KV de Oorsprong

...

de eerste KNKB wedstrijd in Sint Nyk dit jaar is afgelopen zaterdag 22 juni op het Renadoveld verkaatst. Dank zij het mooie weer en de geweldige hulp van de leden op en rond het veld kan het bestuur van Kv de Oorsprong terug zien op een prima wedstrijd. 

De achttien beste kaatsers waren door de technische commissie van de KNKB in een a klasse ingedeeld, de andere kaatsers werden verdeeld over 14 parturen. Na veel spannende partijen kon, bij afwezigheid van de voorzitter, de secretaris Jan Buitenga de prijzen en de kransen verdelen. Jammer genoeg kon Jitze Floris, ons enige jeugdlid geen potten breken in de A klasse.

 

Uitslag A-klasse

1. Aizo Veltman Hommerts, Hessel Postma Winsum en Karel Monfils Kimswerd

2. Stan van den Berg Grou, Thomas Dijkstra Berltsum en Jurrit Osinga Ingelum.

 

Uitslag B-klasse

1. Gosse de Haan Winsum, Rein Breuker Leeuwarden en Marten Leijenaar Exmorra

2. Rick MinnesmA, Dronryp, Thom Dijkstra, Bitgum en Rutger Kumbangsila Wjelsryp

3. Bert Veltman Hommerts, Christiaan Stremler Exmorra en Jelke Greidanus Winsum en Haye Tseard van der Hem, Dronryp, Remco Osinga Menaam en Leon Wijning St Annaparochie.