KV de Oorsprong

 

 

 1. Opening,  voorzitter Jan de Wolff opent de vergadering klokslag 20.00 uur, en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij is blij dat de nieuwe leden uit de Jouster contreien zo massaal de weg naar Sint Nyk hebben gevonden.
  Aanwezig zijn: Tiede Boorsma, Feike Oostenveld, Miriam van der Veer, Johannes de Lang, Dik Wiglema, Joop Wortman, Nico de Wolff, Ivo Jan de Wolff,  Harrie de Boer, Piet Roorda, Ferdinant van der Werf, Wolter Koops, Hans Homminga, Roelof Douma, Bauke Rinzema, Trinus Ligthart, Jan Wolff, Willem Leenes, Ruurd Zijlstra, Jan Buitenga ,
  bericht van verhindering Johan Spoelstra, Henk Hogeling, Watze Postma, Sijbrand van der Wey, Thaeke Kuipers, Pieter Bouma

 2. Vaststelling agenda.
  Leden kunnen punten die een besluit vereisen schriftelijk indienen. Niemand maakt van deze mogelijkheid gebruik waarna de agenda wordt vastgesteld zoals die is voorgesteld.
 1. Notulen van de vorige vergadering.
  De notulen worden door Jan Buitenga voorgelezen en zonder verdere vragen goedgekeurd.
 2. Jaarverslag van de secretaris.
  Jan Buitenga leest onder daverende stilte zijn verslag voor, na afloop blijft het even stil, daarna wordt het verslag zonder verdere opmerkingen onder applaus goedgekeurd.
 3. Jaarverslag penningmeester en begroting 2007
  Tiede deelt een overzicht van de financieën uit. Tiede legt een en ander uit over de inkomsten en uitgaven. Bij de opbrengsten vallen de inkomsten uit 2 politiepartijen op, een bankcorrectie waardoor we nog wat terugkregen en de prijzen voor de ledenwedstrijd (die door Joure  zijn betaald) op. De NK schoolmeisjes heeft uiteindelijk maar 14 Euro gekost, dit afgezet tegen de begrootte Euro 250. Er is een saldo van 2923 Euro (1000 Euro meer dan vorig jaar)
  Voor de komende jaren zijn de overblijvende gelden uit Joure “gelabeld” opgenomen in onze boeken. Ze worden gebruikt voor activiteiten in Joure. Miriam van der Veer en Tiede Boorsma  zullen die pot beheren.
  Vanuit de vergadering wordt gevraagd om bij het verdelen van de prijzen goed om onze sponsors te denken.
  De kosten van de zaalkaatsen wordt over de verschillende verenigingen in de federatie verdeeld. Hoe een en ander volgend seizoen komt met het wegvallen van o.m Tjalleberd moet nog worden bekeken. De kosten van de vrijdagavond gaan wel met twee kwartjes omhoog. Tiede vraagt nog om ideeën over de inning van de contributie. De contributie hoeft volgens de penningmeester niet te worden verhoogd. Men denkt aan een incasso-opdracht. Miriam legt een en ander over deze vorm van betaling uit. De meeste leden voelen hier wel voor. Ook het niet verhogen van de contributie wordt met instemming begroet. Jan de Wolff komt nog even terug op het voorstel om eind komend seizoen samen naar Joure te gaan voor een bowlingavond.  
  Vaststelling Contributie .:
  Gezien de financiele toestand van de vereniging stelt het bestuur voor dit jaar GEEN contributieverhoging door te voeren. De vergadering kan hier wel mee instemmen.
 4. Verslag van de Kascommissie: Erwin de Boer voert namens de kascommissie het woord. De commissie is zeer tevreden over de uitleg die Tiede heeft gegeven en stellen voor de penningmeester decharche te verlenen. Onder applaus wordt dit door de vergadering goedgekeurd. De kascommissie voor volgend jaar wordt als volgt:(Erwin de Boer, Watze Postma met als reserve Johannes de Lang)
 5. Bestuursverkiezing
  (Aftredend zijn Jan Buitenga (secretaris) en Sybrand van der Weij (algemeen bestuurslid.)
  Jan Buitenga Buitenga is wel, Sybrand niet herkiesbaar. Er zijn door de leden geen nieuwe bestuursleden voorgesteld. Het bestuur stelt voor Feike Oostenveld en Van der Veer als nieuwe bestuursleden in het bestuur op te nemen om ook een flinke vertegenwoordiging te krijgen van de “Jouster tak” van onze vereniging.. Dit voorstel wordt onder applaus van de vergadering goedgekeurd.
 6. De fusie: Jan de Wolff  legt nog kort even iets uit over de fusie, enkele extra activiteiten  De toegang tot de sportvelden in Joure en Sint Nicolaasga moet goed worden kortgesloten met de heer Harm de Roo van de gemeente Skarsterlan. De secretaris zal een brief maken aan de gemeente en Ruurd Zijlstra zal er persoonlijk voor zorgen dat de Roo deze krijgt..
