KV de Oorsprong

  

Jaarverslag 2020 en 2021

Een gecombineerd verslag van twee jaren kaatsen die werden bemoeilijkt door CORONA. In begin 2020 kwam de ziekte Nederland binnen en al snel werden door de regering richtlijnen uitgevaardigd die onder meer beoefening van buiten- en binnensporten beïnvloedden. Voor zover mogelijk hebben we ons steeds aan de richtlijnen gehouden. Ook het houden van bijvoorbeeld vergaderingen was niet toegestaan zodat we in zowel 2020 als 2021 geen Algemene Ledenvergadering hebben kunnen uitschrijven.

Veld- en zaal activiteiten:

Het seizoen begint met een verbod op alle buitensporten, zodat het seizoen 2020, wanneer deze regels worden versoepeld, wat laat begint met de melding aan de leden:

14 mei 2020

Vanaf donderdag 14 mei (Ja DONDERDAG!!!) trainen we deze zomer, tenzij tegenbericht op het A-veld van Renado. (de woensdagavond is ivm trainingen van de jeugd van Renado niet beschikbaar, omdat ook het B-veld voor onderhoud is omgeploegd.) Met een fles ontsmettingsmidddel op het veld voldoen we aan de minimale eisen. De trainingen en trainingswedstrijdjes worden goed bezocht.

 Begin juli 2020 worden de regels mbt wedstrijden ook opgeheven:

Voor zaterdag 11 juli 2020 stond er een 50+ partij in St Nyk op de KNKB wedstrijdkalender. Deze wedstrijd gaat niet door in Sint Nyk. Er is te weinig voorbereiding mogelijk en het grootste deel van het bestuur op vakantie.

Ook een KNKB jongenswedstrijd, gepland bij de ballonfeesten in Joure kan nog geen voortgang vinden, de Ballonfeesten worden in zijn geheel afgelast..

Met een schuin oog op de richtlijnen waarin trainingswedstrijdjes met een max van twaald personen) wel mogen:

Op zaterdag 29 augustus om 12.00 uur begon op het terrein van de Oorsprong op Huisterheide een ledenwedstrijd voor ten hoogste 12 man.
Deze onderlinge wedstrijd wordt gehouden bij hotel de Oorsprong op Huisterheide. Door de ligging hiervan kunnen de coronamaatregelen beter worden gehandhaafd. Bezoekers op het terras, spelers met voldoende ruimte op het veld. De wedstrijd begint om 12 uur en telt vier parturen die in een poulesysteem om de prijzen strijden.
Voor de kaatsclub is het een weerzien met het veld waaraan het zijn naam dankt. Vele jaren geleden was het terrein letterlijk de oorsprong van de huidige kaatsclub. Toen werd het materiaal in het PEB huisje op het terrein opgeslagen, en bij wedstrijden stond een melkbus met water of ranja aan de kant.
Nu was er geen melkbus, wel een veld met erg lang gras dat de wedstrijden nogal op een leuke manier beinvloedde. Vier partruren kaatsten in een halve competitie om de prijzen en kransen die door Klaas Westra werden betaald… (nog over van Ballonfeesten vorig jaar)
Winnaars werd het tweetal Tiede Boorsma en Tsjalling Legendal met 21 punten, tweede werden Jelmer Elsinga (Vegelinsoord), Pieter Bouma en Ferdinant vd Werf.  …..

Merkepartij 2020:

Zoals (bijna) alle activiteiten in de eerste week van september in Sint Nyk worden afgelast heeft de kaatsvereniging “de Oorsprong” is ook de jaarlijkse Merkepartij op de “zaterdag van de Merke” niet doorgegaan. De reden was uiteraard de weer opgelaaide coronacrisis en de onmogelijkheid de veiligheid van deelnemers en bezoekers te garanderen.

25/10/2020 Zaalkaatsen
Door de tweede golf in de Corona pandemie heeft het bestuur van de Oorsprong in september het besluit moeten nemen alle activiteiten met betrekking tot het kaatsen in ieder geval tot het eind van dit jaar (2020) te moeten opschorten. Dit houdt in : Geen trainingen op de zaterdagmorgen en Geen wedstrijd op 5 december. Of er begin volgend jaar een programma kan worden opgezet hangt af van het verloop van de crisis.

