestuursverkiezing: 

 

Jan de Wolff geeft aan dat hij twijfel heeft over zijn aanblijven, hij is echter door de rest van het bestuur overgehaald nog een periode aan te blijven. Hij wordt onder applaus bevestigd. Ook Bauke Rinzema heeft aangegeven nog wel een periode mee te willen besturen. Ook hij wordt door de vergadering verkozen.

 

8. Wedstrijdprogramma 2018

 

20 juni midzomerpartij, 30 juni 2018,  jongens KNKB wedstrijd, 21 juli 50+ KNKB wedstrijd, 8 september de Merkepartij. Er is nog een ledenpartij met en in Heerenveen. De wedstrijden in de Wylde Walden worden nog bekendgemaakt.

 

Aanvang trainingen woensdag 18 april.

 

De kransen van de Merkepartij, die niet zijn uitgereikt ivm het niet doorgaan van die wedstrijd zijn uitgereikt aan Johannes de Lang, de andere twee zijn op de graven van Theo van der Werf en van Siepie de Boer, beide oud-voorzitters van de club, gelegd. Geste werd door de families bijzonder op prijs gesteld.

 

9. Zaalkaatsen,

 

in de maanden november, december, januari en februari worden rond de twee wedstrijden begin december en eind februari zaterdagmorgens aangevraagd. De data worden zodra ze bekend zijn aan de leden doorgemaild. Het bestuur hoopt wel dat er volgend winterseizoen beter gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid zaterdagsmorgens een potje te kaatsen

 

 

 

10. Privacyregelement, Gebruik persoonsgegevens ledenlijst.

 

Jan Buitenga leest een concept voor van een reglement. Met een kleine aanvulling "bank of gironummer van de leden berusten bij de penningmeester"  en de gegevens die aan de KNKB worden verstrekt zijn de NAW (naam adres woonplaats) gegevens., wordt het reglement goedgekeurd. Het reglement wordt in de administratie van de secretaris opgenomen.

 

 

 

11. Rondvraag:

 

Feike vraagt of er een uitsluitsel is over de stroomvoorziening zoals dat vorig jaar is besproken. Rudi legt uit dat het ivm de kosten van het aanleggen van een nieuwe groep in de kleedkamers binnen het bestuur besloten is een extra lange kabel op een haspel aan te schaffen opdat er uit twee verschillende groepen stroom kan worden betrokken. Deze kabel is in inmiddels al in gebruik. De oude haspel waarvan een aantal contacten niet meer zo goed zijn zal worden nagekeken

 

Piet Roorda complimenteert het bestuur met de manier waarop zij de zaak draaiende houden. Hij vertelt, ter informatie, ook dat Tjallie Hoekstra, echtgenote van Geert Hoekstra niet meer thuis kan wonen. Tragisch.

 

Piet heeft ook gehoord van de wedstrijd die rond de Ballonfeesten gehouden wordt. Jan de Wolff heeft komende donderdag een vergadering rondom dit thema.  Jan Buitenga merkt op dat het, gezien de toestand ven het veld misschien beter is een demonstratiepartij straatkaatsen of kaatsen met de zachte bal te geven.

 

 

 

12. Sluiting

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering rond 22.00 uur, onder dankzegging van een ieders inbreng.