KV de Oorsprong

 

 

Na de ledenvergadering van onze club op 30 maart 2000 stonden er voor het bestuur de eerste aktiviteiten al weer op het programma. Zo werd al in april de wedstrijd van deze zomer al bij de KNKB aangevraagd.

Subsidie voor de trainer werd aangevraagd (en toegezegd door het Rodenhuisfonds),  bijeenkomsten met andere besturen, de gemeente, de federaties en het hoofdbestuur KNKB werden bezocht.

Al eind april werd onder leiding van Bondstrainer Wiebe Minnesma begonnen met de training. In eerste instantie werden deze trainingen goed bezocht, ook omdat enkele senior-bestuursleden de kans te baat namen hun conditie al vast wat op peil te brengen. Er werd in twee groepen getraind waarbij de indruk onstond dat de trainingsvormen voor met name de jongste groep wat aan de moeilijke kant waren. Toch werd er ook in deze groep enthousiast getraind.  De training die over het eerste deel van de zomer werd uitgespreid  was opgezet om onze jeugdleden op een hoger peil te brengen. Of dit is gelukt is zeer de vraag, aan de inzet van de trainer heeft dit beslist niet gelegen.

Overzicht:

Begin mei : Met de commissie "Nieuwe Kaatsvormen" werd samengewerkt in de ontwikkeling van een nieuwe spelvariant die enkele weken later zelfs internationaal, in Duitsland werd beoefend. Leuk was het met de selectie van voetbalclub Heerenveen in een sporthal in Heerenveen dit spel  te zien spelen, je kijkt dan heel anders tegen zulke "grote" jongens aan, enkele weken later werd opnieuw in een sporthal met sportlieden van verschillende disciplines het spel gespeeld. In mei tenslotte hebben we met onder meer Wout Zijlstra, sterkste man van de wereld, op het veld in Sint-Nyk geoefend. Afwachten nog wat het wordt, we hebben met de heer van der Meij wel eerder samengewerkt, zonder dat het echt helemaal van de grond kwam.

De afdelingscompetitie voor senioren werd helaas, bij gebrek aan belangstelling van de verenigingen in Midden Fryslan, afgelast. Onze schooljongens en pupillen konden wel een aantal avonden met hun leeftijdgenoten in de federatie hun krachten meten.

Op 7 juni werd in Sint-Nyk de eerste ledenwedstrijd verkaatst. Winnaars in de A-klasse werden Ronald de Boer en Ivo de Wolff, tweede werden Gossen van Seijen en Jan Buitenga. In de B-klasse werden Bart Zijlstra en Joop Wortman, tweede werden Ferdinant van der Werf, Dick Wiglema en Auke Nauta.

Op 17 juni werd een federatiewedstrijd georganiseerd voor senioren. Er werd gekaatst in het ABC principe, winaars werden Jan Buitenga, Johannes de Lang en Willem Leenes, tweede werden Jan Bruinsma, Jan van der Vlugt en Wolter Koops, derde Gerard de Wolff, Sape de Haan en Harrie de Boer.

Ook werd een damesklasse verkaatst. Winaars hier waren Elly de Goede en Hennie Atema, tweede werden Anneke Bonsma en Hielkje de Wolff.

Op 24 juni werd een federatiewedstrijd voor de jeugd georganiseerd. Jeugd vanaf pupillen tot en met jongens streden op het Renadoveld om de prijzen. Voor onze vereniging werd deelgenomen door Henk Werkman en Peter Melchers bij de pupillen en Schelte de Wolff en Gerlof de Jong bij de schooljongens. Schelte, Henk en Peter slaagden er in een prijsje mee te nemen.

Met de voetbalvereniging RENADO werden de -nooit vastgelegde- afspraken met betrekking tot het gebruik van de velden op een rij gezet, en omgezet in een schriftelijke afspraak. De Oorsprong gaat voor het gebruik van doucheruimtes, afname van stroom etc voor een heel seizoen f 100,- betalen en is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de ruimtes. Een beroep op de leden is wel op zijn plaats….

Op 8 juli werd een KNKB-jongens-Afdelings- en doorelkaarloten kaatspartij georganiseerd.