 

2021:

 

Het jaar 2021 begint zoals 2020 is geëindigd, met allerlei beperkingen. Er is geen Klaverjaswedstrijd omdat Unitas niet beschikbaar is, er wordt geen ALV uitgeroepen omdat dat ook voor de kantine van de Doniahal geldt en het kaatsen op het veld (de trainingen) beginnen ook later.

 

Geen Klaverjassen in 2020. Laatste kaartkoning blijft Willem Leenes

April 2021

In april raakt de Oorsprong verwikkeld in een poging van een aantal kaatsliefhebbers in Joure die het plan hebben onder de voetbalclub Joure een afdeling kaatsen op te richten en daarbij aan de KNKB hulp hebben gevraagd en hebben gekregen. Dat wij daar niet op zitten te wachten, het heeft nogal wat consequenties, zeker in de toekomst, mag duidelijk zijn. Onze voorzitter  Jan de Wolff, heeft naar aanleiding van de berichtenwisseling over de oprichting Bondsdirecteur Marco Hoekstra gebeld en opheldering gevraagd. Dat de Bondsdirecteur er aan meewerkt dat er op een plaats waar al een kaatsclub is een tweede club wordt opgericht is natuurlijk van de zotte. Marco was verwonderd dat Jan boos was.....Met de initiatiefnemers in Joure is een gezamenlijke vergadering geweest, waarbij wij onze mening naar voren hebben gebracht, bereid zijn samen met de Jouster plannenmakers op te treden, onder onze naam weer naar Joure gaan om te kaatsen, maar alle voorstellen worden afgewezen.  De plannen zijn anno nu (mrt 2022) nog levendig en we wachten verdere ontwikkelingen af…… De kaatsclinics die men in Joure heeft georganiseerd hebben ons inzoverre wel goed gedaan dat het ons twee nieuwe leden heeft opgeleverd……(Wybe van Ommen Langweer, Klaas Meindertsma Joure)

 

We hebben de KNKB wel zover kunnen krijgen dat “ons grondgebied” is uitgebreid met een stukje Delfstrahuizen. En laat daar nu net ons lid Ludy Limburg wonen die nu “voor ons” in de 50+ klasse mag uitkomen tijden de NK. De kaatsver Heerenveen heeft hieraan overigens heel sportief aan meegewerkt.

11 mei 2021

Vanaf woensdagavond
11 mei 2021 7.00 uur gaan we op het Renadoveld weer aan de slag.
Onder strikte regels, die iedereen zo langzamerhand wel kent en hopelijk ook naleeft, kunnen we beperkt weer los.

Wel zouden in de zomer twee KNKB wedstrijden organiseren, een 50+ en een jongenspartij. Voor een damespartij KNKB komen de versoepelingen van de regels (halverwege juni 2021) net te laat, de 50+ partij is een van de eerste wedstrijden die weer mogen worden gehouden.

 

Jongens (ballonnen)partij Sint Nyk 7 juli 2021,  omdat de Ballonfeesten in  Joure niet doorgingen en we nog een "potje" haddden van vorig jaar is besloten de jongenswedstrijd dity jaar maar op eigen veld te organiseren.

 

De jongenspartij vrijdag 7 juli 2021 gehouden in Sint Nicolaasga op het veld van kaatsvereniging de Oorsprong. Door de KNKB waren de achttien sterkste jongenskaatsers in zes parturen naar Sint Nyk afgevaardigd om daar om de mooie prijzen te strijden. Na in twee poules hun wedstrijden te hebben gekaatst kwamen twee winnaars in een finale tegen elkaar uit.

 

Het partuur bestaand uit Jari Visser uit Witmarsum, Harold de Boer uitJ ellum en Rick Minnesma uit Dronrijp stond in deze finale tegenover Jorrit Osinga, Ingelum, Thom Stellingwerf Makkum en Verry van der Meer uit Sint Jacobiparochie. Het werd een spannende strijd met onverwerkbare opslagen en niet te keren uit-slagen. Het was goed dat het veld in de lengte van het (voetbal)veld was gelegd anders zouden veel kaatsballen in het bos of tussen de bomen van de Kerklaan zijn beland.

