KV de Oorsprong

Gehouden op 3 april 2017 in de kantine van de sporthal in Sint Nyk.

Aanwezig Jan de Wolff, Jan Buitenga, Tiede Boorsma, Bauke Rinzema, Rudi Sikkes (bestuur), Ferdinant vd Werf, Willem Leenes, Ton vd Weij, Piet Roorda, Feike Oostenveld,  Afwezig met kennisgeving Jouke Vennik, Pieter Bouma, Mirjam van der Veer, Trinus Ligthart, 

1.    Opening. Om 20.05 opent Jan de  Wolff de vergadering, heet iedereen welkom. Er zijn net zoveel niet- bestuursleden als bestuursleden aanwezig. 

2.    Vaststellen agenda en ingekomen stukken. Geen wijzigingen in agenda. Jan Buitenga legt uit dat er in eerste instantie geen wedstrijden waren toegewezen, maar dat dit later is rechtgebreid. Dit jaar twee keer een KNKB wedstrijd. Verder wat verkeer over en weer naar de KNKB. Jan de Wolff geeft aan dat Heerenveen heeft gevraagd of wij bereid waren om een Masterpartij over te nemen. Het bestuur heeft aangegeven dat dit geen haalbare kaart is, maar dat we wel willen meewerken op zo'n Masters-partij in Heerenveen, als keurmeester bijvoorbeeld. De Jumbo actie heeft onze vereniging € 146,40 opgeleverd, terwijl een door Jan Buitenga gemaakt filmpje € 200 opleverde...Jan heeft dit filmpje even laten zien.....

3.    Notulen van de vorige vergadering (2016).  Geen vragen of opmerkingen, goedgekeurd...

4.    Jaarverslag van secretaris, Geen vragen en of opmerkingen, goedgekeurd...

5.    Jaarverslag van penningmeester. Tiede deelt een overzicht van inkomsten en uitgaven uit, alsmede een begroting. Hij legt een en andere uit over de overzichten. Feike vraagt nog even naar de regels omtrent de kaatsballen voor het zaalkaatsen. De federatie vergoedt per seizoen twee ballen. De tarieven voor de sporthal zijn binnen de gemeente de Fryske Marren gelijkgesteld, voor ons een voordeel omdat we nu voor onze twee wedstrijden het TRAININGStarief betalen. Ferdinant vraagt naar de besteding van de materiaalkosten, Tiede geeft aan dat er al 10 ballen zijn gekocht en dat er mogelijk een nieuwe lijnenhaspel wordt aangeschaft. Willem Leenes vraagt nog waarom er geen kosten voor de voetbalclub op de rekening staan, Tiede vertelt dat Reanado nu ’s-winters gebruik maakt van onze opslag en dat daarom geprobeerd wordt de zaak met gesloten beurzen te houden.

6.    Begroting 2017 en vaststellen contributie. Tiede geeft aan dat onze financiële toestand zodanig goed is dat we dit jaar de contributie niet hoeven verhogen. De Begroting wordt goedgekeurd.

7.    Verslag van de kascommissie.  (Erwin de Boer en Mirjam) Beide zijn niet aanwezig. Er is ook geen verslag ingeleverd. Er is wel controle geweest door Erwin en Mirjam die het kasboek wel hebben ondertekend. 

8.    Kiezen nieuwe leden kascommissie (reserve was Trinus Ligthart) Willem Leenes meldt zich als kandidaat... Erwin wordt, bij afwezigheid bedankt voor zijn werk.

9.    Bestuursverkiezing, aftreden  Tiede Boorsma (penningmeester) en Rudi Sikkes, lid, beide zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, beide worden bij acclamatie verkozen.

10. Wedstrijdprogramma 2017.     Voorstel ledenwedstrijden     op woensdag 21 juni een MIDZOMERPARTIJ, 18.30 uur 3 korte wedstrijden, en verder even afwachten. Andere verenigingen in de federatie zijn hiervoor ook uitgenodigd. Of er een tweede wedstrijd wordt georganiseerd hangt af van de belangstelling op de trainingsavonden.     op zondag 13 augustus 2017 is er een KNKB 50+ wedstrijd, Aklasse poules en B- klasse met verliezersronde,      op zaterdag 3 juni 2017 een schooljongens A/B wedstrijd,      op zaterdag 9 september 2017 om 11.00 uur de Merkepartij.     Aanvang trainingen in Sint Nicolaasga op woensdag 12 april 2017.     De agenda van de federatie en de Wylde  Walden volgt nog.

11. Zaalkaatsen volgend seizoen: Ondanks een tekort op de begroting van dit jaar van ca 100 euro wordt er volgend winterseizoen toch weer een aantal zaterdagen in de sporthal in Sint Nyk gekaatst. De zaal wordt binnenkort weer aangevraagd. Piet Roorda haalt nog wat herinneringen op aan de oude tijd....

12. Rondvraag. 
Piet Roorda maakt het bestuur complimenten voor de manier waarop zij de zaak runnen. Het bestuur neemt de dank in ontvangst. 
Willem vraagt of er nog eens een bbq voor de leden kan worden georganiseerd. Jan de Wolff geeft aan dat de animo de laatste jaren voor een bbq niet erg groot was. 
Feike vraagt of er geen betere stroomvoorziening naar de tent kan worden aangelegd. Dit vergt een investering. Rudi zal dit samen met Feike bekijken. 
Tiede is door Sjoerd Nauta benaderd voor hun maandagavondtraining. Er wordt daar onder een trainer getraind. Iedereen die belangstelling heeft kan zich melden.

13.Sluiting. Jan de Wolff sluit de vergadering om 21.10 uur, hij heeft nog een bloemetje meegenomen voor het beheerdersechtpaar Ria en Iwan, die per 1 mei stoppen met hun werk in de kantine van de sporthal.

De secretaris,

Jan Buitenga