Hans Jonkman, Ivo de Wolff en Sander Leenes namen voor Sint-Nyk aan deze partij deel. Zij slaagden er in hun poule te winnen  door van Harlingen en Deinum te winnen. In de halve finale kwamen ze tegenover Sint-Anne in het perk. Helaas wisten ze deze partij niet te winnen, waarna Sint-Anne tegen Franeker in de finale terechtkwam. De "stadjers" uit het kaatsmekka wisten de finale met 5 om 2 te winnen.

Bij de door-elkaar-loters werd de winnaarsronde gewonnen door Henk Enbringhof, Rein Wite en Sietse de Vries, de verliezersronde werd een prooi voor Pepijn Tolsma, Durk de Jong en Arjen Radix.

Op 15 juli werd de "Fryslan keatst" partij gehouden, dit maal met veel deelname omdat ook Heerenveen bij de vanouds bekende driehoek Balk-Sint-Nyk-Joure aansloot. Omdat regen dreigde werd door het bestuur een grote tent in elkaar geflanst, die na afloop, tijdens de barbecue heel nuttig bleek. Het was weer een mooie partij met een gezellige afloop. De partij werd bij de A's gewonnen door Gerard Tamminga, Sybrand van der Weij en Frans de Lang, tweede werden Sjoerd Nauta, Kees Bosma en Karst Tamminga. Bij de B-klasse werd de partij gewonnen door Bert Westerhof, Wieger Boonstra en Siep Berkenpas, tweede werden Jacob Huizenga, Sipke Miedema en Bart Zijlstra. In de verliezersronde werden Ferdinant van der Werf, Leendert Louwsma en Sikke Soeting eerste, tweede werden Bauke Rinzema, Joop Wortman en Feike Oostenveld.

De damesklasse werd gewonnen door Annemarie Stapert, Thea Bootsma en Wendy van der Berg, tweede werden Mirjam van der Veer, Margriet de Winter en Geertsje de Lang. Na afloop werd het tijdens de barbecue ontzettend gezellig.

Op 16 augustus werd opnieuw een ledenwedstrijd georganiseerd. In de B-klasse werd de eerste prijs gewonnen door Jan Buitenga met Dick Wiglema en Ellie de Goede, tweede werden Harrie de Boer, Hans Jonkman en Henk Hogeling en derde Bauke Rinzema, Pieter Bouma en Margriet de Winter. In de A-klasse won Gosse van Seijen met 21 punten, tweede werd Frans de Lang met 18 punten.

De Merkepartij op 9 september werd weer door veel kaatsers bezocht. Er werd zoals gewoonlijk in drie klasssen gekaatst. Bij de dames werd de partij gewonnen door Sonja de Boer, Yvonne Russchen en Janke Meijer, tweede werden Jannie Boogaard en Hennie Attema, de derde prijs was er voor Margriet de Winter Thea Bootsma en Ingrid Reinsma. In de B-klasse kwamen Jan Sytsinga, Ruurd Zijlstra en Arend Hofstra in de kransen terecht, tweede werden Ruurd Vellinga, Willem Leenes en Ultsje Veldstra, de derde prijs was voor Henk Hogeling, Johan Sikkema en Jaap van Kammen. De verliezersronde werd gewonnen door Johannes de Lang, Sander Leenes en Jouke de Roos. In de A-klasse wonnen Sjoerd Nauta, Gosse van Seijen en Gerard de Wolff, tweede werden Gerard Tamminga, Geale Kooistra en Jan Buitenga, de derde prijs was voor Erik Tamminga, Ferdinant van der Werf en Ivo Jan de Wolff.

Tijdens de prijsuitreiking werden Sonja de Boer, Arend Hofstra en Gosse van Seijen tot koning(in) in hun klasse benoemd en voorzien van de daarbij horende eretekens.

Jan Buitenga werd winnaar van de beker voor de in Sint-Nyk georganiseerde wedstrijden,

Gosse van Seijen kreeg de beker voor de federatiewedstrijden.  Sonja de Boer won met overmacht de beker voor de trainingsavonden. Zij  bleef de concurrentie vele punten voor.