 

Tot kort voor het einde was onduidelijk wie de partij zou winnen, zo waren de parturen aan elkaar gewaagd. Pas bij vier gelijk kwam er tekening in de strijd en na partuur Jari Visser een voorsprong die ze tot het eind vasthielden. De uitslag van de partij 5 om 4 en (6-6).

 

Bij de prijsuitreiking werden de diverse sponsoren bedankt, waaronder de nieuwe pizza-zaak Domino’s uit Joure die alle kaatsers en toeschouwers tussen tweepartijen door op een heerlijke pizza trakteerde. Helaas kon de ballonvaart er deze avond niet doorgaan, op vlieghoogte waaide het te hard. De prijswinnaars gingen daarom met een fraaie krans, een horloge (“klokje” in de kaatstaal) en een tegoedbon voor een op een later tijdstip te maken ballonvaart naar huis. Voor de tweede prijswinnaars was er een envelop met inhoud


10 juli 2021

 

De 50plus kaatspartij van zaterdag 10 juli 2021 is in de A klasse gewonnen door 

 

Ate Bierma Stiens, Tjeerd Jan Boomsma Morra en Piet Zondervan uit Jorwert. In de finale wonnen ze met 5-4 en 6-4 van de tweede prijswinnaars Evert Tolsma uit Dronrijp, Hans Felkers uit Stiens en Johannes Siegersma uit Berltsum.

 

De derde prijs in de a-klasse was voor Wietse Punter, Grou, Egbert Bootsma uit Itens en Ludwig Seerden uit Franeker.

 

De B-klasse werd gewonnen door Bertus Bootsma van Wommels, Germ Hallema van Jorwert en Sikke Koster van Dokkum. In de finale waren ze met 5-2 en 6-6 te sterk voor Joop Bootsma van Reahus, Henk Porte van Leeuwarden en Douwe Leijenaar van Bolsward. De derde prijs was voor Jan Buitenga, Sint Nyk, Anne Siderius uit Boazum en Anne Brouwer van Wommels.

 

NK 50 Plus op Zaterdag 21 augustus

De kaatsers van kv de Oorsprong hebben zaterdag op het Nederlands Kampioenschap kaatsen voor de categorie 50 plus een fraaie derde prijs behaald. In een vernieuwde samenstelling, Tiede Boorsma uit Sint Nyk, Ludy Limburg uit Delfstrahuizen (hoort nu bij ons territorium) en Klaas Meindertsma uit Joure traden de mannen tussen 30 parturen in het perk om de fel begeerde Geert Hoekstra-wisselprijs en uiteraard de titel "Kampioen van Nederland".

Twaalf jaar geleden lag de bakermat van dit NK in Sint Nicolaasga, toen "de Oorsprong" deze partij voor het eerst op de agenda zette en het NK daarna vijf keer organiseerde. In de tussentijd kon de partij groeien en kon "men" wennen aan het feit dat ook voor deze categorie mannen een NK wordt gehouden. Nu dus al met 30 parturen, uit alle hoeken van de provincie.

Zaterdag was IJlst aan de beurt om de wedstrijd te organiseren, zij vieren dit jaar hun 100 jarig jubileum.

De mannen van "de Oorsprong" waren  in een vrij zwaar blokje geloot, zodat ze dadelijk flink aan de bak moesten. De eerste tegenstander was Goeinga dat met redelijk gemak met 5-3 aan dekant werd gezet. Daarop volgde de kampioen van vorig jaar, Winsum. Na 2-2 werd het 2-4 (achter), daarna 4-4 en tot verbijstering van Winsum werd de partij daarna door Tiede cs uitgemaakt, 5-4. Na een heel korte pauze was daarna gastheer IJlst aan de beurt, dat heel onverwacht ook tot de derde omloop was doorgedrongen. IJlst trok zich op aan het publiek maar kon toch de mannen van ons niet bijbenen en de uitslag was (voor hen) 2-5 en 2-6.