 7. De Jeugdcommissie: Ruurd spreekt zijn teleurstelling uit over de afloop van het schoolproject en het jeugdkaatserij. Er is veel geïnvesteerd door de club, de leiders hebben tevergeefs klaargestaan, maar het blijft teleurstellend..
 8. De voorzitter vraagt ten behoeve van de partijen op 2 en 9 juni de medewerking van leden voor de partijen. Jan Buitenga zal een soort “corveelijst” maken die samen met de wedstrijdlijst voor dit seizoen zullen worden verspreid. Men kan onderling ruilen.
 9. Bespreking concept wedstrijdagenda 2007
  16 mei leden Joure
  23 mei politiekaatsen (geen opgave mogelijk)
  30 mei leden Sint Nyk
  2 juni KNKB 50+ klasse wedstrijd (afdelingspartij met opstappers)
  9 juni KNKB pupillen meisjes
  13 juni leden Joure
  16 juni KNKB jubileumpartij in Huizum.
  20 juni leden Sint Nyk
  23 juni federatiepartij Fryslân keatst
  7 juli eindpartij ledenwedstrijden Sint Nyk
  8 september Merkepartij
  Bij de ledenwedstrijden is rekening gehouden met het programma van de 55+
 10. begin veldseizoen en trainingen
  Trainingen beginnen woensdag 4 april in Sint Nyk, de competitie op 2 mei 2007 In Joure wordt vanaf 7 mei 2007 op de maandagavond gekaatst. Jan Buitenga zal voorlopig de training op zich nemen
 11. De Bondswedstrijd:
  Afhankelijk van de deelname aan de trainingen zal het bestuur dit jaar weer proberen een partuur op de Bond te krijgen. Als keurmeester stelt Piet Roorda zich eventueel beschikbaar….
 12. Extra activiteiten voor leden en sponsoren: Jan Buitenga wil proberen een kaatsclinic voor sponsoren en donateurs te organiseren, we gaan aan het eind van het seizoen naar Joure waar een bowlingavond wordt georganiseerd en er wordt een treinreis georganiseerd naar Tjalleberd…..
 13. Wat verder ter tafel komt:
  Jan de Wolff  Algemene Leden Vergadering KNKB : Voorstellen van de KNKB hebben niks richting onze kant, hebben alleen betrekking op Hoofddklassewedstrijden. Jan Buitenga zal hier heen.
  Mid-Fryslân wil een pelotepartij uitschrijven, ergens op een vrijdagavond in Irnsum.  Zaalkaatsdata volgend seizoen zo spoedig mogelijk naar Mid Frysland.
  Naast Joure is ook Tsjalbert bij de KNKB uitgeschreven federatie ZWH blijft met vier clubs zelfstandig ivm het voortbestaan van de zaalkaatspartijen.
 14. Rondvraag
  Nico de Wolff Is de kaartavond bekend gemaakt bij de mensen in Joure ? Nee, komt dit jaar wel op het programma.
  Piet Roorda deelt het bestuur de complimenten uit voor de manier waarop men de zaken hier op orde heeft. Hij heeft vanuit de Jouster hoek veel vertrouwen in de toekomst.
  Harrie de Boer vraagt nog even aandacht voor de pelotewedstrijd. Er komt weer een wedstrijd op de agenda.
  Ferdinant vraagt of de bowlingavond vast ligt, zulks in verband met de eventuele voetbalwedstrijd van Heerenveen. Jan de Wolff zal hier naar kijken.
  Hans Homminga heeft een voorstel voor een nieuw logo voor de club, waarop ook de Jouster Toer voorkomt. Jan de Wollf legt nog even uit waar de naam “de Oorsprong” vandaan komt en dat Joure destijds de naam van Sint Nic heeft ingepikt….. Ondanks de sympathie voor het voorstel wordt het niet aangenomen. Wel is de vereniging in de omschrijving “KVde Oorsprong” voor Sint Nicolaasga en Joure.
  Hans vraagt tevens naar het sponsorschap van de “bowling” in Joure. Wordt door het bestuur meegenomen. Miriam heeft hierover contact.
  Hans vraagt naar de inleg van de wedstrijden. Bij de training is twee kwartjes gekomen, de wedstrijden in de zaal zijn 5 euro, wedstrijden op het veld 2,50 euro (federatie)
  Trinus Ligthart vraagt of  er nog een gesprek is geweest met de Harmonie. Jan Buitenga is hier namens de club heen geweest en legt een en ander uit. En is er op ons initiatief een stuk geplaatst in de Zakenman.
 15. Sluiting, De voorzitter sluit de vergadering, niets meer aan de orde zijnde, om kwart na tienen en nodigt iedereen uit nog even te blijven zitten.

 

 1. Na afloop van de vergadering toont Jan Buitenga nog foto’s van de schoolmeisjespartij en het schoolproject.