Bij de jeugd werd Willem Leenes bokaal verkaatst tijdens de laatste trainingsavond. Er werd voor de diploma;s gekaatst, Schelte de Wolff haalde de meeste punten en bracht de beker thuis.

Met de Merkepartij werd het zomerseizoen afgesloten. Nadien werd op verschillende niveaus over het afgelopen seizoen nagesproken. Met name over de noodzaak of de mogelijkheid het volgend seizoen opnieuw van een trainer gebruik te maken. De uitkomst van dit beraad was dat we NIET opnieuw een trainer laten aanrukken.

Gedurende de winterperiode werd er in Sint Nyk slechts een wedstrijd georganiseerd. Onze eerste wedstrijddatum, 7 oktober werd afgestaan aan het comité dat de jubileumwedstrijd in Joure organiseerde.  Deze wedstrijd, die het feit herdacht dat er 25 jaar zaalkaatspartijen in de federatie worden georganiseerd werd sportief een groot succes. De andere, onze tweede zaalkaatswedstrijd, de Bella Rozapartij werd op 10 februari verkaatst in de Doniahal. Winnaars in de B-klasse werden Anne Sybesma, Henk Bloemsma en Dick Wiglema, tweede werden Catrinus Ligthart, Wolter Koops en Johannes de Lang, de derde prijs was er voor Henk Hogeling en zijn maten.  In de A-klasse wonnen Jouke de Roos, Ultsje Veldstra en Jan Elzinga,  tweede werden Ronald de Boer, Ton van der Weij en Harrie de Boer.

Op de vrijdagavond, voorafgaand aan de zaalwedstrijd werd in Bar de Baron de klaverjaspartij "om het kampioenschap van Doniawerstal" gehouden. Winaars daar werd Teun Faber uit Langweer die de wisselbeker van "de Oorsprong" overnam van de winnaar van vorig jaar, Sikke Romkes. Tweede werd ene Sita, derde dhr van der Meulen, allen uit Langweer. Het aantal van 44 deelnemers stak erg positief af tegen de acht deelnemers van vorig jaar, toen de wedstrijd nog na de kaatspartij in de kantine van de sporthal werd gehouden. Volgend jaar weer op de vrijdagavond…..

Voor wat betreft deelname aan de Bondswedstrijden zijn we gauw klaar.Op de Jong Nederland werd in de eerste omloop gewonnen van Goeinga, in de tweede omloop werd Herbayum verslagen, helaas viel de derde partij tegen Winsum in hun nadeel uit. Aan de Bondswedstrijd op pinkstermaandag werd zonder enig succes deelgenomen, al vroeg op de lijst vonden "onze" jongens hun Waterloo. Tijdens de Bondswedstrijd voor jongens was er weinig meer succes, al in de eerste ronde sneuvelde ons partuur.

 

Dit is het einde van het officiele verslag, toch wil ik hier nog iets aan toevoegen.

Leden van het bestuur en ook andere leden van de club hebben zich  het afgelopen jaar een aantal keren op het sportveld geergerd aan de manier waarop enkele van onze leden menen met elkaar, of moet ik zeggen tegen elkaar menen te moeten omgaan.

Deelname aan enkele belangrijke wedstrijden (waaronder de Freulepartij) dreigde niet door te kunnen gaan.

Het plezier om voor juist zulke leden hele weekeinden in touw te zijn en van alles (dure trainingen) te organiseren gaat dan wel eens verloren en het aftreden van een of meer bestuursleden heeft gedreigd.

Binnen het bestuur is hierover gesproken.  Voor het eerst in het bestaan van de club heeft het bestuur gebruik gemaakt van een mogelijkheid uit het huishoudelijk reglement, namelijk een van onze leden voor een of meer wedstrijden te schorsen. Een onprettige maatregel die ook binnen het bestuur de nodige spanningen gaf. Gelukkig hebben we de gelederen gesloten kunnen houden en in persoonlijke gesprekken met de betrokkenen is de dreiging van geen deelname aan Bondswedstrijden, afgewend.

Het bestuur wil graag verder met de club.