In de partij "om de finale" moest worden aangetreden tegen het torenhoog favoriete "Het Partoer" uit Jelsum/Cornjum/Britsum. Even konden onze mannen aanhaken en Ludy maakte het vanaf de opslag zelfs de grote man in het achterveld erg moeilijk maar tegen het opslaggeweld van de Nicolays aan Jelsumer kant kon het perk met Tiede en Klaas uiteindelijk niet meer op. De partij werd met 5-2 verloren zodat een derde prijs het eindoordeel was voor de mannen van "de Oorsprong", gezien hetg aantal en de kracht van de overige partueren een heel goed resultaat. Het Partoer werd uiteindelijk in de finale ook vij gemakkelijk winnaar doordat zij Goutum met 5-2 aan de kant zetten.

Merkekeatsen 2021

 

Het kon weer, het mocht weer. 

 Zoals we gewend zijn tijdens het Merkeweekend werd op de zaterdag “van de Merke”  de jaarlijkse kaatspartij verkaatst. Omdat lang onduidelijk was of de partij kon doorgaan was het aantal opgaves voor de partij minder dan we gewend zijn, slechts 24 deelnemers streden om de door de VVV beschikbaar gestelde prijzen.

In de A klasse waren de (op papier) sterkste zes kaatsers drie keer geloot zodat ze drie keer in wisselende samenstellingen hun partijen speelden. Na drie wedstrijden had Dennis Warringa uit Tsjalbert al zijn drie partijen gewonnen en was door de anderen niet meer te achterhalen. (21 punten). Tweede vanaf de groep werd Ludy Limburg uit Delfstrahuizen met 17 punten, derde Jouke Vennik (St Nyk) met 16 punten. 

In de B klasse werden de deelnemers in twee poules ingedeeld van ieder drie parturen. In hun poule moesten ze dus twee wedstrijden kaatsen waarna  de winnaars van de poules kaatsten in finales. 

In de strijd om de eerste prijs won het partuur Marten Algra (Jubbega), Anne Sijbesma (Akkrum) en Tjalling Legendal (Heerenveen) met 5-2 en 6-4 van Joop Hoekstra (Scharnegoutum), Pieter Bouma (Joure) en Arjan Bruinsma (Sint Nyk). De derde prijs was voor Thaeke Kuipers (Rottevalle), Wieger Boonstra (Heerenveen) en Arie Slats (Ketlik/Mildam).

Koningen van de a-klasse Warringa en b-klasse Algra kregen naast alle andere prijzen hun beker uitgereikt door Jan de Wolf die de kaatsers uitnodigde vanaf half oktober weer in de Doniahal te komen zaalkaatsen.

 

Zaalkaatsen

In oktober begon de zaaltraining weer, iedere zaterdagmorgen om 9 uur kon men weer, onder bepaalde regels in de Doniahal terecht. Animo voor de trainingen was echter ongewoon laag, soms stonden maar drie kaatsers om zich heen te kijken hoe ze een partijtje zouden organiseren….

Uitslagen Sinterklaaspartij.

 In de A klasse vier parturen die ieder drie keer kaatsten:

1e prijs Jan Hof, Gjelt Donga en Harmen Gerbrandy met 21 punten
2e prijs Bertus Bootsma, Jan Buitenga en Eddy Sjollema met 19 punten
3e prijs Tiede Boorsma, Melanie van der Mossel en Michel versnel met 14 punten.

 

In de B klasse waren er 6 parturen, twee poules van drie met een finalepartij.
1e prijs Jacob Schotanus, Esther Turksma en Gerrit Albada
2e prijs Tjeerd Bouma, Pieter Bouma en Joukje Salverda
3e prijs Feike Oostenveld, Margreet Kuipers en Tsjalling Legendal
Veel vreemde namen, maar dankzij hun deelname kon de partij in ieder geval doorgaan. Ook hier lieten de “eigen” kaatsers grotendeels verstek gaan….

 

Eind januari werd de training overgeheveld naar Balk, zij het dat daar op de zondagmorgen werd “getraind”. Hier was het niet veel beter, met vijf man was de piek, met drie man de ondergrens bereikt. Men heeft zich afgevraagd of training in de zaal nog levenskracht heeft…

 

 

 

Klaverjassen:

 

Even onder voorbehoud de uitslag van het klaverjassen (ik vraag me even af of dit van 2020 is of van eerder

 

1e Willem Leenes met 5292, 2e Adrie de Boer met 5011, 3e Zus Wind met 4990, 4e Jan Buitenga met 4875 en 5e Jouke Osinga met 4832 punten.